Share AI Passive Income: How We Made OVER $10M Selling Online💰 Dropshipping/Affiliate + (NEW CARS Reveal)

## Cách chúng tôi kiếm được hơn 10 triệu đô la khi bán trực tuyến với Dropshipping và tiếp thị liên kết

**Giới thiệu**

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ câu chuyện về cách chúng tôi kiếm được hơn 10 triệu đô la khi bán trực tuyến với tiếp thị dropshipping và liên kết.Chúng tôi sẽ bao gồm tất cả mọi thứ từ những ngày đầu của chúng tôi khi các doanh nhân đang gặp khó khăn đến thành công cuối cùng của chúng tôi.Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ một số bài học quan trọng mà chúng tôi đã học được trên đường đi.

** Những ngày đầu của chúng tôi **

Chúng tôi bắt đầu kinh doanh trực tuyến vào năm 2016. Cả hai chúng tôi đều làm việc toàn thời gian vào thời điểm đó, nhưng chúng tôi đang tìm cách kiếm thêm tiền.Chúng tôi quyết định thử Dropshipping, một mô hình kinh doanh nơi bạn bán sản phẩm trực tuyến mà không cần phải mang theo bất kỳ hàng tồn kho nào.

Chúng tôi bắt đầu bằng cách bán một vài sản phẩm trên eBay.Chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng chúng tôi cần tìm cách mở rộng quy mô kinh doanh nếu chúng tôi muốn kiếm tiền thật.Chúng tôi quyết định bắt đầu bán trên Amazon, một thị trường lớn hơn nhiều so với eBay.

** Mở rộng quy mô kinh doanh của chúng tôi **

Chúng tôi bắt đầu bằng cách bán một vài sản phẩm trên Amazon.Chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng chúng tôi cần tìm cách mở rộng quy mô kinh doanh nếu chúng tôi muốn kiếm tiền thật.Chúng tôi quyết định bắt đầu bán trên Amazon, một thị trường lớn hơn nhiều so với eBay.

Chúng tôi bắt đầu bằng cách sử dụng chương trình Amazon (FBA) của Amazon.Chương trình này cho phép bạn lưu trữ các sản phẩm của mình trong kho của Amazon và gửi chúng trực tiếp cho khách hàng.Điều này đã tiết kiệm cho chúng tôi rất nhiều thời gian và tiền bạc, và nó cho phép chúng tôi mở rộng quy mô kinh doanh của mình nhanh hơn nhiều.

** Tạo lưu lượng truy cập **

Một trong những thách thức lớn nhất mà chúng tôi gặp phải là tạo ra lưu lượng truy cập vào danh sách Amazon của chúng tôi.Chúng tôi đã thử nhiều chiến lược tiếp thị khác nhau, bao gồm quảng cáo trả tiền, tiếp thị truyền thông xã hội và tiếp thị nội dung.

Cuối cùng chúng tôi thấy rằng cách hiệu quả nhất để tạo lưu lượng truy cập là thông qua tiếp thị nội dung.Chúng tôi đã tạo ra một blog và bắt đầu xuất bản các bài viết về Dropshipping và tiếp thị liên kết.Chúng tôi cũng bắt đầu một kênh YouTube và bắt đầu tạo video về Dropshipping.

** Thành công của chúng tôi **

Sau một vài năm làm việc chăm chỉ, doanh nghiệp Dropshipping của chúng tôi cuối cùng đã có lãi.Chúng tôi đã có thể bỏ công việc hàng ngày của chúng tôi và tập trung vào doanh nghiệp toàn thời gian của chúng tôi.Chúng tôi tiếp tục phát triển kinh doanh và cuối cùng đạt mốc 10 triệu đô la trong doanh số.

