Share Automate Amazon Product Scraping with This Powerful Workflow

Gologin

Active member
1715858946558.png

Automate Amazon Product Scraping with This Powerful Workflow

This comprehensive workflow simplifies scraping product data from Amazon.com in bulk. It efficiently gathers key details like:
 • Product Titles
 • Brands
 • Product Descriptions
 • Detailed Product Information
 • Image URLs
 • Important Specifications
 • Usage Instructions
Here's how to leverage the workflow:
 1. Download and Run the Workflow: Download the workflow and initiate it by clicking "Run".
 2. Specify Your Search: Enter your desired search query in the "keyword" field.
 3. Adjust Results per Page (Optional): Modify the "per result" value to your preference or leave it unchanged (defaults to 5 results per page).
 4. Target Country (Optional): Specify the target country in the "deliver to" field (e.g., Spain).
 5. Set Price Limit (Optional): If you only want products below a certain price, enter the maximum price in the "max price" field. Otherwise, leave it empty.
 6. Run the Workflow: Click "Run" to commence the scraping process.
This streamlined workflow empowers you to gather valuable product data from Amazon.com effectively, saving you time and effort.

Tự động Scrape dữ liệu sản phẩm từ Amazon.com với quy trình làm việc hiệu quả

Quy trình làm việc toàn diện này giúp bạn dễ dàng scrape dữ liệu sản phẩm từ Amazon.com với số lượng lớn. Nó tự động thu thập các chi tiết quan trọng như:
 • Tiêu đề sản phẩm
 • Thương hiệu
 • Mô tả sản phẩm
 • Thông tin chi tiết về sản phẩm
 • URL hình ảnh
 • Thông số kỹ thuật quan trọng
 • Hướng dẫn sử dụng
Cách sử dụng quy trình làm việc:
 1. Tải xuống và chạy quy trình làm việc: Tải xuống quy trình làm việc và bắt đầu bằng cách nhấp vào "Chạy".
 2. Xác định từ khóa tìm kiếm: Nhập truy vấn tìm kiếm mong muốn của bạn vào trường "keyword".
 3. Điều chỉnh kết quả trên mỗi trang (Tùy chọn): Thay đổi giá trị "per result" theo sở thích của bạn hoặc để mặc định (mặc định là 5 kết quả trên một trang).
 4. Chọn quốc gia mục tiêu (Tùy chọn): Chỉ định quốc gia mục tiêu trong trường "deliver to" (ví dụ: Tây Ban Nha).
 5. Thiết lập giới hạn giá (Tùy chọn): Nếu bạn chỉ muốn các sản phẩm dưới một mức giá nhất định, hãy nhập giá tối đa vào trường "max price". Nếu không, hãy để trống.
 6. Chạy quy trình làm việc: Nhấp vào "Chạy" để bắt đầu quá trình scrape.
Quy trình làm việc được sắp xếp hợp lý này cho phép bạn thu thập dữ liệu sản phẩm giá trị từ Amazon.com một cách hiệu quả, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock