AM và PM trên Đồng hồ có nghĩa là gì?

goldenrabbit379

New member
** AM và PM có nghĩa là gì? **

AM và PM là các chữ viết tắt cho ante meridiem và post meridiem, đó là cụm từ tiếng Latin có nghĩa là "trước buổi trưa" và "sau buổi trưa", tương ứng.Chúng được sử dụng để chỉ ra thời gian trong ngày trong hệ thống đồng hồ 12 giờ.

Hệ thống đồng hồ 12 giờ dựa trên ngày được chia thành hai khoảng thời gian 12 giờ, với nửa đêm là sự khởi đầu của ngày mới.AM giờ chạy từ nửa đêm đến trưa, và giờ PM chạy từ trưa đến nửa đêm.

Ví dụ, 1:00 sáng là một giờ sau nửa đêm và 1:00 chiều là một giờ sau buổi trưa.

AM và PM thường được sử dụng bằng tiếng Anh viết và nói, đặc biệt là ở Hoa Kỳ và Canada.Tuy nhiên, chúng không được sử dụng ở tất cả các quốc gia.Ở một số quốc gia, hệ thống đồng hồ 24 giờ được sử dụng, không sử dụng AM và PM.

** Đây là một số ví dụ về cách sử dụng AM và PM: **

* "Tôi sẽ gặp bạn lúc 10:00 sáng ngày mai."
* "Cửa hàng mở cửa từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều."
* "Chuyến bay của tôi rời đi lúc 1:00 chiều."

** Hashtags: **

* #thời gian
* #cái đồng hồ
* #12 giờ đồng hồ
* #là
* #Buổi chiều
=======================================
**What does AM and PM mean?**

AM and PM are abbreviations for ante meridiem and post meridiem, which are Latin phrases meaning "before noon" and "after noon", respectively. They are used to indicate the time of day in a 12-hour clock system.

The 12-hour clock system is based on the day being divided into two 12-hour periods, with midnight being the start of the new day. AM hours run from midnight to noon, and PM hours run from noon to midnight.

For example, 1:00 AM is one hour after midnight, and 1:00 PM is one hour after noon.

AM and PM are often used in written and spoken English, especially in the United States and Canada. However, they are not used in all countries. In some countries, a 24-hour clock system is used, which does not use AM and PM.

**Here are some examples of how AM and PM are used:**

* "I'll meet you at 10:00 AM tomorrow."
* "The store is open from 9:00 AM to 5:00 PM."
* "My flight leaves at 1:00 PM."

**Hashtags:**

* #time
* #clock
* #12-hour clock
* #am
* #pm
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top