AQ mà, câu sau luôn phải đá câu trước mới chịu được nhỉ @trimsedinang ?

ngodiepminhvu

New member
Credits
472
#AQ #FirstSentence #Kick #Writing #Seo ## Câu sau luôn phải đá câu trước để chịu được @TrimSedInang?

Câu đầu tiên của một đoạn văn là một trong những câu quan trọng nhất trong toàn bộ bài viết.Đó là ấn tượng đầu tiên mà độc giả sẽ có trong công việc của bạn, và nó có thể đưa ra hoặc phá vỡ quyết định của họ để tiếp tục đọc.Do đó, điều cần thiết là đảm bảo rằng câu đầu tiên của bạn mạnh mẽ và hấp dẫn.

Có một vài điều bạn có thể làm để làm cho câu đầu tiên của bạn hiệu quả hơn.Đầu tiên, cố gắng làm cho nó thú vị và thu hút sự chú ý.Điều này có thể có nghĩa là sử dụng một cái móc, chẳng hạn như một câu hỏi, một thống kê hoặc một thực tế đáng ngạc nhiên.Thứ hai, hãy chắc chắn rằng câu đầu tiên của bạn có liên quan đến phần còn lại của đoạn văn của bạn.Nó sẽ cung cấp cho độc giả một ý tưởng rõ ràng về những gì đoạn văn nói về.Cuối cùng, hãy giữ câu đầu tiên của bạn ngắn và ngọt ngào.Bạn không muốn mất sự chú ý của độc giả trước khi bạn có cơ hội bắt đầu.

Dưới đây là một vài ví dụ về những câu đầu tiên mạnh mẽ:

* "Thế giới là một nơi tuyệt đẹp, nhưng nó cũng đầy nguy hiểm."
* "Trong một thế giới nơi mọi người đang tìm kiếm điều lớn lao tiếp theo, thật dễ dàng để quên đi những điều đơn giản."
* "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, tôi biết cô ấy là người."

Những câu này đều thú vị, có liên quan và súc tích.Họ thu hút sự chú ý của người đọc và khiến họ muốn tìm hiểu thêm.

Vì vậy, lần tới khi bạn viết một đoạn văn, hãy dành một chút thời gian để tạo ra một câu đầu tiên mạnh mẽ.Nó có thể là sự khác biệt giữa độc giả của bạn hoàn thành tác phẩm của bạn và nhấp vào.
=======================================
#AQ #FirstSentence #Kick #Writing #Seo ## The following sentence always has to kick the sentence first to withstand @trimsedinang?

The first sentence of a paragraph is one of the most important sentences in the entire piece of writing. It is the first impression that readers will have of your work, and it can make or break their decision to continue reading. Therefore, it is essential to make sure that your first sentence is strong and engaging.

There are a few things you can do to make your first sentence more effective. First, try to make it interesting and attention-grabbing. This could mean using a hook, such as a question, a statistic, or a surprising fact. Second, make sure that your first sentence is relevant to the rest of your paragraph. It should give readers a clear idea of what the paragraph is about. Finally, keep your first sentence short and sweet. You don't want to lose your readers' attention before you've even had a chance to get started.

Here are a few examples of strong first sentences:

* "The world is a beautiful place, but it is also full of danger."
* "In a world where everyone is looking for the next big thing, it's easy to forget about the simple things."
* "The first time I saw her, I knew she was the one."

These sentences are all interesting, relevant, and concise. They grab the reader's attention and make them want to learn more.

So, the next time you're writing a paragraph, take some time to craft a strong first sentence. It could be the difference between your readers finishing your piece of writing and clicking away.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top