Acct-ub 70 accounting and the blockchain

phuongquan61

New member
** Act-ub 70: Kế toán và blockchain **

#Act-UB70 #Accounting #BlockChain

Bản cập nhật tiêu chuẩn kế toán ** (ASU) 2020-021, báo cáo tài chính được chuẩn bị theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP): Sửa đổi để kết hợp các tác động của cơ sở hạ tầng blockchain **, còn được gọi là ** ACT-UP 70 **, là một tiêu chuẩn kế toán được ban hành bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB) cung cấp hướng dẫn về cách giải thích cho các tài sản blockchain.

Tiêu chuẩn định nghĩa một tài sản blockchain là một đại diện kỹ thuật số của một tài sản được ghi lại trên một blockchain.Tài sản blockchain có thể là nấm hoặc không bị nấm.Các tài sản của nấm có thể hoán đổi cho nhau, chẳng hạn như Bitcoin hoặc Ethereum, trong khi các tài sản không bị nấm là duy nhất, chẳng hạn như một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số hoặc một bộ sưu tập.

Act-UB 70 yêu cầu các thực thể để đánh giá xem tài sản blockchain của họ có được tổ chức để đầu tư, giao dịch hoặc các mục đích khác hay không.Tài sản được tổ chức để đầu tư được tính theo giá trị hợp lý, trong khi các tài sản được nắm giữ để giao dịch được tính theo giá trị hợp lý với những thay đổi về giá trị hợp lý được ghi nhận trong thu nhập.Tài sản được tổ chức cho các mục đích khác được tính theo chi phí.

Tiêu chuẩn cũng cung cấp hướng dẫn về cách giải thích các giao dịch liên quan đến tài sản blockchain, chẳng hạn như bán tài sản blockchain, phát hành tài sản blockchain và sử dụng tài sản blockchain để giải quyết nợ.

Act-UB 70 có hiệu lực cho báo cáo tài chính được ban hành cho các năm tài chính bắt đầu sau ngày 15 tháng 12 năm 2023.

** Lợi ích của Act-Ub 70 **

Act-UB 70 cung cấp một số lợi ích cho các thực thể nắm giữ tài sản blockchain, bao gồm:

* Tăng tính minh bạch: Tiêu chuẩn yêu cầu các thực thể tiết lộ thông tin về tài sản blockchain của họ, chẳng hạn như giá trị hợp lý của chúng và các rủi ro liên quan đến chúng.Thông tin này có thể giúp các nhà đầu tư và các bên liên quan khác hiểu được tình hình tài chính của thực thể và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
* Cải thiện quản lý rủi ro: Tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn về cách xác định và quản lý các rủi ro liên quan đến tài sản blockchain.Điều này có thể giúp các thực thể giảm thiểu rủi ro và bảo vệ tài sản tài chính của họ.
* Tăng tuân thủ: Tiêu chuẩn cung cấp hướng dẫn rõ ràng về cách giải thích cho các tài sản blockchain.Điều này có thể giúp các thực thể tránh lỗi kế toán và tiền phạt.

**Phần kết luận**

Act-UB 70 là một tiêu chuẩn kế toán mới quan trọng cung cấp hướng dẫn về cách giải thích cho các tài sản blockchain.Tiêu chuẩn được thiết kế để cải thiện tính minh bạch, quản lý rủi ro và tuân thủ cho các thực thể nắm giữ tài sản blockchain.

## Tài nguyên bổ sung

* [Hội đồng tiêu chuẩn kế toán tài chính (FASB)] (https://www.fasb.org/)
* [Cập nhật tiêu chuẩn kế toán (ASU) 2020-021] (https://www.fasb.org/home/projects/project-summary/accounting-standards-update-a-2020-021)
* [Blockchain] (https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp)
=======================================
**Act-UB 70: Accounting and the Blockchain**

#Act-UB70 #Accounting #BlockChain

The **Accounting Standards Update (ASU) 2020-021, Financial Statements Prepared in Accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP): Amendments to Incorporate the Effects of the Blockchain Infrastructure**, also known as **Act-UB 70**, is an accounting standard issued by the Financial Accounting Standards Board (FASB) that provides guidance on how to account for blockchain assets.

The standard defines a blockchain asset as a digital representation of an asset that is recorded on a blockchain. Blockchain assets can be either fungible or non-fungible. Fungible assets are interchangeable, such as Bitcoin or Ethereum, while non-fungible assets are unique, such as a digital artwork or a collectible.

Act-UB 70 requires entities to assess whether their blockchain assets are held for investment, trading, or other purposes. Assets held for investment are accounted for at fair value, while assets held for trading are accounted for at fair value with changes in fair value recognized in earnings. Assets held for other purposes are accounted for at cost.

The standard also provides guidance on how to account for transactions involving blockchain assets, such as the sale of a blockchain asset, the issuance of a blockchain asset, and the use of a blockchain asset to settle a debt.

Act-UB 70 is effective for financial statements issued for fiscal years beginning after December 15, 2023.

**Benefits of Act-UB 70**

Act-UB 70 provides several benefits for entities that hold blockchain assets, including:

* Increased transparency: The standard requires entities to disclose information about their blockchain assets, such as their fair value and the risks associated with them. This information can help investors and other stakeholders understand the entity's financial position and make informed investment decisions.
* Improved risk management: The standard provides guidance on how to identify and manage the risks associated with blockchain assets. This can help entities mitigate their risk exposure and protect their financial assets.
* Increased compliance: The standard provides clear guidance on how to account for blockchain assets. This can help entities avoid accounting errors and fines.

**Conclusion**

Act-UB 70 is an important new accounting standard that provides guidance on how to account for blockchain assets. The standard is designed to improve transparency, risk management, and compliance for entities that hold blockchain assets.

## Additional Resources

* [Financial Accounting Standards Board (FASB)](https://www.fasb.org/)
* [Accounting Standards Update (ASU) 2020-021](https://www.fasb.org/home/projects/project-summary/accounting-standards-update-a-2020-021)
* [Blockchain](https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top