AE giúp mình vụ withdraw từ Paypal với

quocvinhtranai

New member
#PayPal #WithDrawal #Money #Bank #Account ### Cách rút tiền từ PayPal

PayPal là một dịch vụ thanh toán trực tuyến phổ biến cho phép bạn gửi và nhận tiền từ bạn bè, gia đình và doanh nghiệp.Bạn cũng có thể sử dụng PayPal để mua hàng trực tuyến.Tuy nhiên, nếu bạn muốn rút tiền từ tài khoản PayPal của mình, bạn sẽ cần liên kết tài khoản PayPal của mình với tài khoản ngân hàng.

Để liên kết tài khoản PayPal của bạn với tài khoản ngân hàng, hãy làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn.
2. Nhấp vào tab "ví".
3. Nhấp vào liên kết "Tài khoản ngân hàng".
4. Nhấp vào nút "Thêm tài khoản ngân hàng".
5. Nhập thông tin tài khoản ngân hàng của bạn.
6. Nhấp vào nút "Thêm tài khoản".

Khi bạn đã liên kết tài khoản PayPal của mình với tài khoản ngân hàng, bạn có thể rút tiền từ tài khoản PayPal của mình bằng cách làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn.
2. Nhấp vào tab "Rút tiền".
3. Chọn số tiền bạn muốn rút.
4. Chọn tài khoản ngân hàng của bạn.
5. Nhấp vào nút "Rút tiền".

Tiền sẽ được chuyển từ tài khoản PayPal của bạn vào tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 2-3 ngày làm việc.

### 5 hashtag ở dạng#

* #PayPal
* #WithDrawal
* #Tiền bạc
* #Ngân hàng
* #Tài khoản
=======================================
#PayPal #WithDrawal #Money #Bank #Account ### How to withdraw money from PayPal

PayPal is a popular online payment service that allows you to send and receive money from friends, family, and businesses. You can also use PayPal to make purchases online. However, if you want to withdraw money from your PayPal account, you will need to link your PayPal account to a bank account.

To link your PayPal account to a bank account, follow these steps:

1. Log in to your PayPal account.
2. Click the "Wallet" tab.
3. Click the "Bank Accounts" link.
4. Click the "Add Bank Account" button.
5. Enter your bank account information.
6. Click the "Add Account" button.

Once you have linked your PayPal account to a bank account, you can withdraw money from your PayPal account by following these steps:

1. Log in to your PayPal account.
2. Click the "Withdraw" tab.
3. Select the amount of money you want to withdraw.
4. Select your bank account.
5. Click the "Withdraw" button.

The money will be transferred from your PayPal account to your bank account within 2-3 business days.

### 5 hashtags in the form of #

* #PayPal
* #WithDrawal
* #Money
* #Bank
* #Account
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock