ACB, VCB, Sacombank ngân hàng nào rút tiền từ Paypal về tốt

duchoaphamai

New member
## Ngân hàng nào rút tiền từ PayPal?

[Độc tính = 0] PayPal là một hệ thống thanh toán trực tuyến cho phép bạn gửi và nhận tiền từ bất cứ nơi nào trên thế giới.Tuy nhiên, không phải tất cả các ngân hàng ở Việt Nam đều hỗ trợ rút tiền PayPal.Vì vậy, nếu bạn muốn rút tiền từ tài khoản PayPal của mình vào tài khoản ngân hàng Việt Nam của bạn, bạn cần đảm bảo rằng ngân hàng của bạn được PayPal hỗ trợ.

[Độc tính = 0] Hiện tại, các ngân hàng sau đây tại Việt Nam hỗ trợ rút tiền PayPal:

* ACB
* VCB
* Sacombank

Để rút tiền từ tài khoản PayPal của bạn vào tài khoản ACB, VCB hoặc Sacombank của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn.
2. Nhấp vào tab "Rút tiền".
3. Chọn ngân hàng của bạn từ danh sách các ngân hàng được hỗ trợ.
4. Nhập số tiền bạn muốn rút.
5. Nhập số tài khoản ngân hàng và số định tuyến của bạn.
6. Nhấp vào nút "Rút tiền".

[Độc tính = 0] Tiền của bạn sẽ được rút khỏi tài khoản PayPal của bạn và được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 3-5 ngày làm việc.

** Hashtags: **

* #PayPal
* #Việt Nam
* #Ngân hàng
* #WithDrawal
* #Tiền bạc
=======================================
## Which bank withdraws money from Paypal?

[toxicity=0] PayPal is an online payment system that allows you to send and receive money from anywhere in the world. However, not all banks in Vietnam support PayPal withdrawals. So, if you want to withdraw money from your PayPal account to your Vietnamese bank account, you need to make sure that your bank is supported by PayPal.

[toxicity=0] Currently, the following banks in Vietnam support PayPal withdrawals:

* ACB
* VCB
* Sacombank

To withdraw money from your PayPal account to your ACB, VCB, or Sacombank account, follow these steps:

1. Log in to your PayPal account.
2. Click on the "Withdraw" tab.
3. Select your bank from the list of supported banks.
4. Enter the amount you want to withdraw.
5. Enter your bank account number and routing number.
6. Click on the "Withdraw" button.

[toxicity=0] Your money will be withdrawn from your PayPal account and transferred to your bank account within 3-5 business days.

**Hashtags:**

* #PayPal
* #Vietnam
* #Bank
* #WithDrawal
* #Money
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock