About hive blockchain

..

Hive là một blockchain phi tập trung được tạo ra vào năm 2018 như một hard fork của Steem.Nó dựa trên blockchain Steem nhưng có một số cải tiến, bao gồm hệ thống quản trị phi tập trung hơn và thời gian khối nhanh hơn.

Hive là một blockchain bằng chứng, điều đó có nghĩa là người dùng đặt cược mã thông báo HBD của họ (tiền điện tử gốc của Hive) được khen thưởng bằng các mã thông báo HBD mới.Điều này giúp bảo mật mạng và phân cấp nó, vì bất kỳ ai nắm giữ HBD đều có thể tham gia vào việc đặt cược.

Hive cũng là một blockchain rất nhanh, với thời gian khối chỉ là ba giây.Điều này làm cho nó rất phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu các giao dịch nhanh, chẳng hạn như tài chính phi tập trung (DEFI) và chơi game.

Hive là một blockchain đang phát triển với một cộng đồng sôi động.Đây là một nền tảng tuyệt vời cho các nhà phát triển muốn xây dựng các ứng dụng phi tập trung.

## hashtags

* #Hive
* #BlockChain
* #Decentralized
* #proof of Stake
* #staking
=======================================
#Hive #BlockChain #Decentralized #proof of Stake #staking ## About Hive Blockchain

Hive is a decentralized blockchain that was created in 2018 as a hard fork of Steem. It is based on the Steem blockchain but has a number of improvements, including a more decentralized governance system and a faster block time.

Hive is a proof-of-stake blockchain, which means that users who stake their HBD tokens (the native cryptocurrency of Hive) are rewarded with new HBD tokens. This helps to secure the network and decentralize it, as anyone who holds HBD can participate in staking.

Hive is also a very fast blockchain, with a block time of just three seconds. This makes it well-suited for applications that require fast transactions, such as decentralized finance (DeFi) and gaming.

Hive is a growing blockchain with a vibrant community. It is a great platform for developers who want to build decentralized applications.

## Hashtags

* #Hive
* #BlockChain
* #Decentralized
* #proof of Stake
* #staking
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock