AAVE, Chainlink dẫn Altcoin Rally khi Bitcoin tăng cao nhất trong 6 tuần

phammaitruclam

New member
** #Bitcoin #altcoin #Rally #Aave #ChainLink **

** Bitcoin tăng cao nhất trong 6 tuần, dẫn đến một cuộc biểu tình altcoin **

Bitcoin (BTC) đạt mức cao nhất trong sáu tuần vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, tăng trên 47.000 đô la.Động thái cao hơn đến khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá các kế hoạch của Cục Dự trữ Liên bang nhằm tăng lãi suất.Cuộc biểu tình trong Bitcoin cũng giúp nâng các loại tiền điện tử khác, với các altcoin như AAVE và Chainlink đăng tăng hai chữ số.

** Bitcoin đạt cao 6 tuần **

Bitcoin đã phá vỡ mức 47.000 đô la vào ngày 8 tháng 3 năm 2023, mức cao nhất kể từ ngày 24 tháng 1. Động thái cao hơn khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá các kế hoạch của Cục Dự trữ Liên bang nhằm tăng lãi suất.Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất lên 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào ngày 15 tháng 3 và các nhà đầu tư đang tìm cách xem các kế hoạch của ngân hàng trung ương sẽ ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử như thế nào.

Cuộc biểu tình trong Bitcoin cũng trùng với việc bán tháo trong thị trường chứng khoán.S & P 500 đã giảm hơn 1% vào ngày 8 tháng 3, vì các nhà đầu tư đã bán hết cổ phiếu về những lo ngại về kế hoạch tăng lãi suất của Fed.Việc bán tháo trong các cổ phiếu nặng trên thị trường tiền điện tử, nhưng Bitcoin đã có thể nắm giữ lợi nhuận của mình.

** Altcoin Rally dẫn đầu bởi AAVE và Chainlink **

Cuộc biểu tình trong Bitcoin cũng giúp nâng các loại tiền điện tử khác, với các altcoin như AAVE và Chainlink đăng tăng hai chữ số.AAVE, một giao thức cho vay phi tập trung, tăng hơn 20%, trong khi Chainlink, một mạng lưới Oracle phi tập trung, đã tăng hơn 15%.

Cuộc biểu tình trong altcoin có khả năng được thúc đẩy bởi sự kết hợp của các yếu tố, bao gồm sức mạnh của Bitcoin và bán tháo trên thị trường chứng khoán.Các nhà đầu tư có thể đã tìm cách đưa tiền của họ vào tiền điện tử như một hàng rào chống lại sự biến động trên thị trường chứng khoán.

Cuộc biểu tình ở Altcoin cũng có thể được coi là một dấu hiệu cho thấy thị trường tiền điện tử đang bắt đầu phục hồi sau khi bán tháo xảy ra vào tháng 1 và tháng 2.Các nhà đầu tư có thể trở nên tự tin hơn vào triển vọng dài hạn của thị trường tiền điện tử, và họ có thể bắt đầu đưa tiền của họ trở lại Altcoin.

** Điều gì tiếp theo cho Bitcoin và Altcoin Market? **

Vẫn còn phải xem liệu cuộc biểu tình trong Bitcoin và thị trường Altcoin sẽ tiếp tục.Fed dự kiến sẽ tăng lãi suất lên 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào ngày 15 tháng 3 và các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm để xem các kế hoạch của Ngân hàng Trung ương sẽ ảnh hưởng đến thị trường tiền điện tử như thế nào.Nếu Fed tăng lãi suất nhiều hơn dự kiến, nó có thể dẫn đến việc bán tháo trên thị trường chứng khoán và thị trường tiền điện tử.

Tuy nhiên, nếu Fed tăng lãi suất thấp hơn dự kiến, nó có thể giúp hỗ trợ thị trường tiền điện tử.Các nhà đầu tư có thể xem một Fed dovish hơn như một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế không gặp nhiều rắc rối như họ nghĩ, và họ có thể sẵn sàng đưa tiền của họ vào các tài sản rủi ro như tiền điện tử.

Thị trường tiền điện tử vẫn là một thị trường đầy biến động và không có gì đảm bảo rằng cuộc biểu tình trong Bitcoin và thị trường altcoin sẽ tiếp tục.Tuy nhiên, lợi nhuận gần đây là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang bắt đầu phục hồi sau khi bán tháo xảy ra vào tháng 1 và tháng 2.Các nhà đầu tư nên tiếp tục theo dõi thị trường chặt chẽ và được chuẩn bị cho sự biến động hơn nữa.
=======================================
**#Bitcoin #altcoin #Rally #Aave #ChainLink**

**Bitcoin Increased the Highest in 6 Weeks, Leading to an Altcoin Rally**

Bitcoin (BTC) reached its highest level in six weeks on March 8, 2023, rising above $47,000. The move higher came as investors continued to assess the Federal Reserve's plans to raise interest rates. The rally in Bitcoin also helped to lift other cryptocurrencies, with altcoins such as AAVE and Chainlink posting double-digit gains.

**Bitcoin Reaches 6-Week High**

Bitcoin broke above the $47,000 level on March 8, 2023, its highest level since January 24. The move higher came as investors continued to assess the Federal Reserve's plans to raise interest rates. The Fed is widely expected to raise interest rates by 25 basis points at its meeting on March 15, and investors are looking to see how the central bank's plans will impact the cryptocurrency market.

The rally in Bitcoin also coincided with a sell-off in the stock market. The S&P 500 fell by more than 1% on March 8, as investors sold off stocks on concerns about the Fed's plans to raise interest rates. The sell-off in stocks weighed on the cryptocurrency market, but Bitcoin was able to hold its gains.

**Altcoin Rally Led by AAVE and Chainlink**

The rally in Bitcoin also helped to lift other cryptocurrencies, with altcoins such as AAVE and Chainlink posting double-digit gains. AAVE, a decentralized lending protocol, rose by more than 20%, while Chainlink, a decentralized oracle network, climbed by more than 15%.

The rally in altcoins was likely driven by a combination of factors, including the strength of Bitcoin and the sell-off in the stock market. Investors may have been looking to put their money into cryptocurrencies as a hedge against the volatility in the stock market.

The rally in altcoins could also be seen as a sign that the cryptocurrency market is starting to recover from the sell-off that occurred in January and February. Investors may be becoming more confident in the long-term prospects of the cryptocurrency market, and they may be starting to put their money back into altcoins.

**What's Next for Bitcoin and the Altcoin Market?**

It remains to be seen whether the rally in Bitcoin and the altcoin market will continue. The Fed is widely expected to raise interest rates by 25 basis points at its meeting on March 15, and investors will be looking to see how the central bank's plans will impact the cryptocurrency market. If the Fed raises interest rates more than expected, it could lead to a sell-off in the stock market and the cryptocurrency market.

However, if the Fed raises interest rates by less than expected, it could help to support the cryptocurrency market. Investors may view a more dovish Fed as a sign that the economy is not in as much trouble as they thought, and they may be more willing to put their money into risky assets such as cryptocurrencies.

The cryptocurrency market is still a volatile market, and there is no guarantee that the rally in Bitcoin and the altcoin market will continue. However, the recent gains are a sign that the market is starting to recover from the sell-off that occurred in January and February. Investors should continue to monitor the market closely and be prepared for further volatility.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock