ADX DMI: Cách Đánh Giá Sức Mạnh Của Xu Hướng Trong Thị Trường Crypto

nganthanhroxy

New member
Credits
254
#ADX #DMI #TREND #crypto #TechnicalAnalysis ### ADX DMI: Cách đánh giá sức mạnh của xu hướng trên thị trường tiền điện tử

Chỉ số ADX DMI là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng để đo lường sức mạnh của một xu hướng.Nó dựa trên Chỉ số định hướng trung bình (ADX) và Chỉ số chuyển động định hướng (DMI).ADX đo lường sức mạnh của xu hướng, trong khi DMI cho thấy hướng của xu hướng.

ADX được tính toán bằng cách lấy trung bình của các giá trị tuyệt đối của các chỉ số định hướng tích cực và tiêu cực.DMI được tính toán bằng cách trừ chỉ báo định hướng tiêu cực khỏi chỉ báo định hướng dương.

ADX dao động từ 0 đến 100. Việc đọc 0 chỉ ra rằng không có xu hướng, trong khi đọc 100 chỉ ra rằng xu hướng rất mạnh.DMI có ba dòng: dòng ADX, dòng +DI và dòng -DI.Dòng ADX cho thấy sức mạnh tổng thể của xu hướng, trong khi các dòng +DI và -DI cho thấy hướng của xu hướng.

Khi dòng +DI nằm trên dòng -DI, nó chỉ ra rằng xu hướng là tăng giá.Khi dòng -DI nằm trên dòng +DI, nó chỉ ra rằng xu hướng là giảm giá.

Chỉ số ADX DMI có thể được sử dụng để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng.Một xu hướng mạnh mẽ có nhiều khả năng tiếp tục hơn là một xu hướng yếu.Do đó, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm cơ hội để mua khi ADX trên 20 và dòng +DI nằm trên dòng -DI.Họ cũng có thể tìm kiếm các cơ hội để bán khi ADX trên 20 và dòng -DI nằm trên dòng +DI.

Chỉ báo ADX DMI là một công cụ có giá trị để phân tích kỹ thuật.Nó có thể giúp các nhà giao dịch xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

#### 5 hashtag ở dạng#

* #phân tích kỹ thuật
* #cryptocurrency
* #thương mại
* #xu hướng
* #indicator
=======================================
#ADX #DMI #TREND #crypto #TechnicalAnalysis ### ADX DMI: How to evaluate the power of the trend in the crypto market

The ADX DMI indicator is a popular technical analysis tool used to measure the strength of a trend. It is based on the Average Directional Index (ADX) and the Directional Movement Index (DMI). The ADX measures the strength of the trend, while the DMI shows the direction of the trend.

The ADX is calculated by taking the average of the absolute values of the positive and negative directional indicators. The DMI is calculated by subtracting the negative directional indicator from the positive directional indicator.

The ADX ranges from 0 to 100. A reading of 0 indicates that there is no trend, while a reading of 100 indicates that the trend is very strong. The DMI has three lines: the ADX line, the +DI line, and the -DI line. The ADX line shows the overall strength of the trend, while the +DI and -DI lines show the direction of the trend.

When the +DI line is above the -DI line, it indicates that the trend is bullish. When the -DI line is above the +DI line, it indicates that the trend is bearish.

The ADX DMI indicator can be used to identify potential trading opportunities. A strong trend is more likely to continue than a weak trend. Therefore, traders can look for opportunities to buy when the ADX is above 20 and the +DI line is above the -DI line. They can also look for opportunities to sell when the ADX is above 20 and the -DI line is above the +DI line.

The ADX DMI indicator is a valuable tool for technical analysis. It can help traders identify potential trading opportunities and make more informed trading decisions.

#### 5 hashtags in the form of #

* #TechnicalAnalysis
* #cryptocurrency
* #trading
* #TREND
* #indicator
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top