** Bài học chính kinh nghiệm **

Chúng tôi đã học được rất nhiều bài học quý giá trên đường đến thành công.Dưới đây là một số bài học chính chúng tôi đã học được:

*** Không bao giờ bỏ cuộc. ** Sẽ có những lúc bạn muốn từ bỏ.Nhưng nếu bạn gắn bó với nó, cuối cùng bạn sẽ thành công.
*** Sẵn sàng học hỏi. ** Thế giới của Dropshipping và tiếp thị liên kết không ngừng thay đổi.Bạn cần sẵn sàng học những điều mới nếu bạn muốn đi trước đường cong.
*** Không bao giờ ngừng thử nghiệm. ** Không có cách tiếp cận nào phù hợp với tất cả các phương pháp tiếp thị dropshipping và liên kết.Bạn cần kiểm tra các chiến lược khác nhau và xem những gì phù hợp với bạn.
*** Hãy kiên nhẫn. ** Cần có thời gian để xây dựng một doanh nghiệp thả xuống thành công.Đừng mong đợi để kiếm tiền qua đêm.

**Phần kết luận**

Chúng tôi hy vọng bài viết này đã truyền cảm hứng cho bạn để bắt đầu kinh doanh tiếp thị liên kết hoặc dropshipping của riêng bạn.Nếu bạn sẵn sàng làm việc chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc, bạn có thể đạt được bất cứ điều gì.

** 5 hashtags **

* #Vận chuyển thả
* #Affiliatemarketing
* #Passiveincome
* #EntrePreneurship
* #thành công
=======================================
## How We Made Over $10M Selling Online With Dropshipping and Affiliate Marketing

**Introduction**

In this article, we're going to share the story of how we made over $10 million selling online with dropshipping and affiliate marketing. We'll cover everything from our early days as struggling entrepreneurs to our eventual success. We'll also share some of the key lessons we learned along the way.

**Our Early Days**

We started our online business in 2016. We were both working full-time jobs at the time, but we were looking for a way to make some extra money. We decided to try dropshipping, which is a business model where you sell products online without ever having to carry any inventory.

We started out by selling a few products on eBay. We quickly realized that we needed to find a way to scale our business if we wanted to make real money. We decided to start selling on Amazon, which is a much larger marketplace than eBay.

**Scaling Our Business**

We started out by selling a few products on Amazon. We quickly realized that we needed to find a way to scale our business if we wanted to make real money. We decided to start selling on Amazon, which is a much larger marketplace than eBay.

We started by using Amazon's Fulfillment by Amazon (FBA) program. This program allows you to store your products in Amazon's warehouses and have them shipped directly to customers. This saved us a lot of time and money, and it allowed us to scale our business much faster.

**Generating Traffic**

One of the biggest challenges we faced was generating traffic to our Amazon listings. We tried a variety of different marketing strategies, including paid advertising, social media marketing, and content marketing.

We eventually found that the most effective way to generate traffic was through content marketing. We created a blog and started publishing articles about dropshipping and affiliate marketing. We also started a YouTube channel and started creating videos about dropshipping.

**Our Success**

After a few years of hard work, our dropshipping business was finally profitable. We were able to quit our day jobs and focus on our business full-time. We continued to grow our business and eventually reached the $10 million mark in sales.

**Key Lessons Learned**

We learned a lot of valuable lessons along the way to success. Here are some of the key lessons we learned:

* **Never give up.** There will be times when you want to give up. But if you stick with it, you will eventually succeed.
* **Be willing to learn.** The world of dropshipping and affiliate marketing is constantly changing. You need to be willing to learn new things if you want to stay ahead of the curve.
* **Never stop testing.** There is no one-size-fits-all approach to dropshipping and affiliate marketing. You need to test different strategies and see what works for you.
* **Be patient.** It takes time to build a successful dropshipping business. Don't expect to make money overnight.

**Conclusion**

We hope this article has inspired you to start your own dropshipping or affiliate marketing business. If you're willing to work hard and never give up, you can achieve anything.

**5 Hashtags**

* #Dropshipping
* #Affiliatemarketing
* #Passiveincome
* #EntrePreneurship
* #success
 
Tại sao bạn nghĩ rằng tác giả đã chọn tạo một video về thu nhập thụ động của họ hơn là một bài đăng trên blog?
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock