AE nào rành về chỉnh âm thanh trên máy tính giúp mình với

brownduck275

New member
Credits
391
### Cách điều chỉnh âm thanh trên máy tính của bạn

** 1.** ** Xác định vị trí điều khiển âm lượng. ** Điều khiển âm lượng thường được đặt ở mặt trước hoặc mặt của máy tính của bạn.Nó có thể là một nút vật lý hoặc một thanh trượt, hoặc nó có thể là một điều khiển phần mềm mà bạn có thể truy cập bằng cách nhấp vào biểu tượng loa trong thanh tác vụ.

** 2.** ** Điều chỉnh âm lượng. ** Để tăng âm lượng, nhấp vào nút âm lượng hoặc thanh trượt hoặc sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím của bạn.Để giảm âm lượng, nhấp vào nút Volume hoặc Slider hoặc sử dụng phím Backslash trên bàn phím của bạn.

** 3.** ** tắt tiếng âm thanh. ** Để tắt tiếng, nhấp vào nút tắt tiếng hoặc thanh trượt.Bạn cũng có thể tắt tiếng âm thanh bằng cách nhấn phím F8 trên bàn phím của mình.

**4.** ** Điều chỉnh số dư âm thanh. ** Cân bằng âm thanh cho phép bạn kiểm soát âm lượng của loa trái và phải một cách độc lập.Để điều chỉnh số dư âm thanh, nhấp vào nút cân bằng âm thanh hoặc thanh trượt.Bạn cũng có thể điều chỉnh số dư âm thanh bằng cách sử dụng các phím tắt:

*** Phím mũi tên trái: ** Giảm âm lượng của loa trái.
*** Phím mũi tên phải: ** Tăng âm lượng của loa bên phải.

** 5.** ** Sử dụng bộ trộn âm lượng. ** Bộ trộn âm lượng cho phép bạn điều khiển âm lượng của các ứng dụng riêng lẻ.Để mở bộ trộn âm lượng, nhấp vào biểu tượng loa trong thanh tác vụ và sau đó nhấp vào liên kết "Mở máy trộn âm lượng".Bạn cũng có thể mở bộ trộn âm lượng bằng cách nhấn phím Windows + R và gõ "mmsys.cpl".

** 6.** ** Khắc phục sự cố âm thanh. ** Nếu bạn gặp sự cố với âm thanh trên máy tính của mình, bạn có thể thử các bước khắc phục sự cố sau:

*** Đảm bảo rằng loa của bạn được cắm chính xác. **
*** Kiểm tra điều khiển âm lượng trên loa của bạn. **
*** Đảm bảo rằng trình điều khiển âm thanh của bạn được cập nhật. **
*** Cài đặt lại trình điều khiển âm thanh của bạn. **
*** Chạy Windows Troubleshooter. **

** Tài nguyên bổ sung: **

* [Cách điều chỉnh âm thanh trên PC Windows của bạn] (https://support.microsoft.com/en-us/help/13776/windows-10-adjust-sound-volume)
* [Cách điều chỉnh âm thanh trên máy Mac của bạn] (https://support.apple.com/en-us/ht201295)
* [Cách khắc phục sự cố âm thanh trên máy tính của bạn] (https://www.howtogeek.com/269189/how-to-treubleshoot-sound-problems-onour-computer/)

### hashtags:

* #máy tính
* #Âm thanh
* #Âm lượng
* #Xử lý sự cố
* #Làm cách nào để
=======================================
### How to Adjust the Sound on Your Computer

**1. ** **Locate the volume control.** The volume control is usually located on the front or side of your computer. It may be a physical button or a slider, or it may be a software control that you can access by clicking on the speaker icon in the taskbar.

**2. ** **Adjust the volume.** To increase the volume, click on the volume button or slider or use the arrow keys on your keyboard. To decrease the volume, click on the volume button or slider or use the backslash key on your keyboard.

**3. ** **Mute the sound.** To mute the sound, click on the mute button or slider. You can also mute the sound by pressing the F8 key on your keyboard.

**4. ** **Adjust the sound balance.** The sound balance allows you to control the volume of the left and right speakers independently. To adjust the sound balance, click on the sound balance button or slider. You can also adjust the sound balance by using the keyboard shortcuts:

* **Left arrow key:** Decrease the volume of the left speaker.
* **Right arrow key:** Increase the volume of the right speaker.

**5. ** **Use the volume mixer.** The volume mixer allows you to control the volume of individual applications. To open the volume mixer, click on the speaker icon in the taskbar and then click on the "Open Volume Mixer" link. You can also open the volume mixer by pressing the Windows key + R and typing "mmsys.cpl".

**6. ** **Troubleshoot sound problems.** If you are having trouble with the sound on your computer, you can try the following troubleshooting steps:

* **Make sure that your speakers are plugged in correctly.**
* **Check the volume control on your speakers.**
* **Make sure that your audio drivers are up to date.**
* **Reinstall your audio drivers.**
* **Run the Windows troubleshooter.**

**Additional resources:**

* [How to Adjust the Sound on Your Windows PC](https://support.microsoft.com/en-us/help/13776/windows-10-adjust-sound-volume)
* [How to Adjust the Sound on Your Mac](https://support.apple.com/en-us/HT201295)
* [How to Troubleshoot Sound Problems on Your Computer](https://www.howtogeek.com/269189/how-to-troubleshoot-sound-problems-on-your-computer/)

### Hashtags:

* #computer
* #sound
* #volume
* #troubleshooting
* #howto
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top