ACE cho hỏi: Có ai làm cái PI này không? Có triển vọng không ACE?

blackkoala723

New member
#raspberrypi #SingleBoardComputer #diy #Maker #Electronics ### Có ai làm PI này không?Có triển vọng không?

Raspberry Pi là một máy tính một bảng phổ biến được sử dụng cho nhiều dự án khác nhau, từ robot đến tự động hóa gia đình.Tuy nhiên, Raspberry Pi ban đầu bị hạn chế về khả năng xử lý và bộ nhớ.Do đó, một số người đã tìm cách tạo ra một Raspberry Pi mạnh mẽ hơn.

Một cách để làm điều này là sử dụng một bộ xử lý khác.Chẳng hạn, Raspberry Pi 4 sử dụng bộ xử lý Cortex-A72 cánh tay lõi tứ, mạnh hơn đáng kể so với bộ xử lý ARM11 lõi đơn của Raspberry PI ban đầu.Một cách khác để tăng sức mạnh của Raspberry Pi là thêm RAM.Raspberry PI 4 có thể được trang bị RAM lên tới 8GB, quá đủ cho hầu hết các dự án.

Cuối cùng, bạn cũng có thể thêm lưu trữ bổ sung vào Raspberry Pi.Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng thẻ nhớ microSD hoặc bằng cách kết nối ổ cứng hoặc ổ cứng ngoài.

Vì vậy, có một khách hàng tiềm năng cho một Raspberry Pi mạnh mẽ hơn?Tuyệt đối.Đã có một số dự án đang được tiến hành để tạo ra PI Raspberry mạnh mẽ hơn.Một số dự án này đang sử dụng các bộ xử lý khác nhau, trong khi những dự án khác đang thêm RAM hoặc lưu trữ hơn.Có khả năng chúng ta sẽ thấy một Raspberry Pi mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Dưới đây là một số hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này:

* #raspberrypi
* #SingleBoardComputer
* #tự làm lấy
* #Maker
* #thiết bị điện tử
=======================================
#raspberrypi #SingleBoardComputer #diy #Maker #Electronics ### Does anyone make this pi? Is there a prospect?

Raspberry Pi is a popular single-board computer that is used for a variety of projects, from robotics to home automation. However, the original Raspberry Pi is limited in terms of processing power and memory. As a result, some people have been looking for ways to create a more powerful Raspberry Pi.

One way to do this is to use a different processor. The Raspberry Pi 4, for example, uses a quad-core ARM Cortex-A72 processor, which is significantly more powerful than the original Raspberry Pi's single-core ARM11 processor. Another way to increase the power of a Raspberry Pi is to add more RAM. The Raspberry Pi 4 can be equipped with up to 8GB of RAM, which is more than enough for most projects.

Finally, you can also add additional storage to a Raspberry Pi. This can be done by using a microSD card or by connecting an external hard drive or SSD.

So, is there a prospect for a more powerful Raspberry Pi? Absolutely. There are already a number of projects that are underway to create more powerful Raspberry Pis. Some of these projects are using different processors, while others are adding more RAM or storage. It is likely that we will see a more powerful Raspberry Pi in the future.

Here are some hashtags that you can use for this article:

* #raspberrypi
* #SingleBoardComputer
* #diy
* #Maker
* #Electronics
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top