bedrock vs java

yellowwolf636

New member
Minecraft ** Bedrock vs Java Minecraft: Bạn nên chọn cái nào? **

Minecraft là một trong những trò chơi phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 140 triệu người chơi tích cực.Trò chơi có sẵn trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm Windows, Mac, Linux, Android, iOS và bảng điều khiển.Tuy nhiên, có hai phiên bản chính của Minecraft: Bedrock và Java.

** Phiên bản Bedrock **

Bedrock Edition là phiên bản mới hơn của Minecraft và nó có sẵn trên tất cả các nền tảng ngoại trừ phiên bản Java.Bedrock Edition được phát triển bởi Mojang Studios và Microsoft, và nó dựa trên phiên bản bỏ túi của Minecraft.Phiên bản Bedrock có tính năng chơi đa nền tảng, vì vậy bạn có thể chơi với bạn bè của mình bất kể họ đang ở nền tảng nào.

** Phiên bản Java **

Java Edition là phiên bản gốc của Minecraft và nó chỉ có sẵn cho Windows, Mac và Linux.Java Edition được phát triển bởi Mojang Studios, và nó dựa trên Minecraft Alpha ban đầu.Java Edition được biết đến với khả năng sửa đổi và có hàng ngàn mod có sẵn cho trò chơi.

** Bạn nên chọn phiên bản nào? **

Quyết định về phiên bản Minecraft để chọn phụ thuộc vào nhu cầu của bạn.Nếu bạn muốn chơi với bạn bè của bạn bất kể họ đang ở đó, thì Phiên bản Bedrock là lựa chọn tốt hơn.Nếu bạn muốn sửa đổi trò chơi, thì Java Edition là lựa chọn tốt hơn.

** Đây là một bảng so sánh hai phiên bản của Minecraft: **

|Tính năng |Phiên bản Bedrock |Phiên bản Java |
| --- | --- | --- |
|Nền tảng |Windows, Mac, Linux, Android, iOS và bảng điều khiển |Windows, Mac và Linux |
|Chơi đa nền tảng |Có |Không |
|Khả năng sửa đổi |Giới hạn |Mở rộng |
|Giá |$ 26,99 |$ 26,99 |

** Hashtags: **

* #MineCraft
* #bedrockedition
* #Javaedition
* #CrossPlatFormplay
* #Modability
=======================================
Minecraft **Bedrock vs Java Minecraft: Which One Should You Choose?**

Minecraft is one of the most popular games in the world, with over 140 million active players. The game is available on a variety of platforms, including Windows, Mac, Linux, Android, iOS, and consoles. However, there are two main versions of Minecraft: Bedrock and Java.

**Bedrock Edition**

Bedrock Edition is the newer version of Minecraft, and it is available on all platforms except for Java Edition. Bedrock Edition is developed by Mojang Studios and Microsoft, and it is based on the Pocket Edition of Minecraft. Bedrock Edition features cross-platform play, so you can play with your friends regardless of what platform they are on.

**Java Edition**

Java Edition is the original version of Minecraft, and it is only available for Windows, Mac, and Linux. Java Edition is developed by Mojang Studios, and it is based on the original Minecraft Alpha. Java Edition is known for its modability, and there are thousands of mods available for the game.

**Which Version Should You Choose?**

The decision of which version of Minecraft to choose depends on your needs. If you want to play with your friends regardless of what platform they are on, then Bedrock Edition is the better choice. If you want to mod the game, then Java Edition is the better choice.

**Here is a table comparing the two versions of Minecraft:**

| Feature | Bedrock Edition | Java Edition |
|---|---|---|
| Platforms | Windows, Mac, Linux, Android, iOS, and consoles | Windows, Mac, and Linux |
| Cross-platform play | Yes | No |
| Modability | Limited | Extensive |
| Price | $26.99 | $26.99 |

**Hashtags:**

* #MineCraft
* #bedrockedition
* #Javaedition
* #CrossPlatFormplay
* #Modability
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top