Airdrop con windows

caosonbuzzard

New member
#Airdrop #Windows #File Chia sẻ #Transferring Tệp #Wireless Chia sẻ ### AirDrop Con Windows

AirDrop là một tính năng chia sẻ tệp không dây cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng chia sẻ các tệp giữa các thiết bị Apple.Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn chia sẻ các tệp với PC Windows?Có thể không?

Tin tốt là, vâng, bạn có thể chia sẻ các tệp giữa Windows và Mac bằng AirDrop.Tuy nhiên, bạn sẽ cần sử dụng một ứng dụng của bên thứ ba để làm như vậy.

Một trong những ứng dụng tốt nhất để chia sẻ các tệp giữa Windows và Mac là AirDrop cho Windows.Ứng dụng này miễn phí để tải xuống và sử dụng, và rất dễ dàng để thiết lập.

Để sử dụng AirDrop cho Windows, chỉ cần cài đặt ứng dụng trên PC Windows của bạn và sau đó mở nó.Khi ứng dụng được mở, nhấp vào nút "+" để thêm thiết bị Mac của bạn.

Khi thiết bị Mac của bạn đã được thêm vào, bạn có thể chỉ cần kéo và thả các tệp từ PC Windows vào máy Mac của bạn.Bạn cũng có thể chia sẻ các tệp từ máy Mac của mình sang PC Windows bằng cách nhấp vào nút "Chia sẻ" trong AirDrop cho ứng dụng Windows và sau đó chọn PC Windows của bạn.

AirDrop cho Windows là một cách tuyệt vời để chia sẻ các tệp giữa Windows và Mac.Nó rất dễ sử dụng và nó rất đáng tin cậy.Nếu bạn cần chia sẻ các tệp giữa Windows và Mac, tôi khuyên bạn nên sử dụng AirDrop cho Windows.

### 5 hashtags

* #Airdrop
* #các cửa sổ
* #chia sẻ file
* #Transferring Files
* #chia sẻ không dây
=======================================
#Airdrop #Windows #File Sharing #Transferring Files #Wireless Sharing ### AirDrop Con Windows

AirDrop is a wireless file-sharing feature that allows you to quickly and easily share files between Apple devices. However, what if you want to share files with a Windows PC? Is it possible?

The good news is that, yes, you can share files between Windows and Mac using AirDrop. However, you will need to use a third-party app to do so.

One of the best apps for sharing files between Windows and Mac is AirDrop for Windows. This app is free to download and use, and it is very easy to set up.

To use AirDrop for Windows, simply install the app on your Windows PC and then open it. Once the app is open, click on the "+" button to add your Mac device.

Once your Mac device has been added, you can simply drag and drop files from your Windows PC to your Mac. You can also share files from your Mac to your Windows PC by clicking on the "Share" button in the AirDrop for Windows app and then selecting your Windows PC.

AirDrop for Windows is a great way to share files between Windows and Mac. It is easy to use and it is very reliable. If you need to share files between Windows and Mac, I highly recommend using AirDrop for Windows.

### 5 Hashtags

* #Airdrop
* #Windows
* #File Sharing
* #Transferring Files
* #Wireless Sharing
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top