Airdrop con pc

blackladybug414

New member
## Airdrop con PC

#Airdrop
#máy TÍNH
#Quả táo
#điện thoại Iphone
#Mac

AirDrop là một tính năng chia sẻ tệp không dây cho phép bạn chuyển các tệp giữa các thiết bị Apple qua mạng Wi-Fi cục bộ.Thật dễ dàng để sử dụng và hoạt động tuyệt vời, nhưng nếu bạn muốn AirDrop tệp vào PC thì sao?

Thật không may, AirDrop không hỗ trợ các thiết bị Windows hoặc Android, vì vậy bạn không thể sử dụng nó để chuyển tệp giữa các thiết bị Apple và PC.Tuy nhiên, có một vài cách giải quyết mà bạn có thể sử dụng để hoàn thành công việc.

Một tùy chọn là sử dụng ứng dụng chia sẻ tệp của bên thứ ba.Có một số ứng dụng khác nhau có sẵn, nhưng một trong những ứng dụng phổ biến nhất là Airdroid.AirDroid cho phép bạn kết nối iPhone hoặc iPad với PC qua mạng Wi-Fi và truyền các tệp giữa hai thiết bị.

Để sử dụng AirDroid, chỉ cần cài đặt ứng dụng trên iPhone hoặc iPad và máy khách máy tính để bàn trên PC của bạn.Khi hai thiết bị được kết nối, bạn có thể kéo và thả các tệp giữa chúng.Bạn cũng có thể sử dụng AirDroid để gửi tin nhắn văn bản, nhận thông báo và kiểm soát iPhone hoặc iPad của bạn từ xa.

Một tùy chọn khác là sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây.Các dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Drive, Dropbox và iCloud cho phép bạn lưu trữ các tệp trực tuyến và truy cập chúng từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet.Để chuyển các tệp giữa các thiết bị Apple và PC của bạn, chỉ cần tải các tệp vào tài khoản lưu trữ đám mây của bạn và sau đó tải chúng xuống PC của bạn.

Cuối cùng, bạn cũng có thể sử dụng cáp USB để kết nối iPhone hoặc iPad với PC.Khi hai thiết bị được kết nối, bạn có thể kéo và thả các tệp giữa chúng.Đây là tùy chọn ít thuận tiện nhất, nhưng đó là lựa chọn duy nhất không yêu cầu bạn cài đặt bất kỳ phần mềm bên thứ ba nào.

Dưới đây là các bước về cách AirDrop tệp từ iPhone hoặc iPad của bạn sang PC bằng AirDroid:

1. Tải xuống và cài đặt ứng dụng AirDroid trên iPhone hoặc iPad của bạn.
2. Tải xuống và cài đặt máy khách Airdroid Desktop trên PC của bạn.
3. Mở ứng dụng AirDroid trên iPhone hoặc iPad của bạn.
4. Nhấn vào tab "Thiết bị" ở dưới cùng của màn hình.
5. Nhấn vào tên PC của bạn để kết nối với nó.
6. Kéo và thả các tệp mà bạn muốn chuyển sang PC.

Các tệp sẽ được chuyển vào thư mục tải xuống của PC của bạn.Bạn cũng có thể truy cập các tệp từ máy khách Airdroid Desktop.

Dưới đây là các bước về cách AirDrop từ iPhone hoặc iPad của bạn sang PC bằng dịch vụ lưu trữ đám mây:

1. Tải lên các tệp mà bạn muốn chuyển vào tài khoản lưu trữ đám mây của mình.
2. Mở ứng dụng lưu trữ đám mây trên PC của bạn.
3. Tải xuống các tệp từ tài khoản lưu trữ đám mây của bạn vào PC của bạn.

Dưới đây là các bước về cách AirDrop tệp từ iPhone hoặc iPad của bạn sang PC bằng cáp USB:

1. Kết nối iPhone hoặc iPad của bạn với PC bằng cáp USB.
2. Mở ứng dụng Finder trên máy Mac của bạn.
3. Nhấp vào biểu tượng iPhone hoặc iPad trong thanh bên.
4. Kéo và thả các tệp mà bạn muốn chuyển sang PC.

Các tệp sẽ được chuyển vào thư mục tải xuống của PC của bạn.
=======================================
## AirDrop Con PC

#Airdrop
#PC
#apple
#iphone
#Mac

AirDrop is a wireless file-sharing feature that allows you to transfer files between Apple devices over a local Wi-Fi network. It's easy to use and works great, but what if you want to AirDrop files to a PC?

Unfortunately, AirDrop doesn't support Windows or Android devices, so you can't use it to transfer files between your Apple devices and a PC. However, there are a few workarounds that you can use to get the job done.

One option is to use a third-party file-sharing app. There are a number of different apps available, but one of the most popular is AirDroid. AirDroid allows you to connect your iPhone or iPad to your PC over a Wi-Fi network and transfer files between the two devices.

To use AirDroid, simply install the app on your iPhone or iPad and the desktop client on your PC. Once the two devices are connected, you can drag and drop files between them. You can also use AirDroid to send text messages, receive notifications, and control your iPhone or iPad remotely.

Another option is to use a cloud storage service. Cloud storage services like Google Drive, Dropbox, and iCloud allow you to store files online and access them from any device with an internet connection. To transfer files between your Apple devices and a PC, simply upload the files to your cloud storage account and then download them to your PC.

Finally, you can also use a USB cable to connect your iPhone or iPad to your PC. Once the two devices are connected, you can drag and drop files between them. This is the least convenient option, but it's the only one that doesn't require you to install any third-party software.

Here are the steps on how to AirDrop files from your iPhone or iPad to a PC using AirDroid:

1. Download and install the AirDroid app on your iPhone or iPad.
2. Download and install the AirDroid desktop client on your PC.
3. Open the AirDroid app on your iPhone or iPad.
4. Tap the "Devices" tab at the bottom of the screen.
5. Tap the name of your PC to connect to it.
6. Drag and drop the files that you want to transfer to your PC.

The files will be transferred to your PC's Downloads folder. You can also access the files from the AirDroid desktop client.

Here are the steps on how to AirDrop files from your iPhone or iPad to a PC using a cloud storage service:

1. Upload the files that you want to transfer to your cloud storage account.
2. Open the cloud storage app on your PC.
3. Download the files from your cloud storage account to your PC.

Here are the steps on how to AirDrop files from your iPhone or iPad to a PC using a USB cable:

1. Connect your iPhone or iPad to your PC using a USB cable.
2. Open the Finder app on your Mac.
3. Click the iPhone or iPad icon in the sidebar.
4. Drag and drop the files that you want to transfer to your PC.

The files will be transferred to your PC's Downloads folder.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top