AOMEI PE Builder – Tạo ổ đĩa khởi động bằng USB, CD/DVD và ISO

nguyethong291

New member
** #Aomei PE Builder #Create một ổ đĩa có thể khởi động #usb #CD/DVD #ISO **

** Trình tạo Aomei PE: Tạo ổ đĩa có thể khởi động với USB, CD/DVD và ISO **

Ổ đĩa có thể khởi động là một thiết bị lưu trữ di động có thể được sử dụng để khởi động máy tính khi nó không thể khởi động từ ổ cứng của chính nó.Điều này có thể hữu ích để khắc phục sự cố với máy tính hoặc cài đặt hệ điều hành mới.

Aomei PE Builder là một công cụ miễn phí có thể được sử dụng để tạo ổ đĩa có thể khởi động từ tệp USB Drive, CD/DVD hoặc ISO.Công cụ này rất dễ sử dụng và bao gồm một số tính năng làm cho nó trở thành một công cụ mạnh mẽ để tạo các ổ đĩa có thể khởi động.

** Các tính năng của Aomei PE Builder **

*** Tạo các ổ đĩa có thể khởi động từ ổ USB, CD/DVD và hình ảnh ISO. **
*** Bao gồm một số ứng dụng được cài đặt sẵn, bao gồm trình khám phá tệp, dấu nhắc lệnh và trình chỉnh sửa đăng ký. **
*** Hỗ trợ một loạt các hệ điều hành, bao gồm Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista và Xp. **
*** Dễ sử dụng và bao gồm một trình hướng dẫn từng bước. **

** Cách tạo ổ đĩa có thể khởi động với Aomei PE Builder **

Để tạo ổ đĩa có thể khởi động với Aomei PE Builder, hãy làm theo các bước sau:

1. Tải xuống và cài đặt Aomei PE Builder.
2. Khởi chạy chương trình và chọn ** Tạo phương tiện có thể khởi động **.
3. Chọn loại phương tiện bạn muốn tạo (ổ USB, CD/DVD hoặc hình ảnh ISO).
4. Chọn tệp ISO của Aomei PE Builder.
5. Nhấp vào ** Tạo **.

Chương trình sẽ tạo ổ đĩa có thể khởi động và sẽ hiển thị một thanh tiến trình.Khi quá trình hoàn tất, bạn có thể sử dụng ổ đĩa có thể khởi động để khởi động máy tính của mình.

** Sử dụng ổ đĩa có thể khởi động để khắc phục sự cố **

Nếu máy tính của bạn không thể khởi động từ ổ cứng của chính nó, bạn có thể sử dụng ổ đĩa có thể khởi động để khắc phục sự cố.Để làm điều này, chỉ cần chèn ổ đĩa có thể khởi động vào máy tính của bạn và khởi động nó.Ổ đĩa có thể khởi động sẽ khởi động trong hệ điều hành của riêng mình, bạn có thể sử dụng để truy cập các tệp trên ổ cứng và khắc phục sự cố.

** Sử dụng ổ đĩa có thể khởi động để cài đặt hệ điều hành mới **

Bạn cũng có thể sử dụng ổ đĩa có thể khởi động để cài đặt hệ điều hành mới trên máy tính của mình.Để làm điều này, chỉ cần chèn ổ đĩa có thể khởi động vào máy tính của bạn và khởi động nó.Ổ đĩa có thể khởi động sẽ khởi động trong hệ điều hành của riêng mình, bạn có thể sử dụng để cài đặt hệ điều hành mới.

**Phần kết luận**

Aomei PE Builder là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để tạo các ổ đĩa có thể khởi động cho nhiều mục đích khác nhau.Cho dù bạn cần khắc phục sự cố với máy tính của mình hoặc cài đặt hệ điều hành mới, Aomei PE Builder có thể giúp bạn hoàn thành công việc.

** Hashtags: **

* #Aomei PE Builder
* #Create một ổ đĩa có thể khởi động
* #usb
* #CD/DVD
* #ISO
=======================================
**#AOMEI PE Builder #Create a bootable drive #usb #CD/DVD #ISO**

**AOMEI PE Builder: Create a Bootable Drive with USB, CD/DVD and ISO**

A bootable drive is a portable storage device that can be used to start a computer when it is not able to boot from its own hard drive. This can be useful for troubleshooting problems with a computer, or for installing a new operating system.

AOMEI PE Builder is a free tool that can be used to create a bootable drive from a USB drive, CD/DVD, or ISO image file. The tool is easy to use and includes a number of features that make it a powerful tool for creating bootable drives.

**Features of AOMEI PE Builder**

* **Create bootable drives from USB drives, CD/DVDs, and ISO images.**
* **Includes a number of pre-installed applications, including a file explorer, a command prompt, and a registry editor.**
* **Supports a wide range of operating systems, including Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, and XP.**
* **Easy to use and includes a step-by-step wizard.**

**How to Create a Bootable Drive with AOMEI PE Builder**

To create a bootable drive with AOMEI PE Builder, follow these steps:

1. Download and install AOMEI PE Builder.
2. Launch the program and select **Create Bootable Media**.
3. Select the type of media you want to create (USB drive, CD/DVD, or ISO image).
4. Select the AOMEI PE Builder ISO file.
5. Click **Create**.

The program will create the bootable drive and will display a progress bar. Once the process is complete, you can use the bootable drive to start your computer.

**Using a Bootable Drive to Troubleshoot Problems**

If your computer is not able to boot from its own hard drive, you can use a bootable drive to troubleshoot the problem. To do this, simply insert the bootable drive into your computer and start it up. The bootable drive will start up in its own operating system, which you can use to access the files on your hard drive and troubleshoot the problem.

**Using a Bootable Drive to Install a New Operating System**

You can also use a bootable drive to install a new operating system on your computer. To do this, simply insert the bootable drive into your computer and start it up. The bootable drive will start up in its own operating system, which you can use to install the new operating system.

**Conclusion**

AOMEI PE Builder is a powerful tool that can be used to create bootable drives for a variety of purposes. Whether you need to troubleshoot problems with your computer or install a new operating system, AOMEI PE Builder can help you get the job done.

**Hashtags:**

* #Aomei PE Builder
* #Create a bootable drive
* #usb
* #CD/DVD
* #ISO
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock