Airdrop con pc windows

thucuyenleslie

New member
..

AirDrop là một tính năng chia sẻ tệp không dây dành riêng cho các thiết bị của Apple.Tuy nhiên, có một vài cách để sử dụng AirDrop với PC Windows.

** Tùy chọn 1: Sử dụng ứng dụng của bên thứ ba **

Có một số ứng dụng của bên thứ ba cho phép bạn sử dụng AirDrop với PC Windows.Một tùy chọn phổ biến là ** airdrop cho Windows **.Ứng dụng này cho phép bạn gửi các tệp giữa PC Windows và các thiết bị Apple của bạn qua Wi-Fi hoặc Bluetooth.

** Để sử dụng airdrop cho Windows: **

1. Tải xuống và cài đặt AirDrop cho Windows.
2. Mở ứng dụng và nhấp vào nút ** Thêm thiết bị **.
3. Chọn thiết bị Apple của bạn từ danh sách các thiết bị xuất hiện.
4. Nhấp vào nút ** Gửi ** để gửi tệp đến thiết bị Apple của bạn.

** Tùy chọn 2: Sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây **

Một cách khác để sử dụng AirDrop với PC Windows là sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây.Điều này cho phép bạn tải các tệp lên dịch vụ lưu trữ đám mây, chẳng hạn như Google Drive hoặc Dropbox, sau đó tải chúng xuống PC Windows của bạn.

** Để sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây: **

1. Tải lên các tệp mà bạn muốn chia sẻ lên dịch vụ lưu trữ đám mây.
2. Mở dịch vụ lưu trữ đám mây trên PC Windows của bạn và tải các tệp vào máy tính của bạn.

** Tùy chọn 3: Sử dụng cáp USB **

Cuối cùng, bạn cũng có thể sử dụng cáp USB để kết nối thiết bị Apple của mình với PC Windows.Điều này sẽ cho phép bạn chuyển tệp giữa hai thiết bị.

** Để sử dụng cáp USB: **

1. Kết nối thiết bị Apple của bạn với PC Windows của bạn bằng cáp USB.
2. Mở ** File Explorer ** trên PC Windows của bạn.
3. Nhấp đúp vào biểu tượng ** Apple ** để mở nó.
4. Kéo và thả các tệp mà bạn muốn chia sẻ với PC Windows của mình.

** tùy chọn nào là tốt nhất cho bạn? **

Tùy chọn tốt nhất cho bạn sẽ phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích của bạn.Nếu bạn cần chuyển tệp giữa các thiết bị Apple và PC Windows của bạn thường xuyên, thì ứng dụng của bên thứ ba hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây có thể là một tùy chọn tốt hơn.Tuy nhiên, nếu bạn chỉ cần chuyển các tệp, thì sử dụng cáp USB có thể là tùy chọn dễ nhất.

** Hashtags: **

#Airdrop
#WindowsPC
#Chuyển tập tin
#chia sẻ không dây
#Quả táo
=======================================
#Airdrop #WindowsPC #FileTransfer #WirelessSharing #apple **AirDrop Con Windows PC**

AirDrop is a wireless file-sharing feature that is exclusive to Apple devices. However, there are a few ways to use AirDrop with a Windows PC.

**Option 1: Use a third-party app**

There are a number of third-party apps that allow you to use AirDrop with a Windows PC. One popular option is **AirDrop for Windows**. This app allows you to send files between your Windows PC and your Apple devices over Wi-Fi or Bluetooth.

**To use AirDrop for Windows:**

1. Download and install AirDrop for Windows.
2. Open the app and click the **Add Device** button.
3. Select your Apple device from the list of devices that appears.
4. Click the **Send** button to send a file to your Apple device.

**Option 2: Use a cloud storage service**

Another way to use AirDrop with a Windows PC is to use a cloud storage service. This allows you to upload files to a cloud storage service, such as Google Drive or Dropbox, and then download them to your Windows PC.

**To use a cloud storage service:**

1. Upload the files that you want to share to a cloud storage service.
2. Open the cloud storage service on your Windows PC and download the files to your computer.

**Option 3: Use a USB cable**

Finally, you can also use a USB cable to connect your Apple device to your Windows PC. This will allow you to transfer files between the two devices.

**To use a USB cable:**

1. Connect your Apple device to your Windows PC using a USB cable.
2. Open the **File Explorer** on your Windows PC.
3. Double-click on the **Apple device** icon to open it.
4. Drag and drop the files that you want to share to your Windows PC.

**Which option is best for you?**

The best option for you will depend on your needs and preferences. If you need to transfer files between your Apple devices and your Windows PC frequently, then a third-party app or a cloud storage service may be a better option. However, if you only need to transfer files occasionally, then using a USB cable may be the easiest option.

**Hashtags:**

#Airdrop
#WindowsPC
#FileTransfer
#WirelessSharing
#apple
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock