ANT Group dẫn đầu Danh sách Chủ sở hữu bằng sáng chế Blockchain do Trung Quốc thống trị

xuanhoaregina

New member
Credits
223
** #BlockChain #patent #China #ant group #công nghệ **

** Trung Quốc thống trị danh sách các chủ sở hữu bằng sáng chế blockchain, với nhóm Ant dẫn đầu. **

Theo một báo cáo gần đây của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), Trung Quốc chiếm 46% trong số tất cả các bằng sáng chế blockchain được nộp trên toàn cầu vào năm 2021. Điều này cao hơn gấp đôi tỷ lệ của Hoa Kỳ, đứng thứ hai với 20%.

Ant Group, công ty mẹ của khổng lồ thanh toán Trung Quốc Alipay, là chủ sở hữu hàng đầu của các bằng sáng chế blockchain vào năm 2021, với 672 hồ sơ.Điều này được theo sau bởi Huawei (445), ZTE (343) và Tencent (269).

Báo cáo cũng cho thấy số lượng bằng sáng chế blockchain được nộp toàn cầu tăng 51% vào năm 2021, từ 46.500 vào năm 2020 lên 69.400 vào năm 2021. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi một số yếu tố, bao gồm cả việc áp dụng công nghệ blockchain ngày càng tăng của các doanh nghiệp và chính phủ xung quanhthế giới.

Blockchain là một công nghệ sổ cái phân tán có thể được sử dụng để ghi lại các giao dịch theo cách an toàn và chống giả mạo.Nó có tiềm năng được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm các dịch vụ tài chính, quản lý chuỗi cung ứng và chăm sóc sức khỏe.

Sự quan tâm ngày càng tăng đối với công nghệ blockchain được phản ánh trong số lượng bằng sáng chế ngày càng tăng.Xu hướng này có thể sẽ tiếp tục trong những năm tới, khi các doanh nghiệp và chính phủ tìm cách tìm ra những cách mới để sử dụng blockchain để cải thiện hoạt động của họ.

** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng để quảng bá bài viết của mình: **

* #BlockChain
* #Bằng sáng chế
* #Trung Quốc
* #Nhóm
* #công nghệ
=======================================
**#Blockchain #patent #China #ant Group #technology**

**China dominates the list of owners of blockchain patents, with ANT Group leading the way.**

According to a recent report by the World Intellectual Property Organisation (WIPO), China accounted for 46% of all blockchain patents filed globally in 2021. This is more than double the share of the United States, which came in second with 20%.

ANT Group, the parent company of Chinese payments giant Alipay, was the top owner of blockchain patents in 2021, with 672 filings. This was followed by Huawei (445), ZTE (343), and Tencent (269).

The report also found that the number of blockchain patents filed globally increased by 51% in 2021, from 46,500 in 2020 to 69,400 in 2021. This growth was driven by a number of factors, including the increasing adoption of blockchain technology by businesses and governments around the world.

Blockchain is a distributed ledger technology that can be used to record transactions in a secure and tamper-proof way. It has the potential to be used in a wide variety of applications, including financial services, supply chain management, and healthcare.

The growing interest in blockchain technology is reflected in the increasing number of patents being filed. This trend is likely to continue in the years to come, as businesses and governments look to find new ways to use blockchain to improve their operations.

**Here are 5 hashtags that you can use to promote your article:**

* #BlockChain
* #patent
* #China
* #ant Group
* #technology
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top