Airdrop độc đoán: Maduro 'Quà tặng' Petros cho người Venezuela cho Giáng sinh

** #Airdrop #Maduro #Petros #Venezuela #Giáng sinh **

** Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố hôm thứ Tư rằng ông sẽ trao 1 triệu Petros cho Venezuela cho Giáng sinh. ** Petro là một loại tiền điện tử được chính phủ Venezuela đưa ra vào năm 2018, và nó được hỗ trợ bởi trữ lượng dầu của đất nước.Maduro nói rằng Airdrop sẽ là một cách giúp đỡ người Venezuela đang đấu tranh với cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước.

** Airdrop sẽ mở cửa cho tất cả những người Venezuela có thẻ ID quốc gia. ** Maduro nói rằng Petros sẽ được gửi vào ví kỹ thuật số của người nhận.Chính phủ chưa công bố AirDrop sẽ hoạt động như thế nào, nhưng dự kiến sẽ tương tự như các airdrops khác đã được thực hiện bởi các công ty tiền điện tử.

** Thông báo về Airdrop đã được đáp ứng với các phản ứng hỗn hợp. ** Một số người Venezuela đã hoan nghênh món quà, trong khi những người khác đã chỉ trích nó như một người đóng thế công khai.Các nhà phê bình đã chỉ ra rằng Petro không phải là một loại tiền điện tử được sử dụng rộng rãi, và không có khả năng giúp đỡ người Venezuela đang đấu tranh để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm cơ bản khác.

** Không rõ Airdrop sẽ tiêu tốn bao nhiêu cho chính phủ Venezuela. ** Chính phủ đã không công bố bất kỳ chi tiết nào về chi phí của Airdrop, nhưng nó có thể là một chi phí đáng kể.Chính phủ đã phải vật lộn để trả các khoản nợ của mình, và không rõ làm thế nào họ có thể đủ khả năng để cho đi 1 triệu Petros.

** Airdrop là cách mới nhất trong một loạt các biện pháp mà chính phủ Venezuela đã thực hiện để cố gắng thúc đẩy nền kinh tế.tiền công.Tuy nhiên, các biện pháp này đã thất bại trong việc cải thiện tình hình đối với hầu hết người Venezuela và nền kinh tế của đất nước tiếp tục xấu đi.

** Vẫn còn phải xem liệu Airdrop sẽ có bất kỳ tác động thực sự nào đến cuộc sống của người Venezuela hay không.
=======================================
**#Airdrop #Maduro #Petros #Venezuela #Christmas**

**Venezuelan President Nicolás Maduro announced on Wednesday that he would be giving away 1 million Petros to Venezuelans for Christmas.** The Petro is a cryptocurrency that was launched by the Venezuelan government in 2018, and it is backed by the country's oil reserves. Maduro said that the airdrop would be a way to help Venezuelans who are struggling with the country's economic crisis.

**The airdrop will be open to all Venezuelans who have a national ID card.** Maduro said that the Petros would be deposited into the recipients' digital wallets. The government has not yet announced how the airdrop will work, but it is expected to be similar to other airdrops that have been conducted by cryptocurrency companies.

**The announcement of the airdrop has been met with mixed reactions.** Some Venezuelans have welcomed the gift, while others have criticized it as a publicity stunt. Critics have pointed out that the Petro is not a widely-used cryptocurrency, and that it is unlikely to help Venezuelans who are struggling to buy food and other basic necessities.

**It is unclear how much the airdrop will cost the Venezuelan government.** The government has not released any details about the cost of the airdrop, but it is likely to be a significant expense. The government is already struggling to pay its debts, and it is unclear how it will be able to afford to give away 1 million Petros.

**The airdrop is the latest in a series of measures that the Venezuelan government has taken to try to boost the economy.** In recent months, the government has introduced a new currency, the Sovereign Bolivar, and it has also raised the minimum wage. However, these measures have failed to improve the situation for most Venezuelans, and the country's economy continues to deteriorate.

**It remains to be seen whether the airdrop will have any real impact on the lives of Venezuelans.** However, the announcement of the airdrop is a further sign that the Venezuelan government is struggling to deal with the country's economic crisis.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock