ACC Paypal bị limit 180 days. làm sao đây.

#PayPal #Limitation #180Days #Funds #Dispute ## 1.Giới hạn 180 ngày của PayPal là gì?

Giới hạn 180 ngày của PayPal là một chính sách ngăn người dùng tranh chấp các giao dịch đã hơn 180 ngày.Chính sách này được áp dụng để bảo vệ PayPal khỏi gian lận và lạm dụng.

## 2.Tại sao tài khoản PayPal của tôi bị giới hạn?

Có một vài lý do tại sao tài khoản PayPal của bạn có thể bị hạn chế.Một số lý do phổ biến nhất bao gồm:

*** Không xác minh tài khoản của bạn. ** PayPal yêu cầu tất cả người dùng xác minh tài khoản của họ để bảo vệ chống gian lận.Nếu bạn chưa xác minh tài khoản của mình, PayPal có thể giới hạn nó cho đến khi bạn làm như vậy.
*** Thực hiện quá nhiều giao dịch. ** PayPal giới hạn số lượng giao dịch mà bạn có thể thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định.Nếu bạn vượt quá giới hạn này, PayPal có thể giới hạn tài khoản của bạn.
*** Có số lượng lớn các tranh chấp. ** PayPal giới hạn số lượng tranh chấp mà bạn có thể nộp trong một khoảng thời gian nhất định.Nếu bạn vượt quá giới hạn này, PayPal có thể giới hạn tài khoản của bạn.
*** Có số lượng bồi hoàn cao. ** Một khoản bồi hoàn là khi ngân hàng của khách hàng đảo ngược giao dịch.Nếu bạn có số tiền bồi hoàn cao, PayPal có thể giới hạn tài khoản của bạn.

## 3.Tôi có thể làm gì nếu tài khoản PayPal của tôi bị hạn chế?

Nếu tài khoản PayPal của bạn bị hạn chế, có một vài điều bạn có thể làm để cố gắng phục hồi nó.

*** Xác minh tài khoản của bạn. ** Nếu bạn chưa xác minh tài khoản của mình, đây là điều đầu tiên bạn nên làm.Bạn có thể xác minh tài khoản của mình bằng cách cung cấp cho PayPal một bản sao của ID do chính phủ cấp.
*** Giảm số lượng giao dịch mà bạn thực hiện. ** Nếu bạn đang thực hiện quá nhiều giao dịch, hãy cố gắng giảm số lượng bạn thực hiện.Bạn có thể làm điều này bằng cách tạo ra các giao dịch của bạn và thực hiện các giao dịch mua nhỏ hơn.
*** Giảm số lượng tranh chấp mà bạn nộp. ** Nếu bạn đang nộp quá nhiều tranh chấp, hãy cố gắng giải quyết chúng trực tiếp với người bán.Bạn cũng có thể cố gắng nộp ít tranh chấp hơn nói chung.
*** Giảm số tiền bồi hoàn mà bạn nhận được. ** Nếu bạn đang nhận được quá nhiều khoản bồi hoàn, hãy cố gắng làm việc với khách hàng của bạn để giải quyết các vấn đề.Bạn cũng có thể cố gắng thực hiện các bước để ngăn các khoản bồi hoàn xảy ra ngay từ đầu.

##4.Điều gì xảy ra nếu tôi không thể phục hồi tài khoản PayPal của mình?

Nếu bạn không thể khôi phục tài khoản PayPal của mình, bạn có thể phải đóng tài khoản của mình và mở tài khoản mới.Khi bạn mở một tài khoản PayPal mới, bạn sẽ cần cung cấp thông tin khác với tài khoản trước đó.Điều này sẽ giúp bảo vệ bạn khỏi gian lận và lạm dụng.

## 5.Suy nghĩ cuối cùng

Giới hạn 180 ngày của PayPal là một công cụ có giá trị để bảo vệ PayPal khỏi gian lận và lạm dụng.Tuy nhiên, nó cũng có thể là một trải nghiệm bực bội đối với người dùng có tài khoản của họ bị giới hạn vì lý do chính đáng.Nếu bạn có giới hạn tài khoản PayPal của mình, hãy chắc chắn làm theo các bước được nêu trong bài viết này để cố gắng phục hồi nó.
=======================================
#PayPal #Limitation #180Days #Funds #Dispute ##1. What is the PayPal 180-day limitation?

PayPal's 180-day limitation is a policy that prevents users from disputing transactions that are more than 180 days old. This policy is in place to protect PayPal from fraud and abuse.

##2. Why did my PayPal account get limited?

There are a few reasons why your PayPal account might have been limited. Some of the most common reasons include:

* **Not verifying your account.** PayPal requires all users to verify their accounts in order to protect against fraud. If you have not verified your account, PayPal may limit it until you do so.
* **Making too many transactions.** PayPal limits the number of transactions that you can make in a certain period of time. If you exceed this limit, PayPal may limit your account.
* **Having a high number of disputes.** PayPal limits the number of disputes that you can file in a certain period of time. If you exceed this limit, PayPal may limit your account.
* **Having a high number of chargebacks.** A chargeback is when a customer's bank reverses a transaction. If you have a high number of chargebacks, PayPal may limit your account.

##3. What can I do if my PayPal account is limited?

If your PayPal account is limited, there are a few things that you can do to try to get it reinstated.

* **Verify your account.** If you have not verified your account, this is the first thing that you should do. You can verify your account by providing PayPal with a copy of your government-issued ID.
* **Reduce the number of transactions that you make.** If you are making too many transactions, try to reduce the number that you make. You can do this by spacing out your transactions and making smaller purchases.
* **Reduce the number of disputes that you file.** If you are filing too many disputes, try to resolve them with the merchant directly. You can also try to file fewer disputes in general.
* **Reduce the number of chargebacks that you receive.** If you are receiving too many chargebacks, try to work with your customers to resolve the issues. You can also try to take steps to prevent chargebacks from happening in the first place.

##4. What happens if I can't get my PayPal account reinstated?

If you cannot get your PayPal account reinstated, you may have to close your account and open a new one. When you open a new PayPal account, you will need to provide different information than you did with your previous account. This will help to protect you from fraud and abuse.

##5. Final thoughts

PayPal's 180-day limitation is a valuable tool for protecting PayPal from fraud and abuse. However, it can also be a frustrating experience for users who have their accounts limited for legitimate reasons. If you have your PayPal account limited, be sure to follow the steps outlined in this article to try to get it reinstated.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top