APRILLIA eSR2 : SCOOTER ĐIỆN ĐƯỜNG PHỐ GIÁ 657 USD

#Aprilia #ESR2 #ELECTRICSCOOTER #STREETSCOOTER #AFFORDABLESS

Aprilia, nhà sản xuất xe máy của Ý, đã tiết lộ chiếc xe tay ga điện đầu tiên của mình, ESR2.Chiếc xe tay ga được thiết kế để đi lại đô thị và có phạm vi lên tới 40 dặm trong một lần sạc.Nó được trang bị động cơ điện 4 kW và có tốc độ tối đa 31 dặm / giờ.

ESR2 có giá \ $ 657 USD, làm cho nó trở thành một trong những chiếc xe tay ga điện giá cả phải chăng nhất trên thị trường.Nó có sẵn trong hai màu: đen và trắng.

ESR2 được trang bị một số tính năng làm cho nó trở thành một lựa chọn thực tế và thuận tiện cho những người đi làm thành thị.Các tính năng này bao gồm bộ sạc USB tích hợp, màn hình kỹ thuật số và giá hành lý.Các chiếc xe tay ga cũng có chỗ ngồi thoải mái và khoang lưu trữ dưới ghế rộng rãi.

ESR2 là một lựa chọn tuyệt vời cho những người tìm kiếm một chiếc xe tay ga điện giá cả phải chăng và phong cách.Nó là hoàn hảo để đi làm hoặc đi học, chạy việc vặt, hoặc chỉ đi vòng quanh thị trấn.

** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này: **

* #Aprilia
* #ESR2
* #Xe điện
* #STREETSCOOTER
* #Affordableescooter
=======================================
#Aprilia #ESR2 #ELECTRICSCOOTER #STREETSCOOTER #AffordableScooter ## **Aprilia ESR2: Street electric scooter priced at \$657 USD**

Aprilia, the Italian motorcycle manufacturer, has unveiled its first electric scooter, the ESR2. The scooter is designed for urban commuting and features a range of up to 40 miles on a single charge. It is powered by a 4 kW electric motor and has a top speed of 31 mph.

The ESR2 is priced at \$657 USD, making it one of the most affordable electric scooters on the market. It is available in two colors: black and white.

The ESR2 is equipped with a number of features that make it a practical and convenient choice for urban commuters. These features include a built-in USB charger, a digital display, and a luggage rack. The scooter also has a comfortable seat and a spacious under-seat storage compartment.

The ESR2 is a great option for those looking for an affordable and stylish electric scooter. It is perfect for commuting to work or school, running errands, or just getting around town.

**Here are 5 hashtags that you can use for this article:**

* #Aprilia
* #ESR2
* #ELECTRICSCOOTER
* #STREETSCOOTER
* #AffordableScooter
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock