AGM nhận được lô thứ hai cho các công ty khai thác ASIC

** AGM đã nhận được lô thứ hai cho các công ty khai thác ASIC **

AGM, một nhà cung cấp hàng đầu về thiết bị khai thác tiền điện tử, đã thông báo rằng họ đã nhận được lô máy khai thác ASIC thứ hai cho khách hàng của mình.Công ty nói rằng các máy mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn so với lô trước đó và sẽ giúp khách hàng của mình khai thác nhiều tiền điện tử hơn.

Lô máy khai thác ASIC mới bao gồm Antminer S19 Pro, một trong những máy khai thác ASIC mạnh nhất trên thị trường.S19 Pro có tốc độ băm là 110 th/s và tiêu thụ 3250W công suất.Công ty nói rằng S19 Pro có khả năng tạo ra lợi nhuận lên tới 12,50 đô la mỗi ngày, với giá tiền điện tử hiện tại.

AGM cũng đang cung cấp một thỏa thuận bó cho S19 Pro, bao gồm công cụ khai thác, nguồn điện và hệ thống làm mát.Gói có giá 12.999 đô la, và chỉ có sẵn trong một thời gian giới hạn.

AGM nói rằng lô máy khai thác ASIC mới là một minh chứng cho cam kết cung cấp cho khách hàng của mình những thiết bị khai thác tốt nhất có thể.Công ty nói rằng họ liên tục làm việc để cải thiện các sản phẩm của mình và cam kết cung cấp cho khách hàng của mình các máy khai thác hiệu quả và có lợi nhuận cao nhất trên thị trường.

** Hashtags: **

* #cryptocurrency
* #khai thác mỏ
* #Asic
* #Agm
* #BlockChain
=======================================
**AGM Received the Second Batch for ASIC Mining Companies**

AGM, a leading provider of cryptocurrency mining equipment, has announced that it has received the second batch of ASIC mining machines for its customers. The company says that the new machines are more powerful and efficient than the previous batch, and will help its customers to mine more cryptocurrency.

The new batch of ASIC mining machines includes the Antminer S19 Pro, which is one of the most powerful ASIC mining machines on the market. The S19 Pro has a hash rate of 110 TH/s, and consumes 3250W of power. The company says that the S19 Pro is capable of generating up to $12.50 per day in profit, at current cryptocurrency prices.

AGM is also offering a bundle deal on the S19 Pro, which includes the miner, a power supply, and a cooling system. The bundle costs $12,999, and is available for a limited time only.

AGM says that the new batch of ASIC mining machines is a testament to its commitment to providing its customers with the best possible mining equipment. The company says that it is constantly working to improve its products, and is committed to providing its customers with the most efficient and profitable mining machines on the market.

**Hashtags:**

* #cryptocurrency
* #Mining
* #Asic
* #Agm
* #BlockChain
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock