Airdrop coin98

purplezebra476

New member
** #Airdrop #Coin98 #cryptocurrency #BlockChain #Giveaway **

** Coin98 AirDrop: Cách tham gia và yêu cầu mã thông báo miễn phí của bạn **

Coin98 là bộ tổng hợp trao đổi phi tập trung (DEX) cho phép người dùng trao đổi mã thông báo trên nhiều blockchain.Nền tảng này cũng cung cấp một loạt các dịch vụ khác, bao gồm ví, nền tảng cho vay và nền tảng đặt cược.

Coin98 hiện đang điều hành một chiến dịch AirDrop để thưởng cho những người chấp nhận sớm nền tảng.Để tham gia, chỉ cần tạo ví Coin98 và hoàn thành các bước sau:

1. Truy cập trang AirDrop Coin98 và nhập địa chỉ email của bạn.
2. Xác minh địa chỉ email của bạn bằng cách nhấp vào liên kết được gửi đến hộp thư đến của bạn.
3. Kết nối ví Coin98 của bạn với trang airdrop.
4. Chia sẻ liên kết AirDrop trên Twitter và Tag @Coin98finance.

Bạn sẽ nhận được 100 mã thông báo C98 để hoàn thành các bước này.Airdrop sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, vì vậy hãy chắc chắn tham gia trước khi quá muộn!

** Cách yêu cầu mã thông báo miễn phí của bạn **

Khi airdrop đã kết thúc, bạn sẽ có thể yêu cầu mã thông báo miễn phí của mình bằng cách làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang AirDrop Coin98 và nhập địa chỉ email của bạn.
2. Nhấp vào nút "Yêu cầu".
3. Nhập mã 6 chữ số được gửi đến ví Coin98 của bạn.
4. Nhấp vào nút "Xác nhận".

Mã thông báo C98 miễn phí của bạn sẽ được thêm vào ví Coin98 của bạn.Sau đó, bạn có thể sử dụng chúng để giao dịch cho các loại tiền điện tử khác hoặc tham gia vào các dịch vụ Coin98 khác.

** Giới thiệu về Coin98 **

Coin98 là một trình tổng hợp trao đổi phi tập trung cho phép người dùng trao đổi mã thông báo trên nhiều blockchain.Nền tảng này cũng cung cấp một loạt các dịch vụ khác, bao gồm ví, nền tảng cho vay và nền tảng đặt cược.

Coin98 được thành lập vào năm 2021 bởi một nhóm các nhà phát triển và doanh nhân blockchain có kinh nghiệm.Nhóm nghiên cứu cam kết xây dựng một nền tảng an toàn và thân thiện với người dùng cho phép người dùng dễ dàng truy cập các lợi ích của hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DEFI).

Coin98 có một cộng đồng mạnh mẽ hơn 100.000 người dùng.Nền tảng này cũng được hỗ trợ bởi một số nhà đầu tư nổi bật, bao gồm Binance Labs, Huobi Ventures và DEFI Alliance.

**Phần kết luận**

Coin98 là một nền tảng Defi mới đầy hứa hẹn cung cấp nhiều tính năng và dịch vụ.Airdrop của nền tảng là một cơ hội tuyệt vời để bắt đầu với Coin98 và kiếm được một số mã thông báo miễn phí.Bạn đang chờ đợi điều gì?Tham gia cộng đồng Coin98 ngay hôm nay!
=======================================
**#Airdrop #Coin98 #cryptocurrency #BlockChain #Giveaway**

**Coin98 Airdrop: How to Participate and Claim Your Free Tokens**

Coin98 is a decentralized exchange (DEX) aggregator that allows users to swap tokens across multiple blockchains. The platform also offers a variety of other services, including a wallet, a lending platform, and a staking platform.

Coin98 is currently running an airdrop campaign to reward early adopters of the platform. To participate, simply create a Coin98 wallet and complete the following steps:

1. Go to the Coin98 Airdrop page and enter your email address.
2. Verify your email address by clicking on the link sent to your inbox.
3. Connect your Coin98 wallet to the airdrop page.
4. Share the airdrop link on Twitter and tag @coin98finance.

You will receive 100 C98 tokens for completing these steps. The airdrop will end on March 31, 2023, so be sure to participate before it's too late!

**How to Claim Your Free Tokens**

Once the airdrop has ended, you will be able to claim your free tokens by following these steps:

1. Go to the Coin98 Airdrop page and enter your email address.
2. Click on the "Claim" button.
3. Enter the 6-digit code that was sent to your Coin98 wallet.
4. Click on the "Confirm" button.

Your free C98 tokens will be added to your Coin98 wallet. You can then use them to trade for other cryptocurrencies or to participate in other Coin98 services.

**About Coin98**

Coin98 is a decentralized exchange aggregator that allows users to swap tokens across multiple blockchains. The platform also offers a variety of other services, including a wallet, a lending platform, and a staking platform.

Coin98 was founded in 2021 by a team of experienced blockchain developers and entrepreneurs. The team is committed to building a user-friendly and secure platform that allows users to easily access the benefits of the decentralized finance (DeFi) ecosystem.

Coin98 has a strong community of over 100,000 users. The platform is also backed by a number of prominent investors, including Binance Labs, Huobi Ventures, and DeFi Alliance.

**Conclusion**

Coin98 is a promising new DeFi platform that offers a variety of features and services. The platform's airdrop is a great opportunity to get started with Coin98 and earn some free tokens. So what are you waiting for? Join the Coin98 community today!
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top