bone meal farm 1.20 java

lythuyminh

New member
#Bonemealfarm #MineCraft #1.20 #Java #Tutorial ** Trang trại bữa ăn xương 1.20 Java **

Bữa ăn xương là một mặt hàng hữu ích trong Minecraft có thể được sử dụng để trồng trọt nhanh hơn, chữa lành thực vật và sinh sản mobs.Tuy nhiên, bữa ăn xương có thể hơi tốn kém để mua từ một thương gia, vì vậy bạn nên thiết lập một trang trại bữa ăn xương.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách xây dựng một trang trại bữa ăn xương ở Minecraft 1.20 Java.Trang trại này đơn giản để xây dựng và chỉ cần một vài vật liệu.

** Những gì bạn cần: **

* 4 miếng bụi bẩn
* 4 món ăn xương
* 1 khối nguồn nước
* 1 phễu
* 1 ngực

** Bước 1: Xây dựng trang trại **

Đầu tiên, bạn cần xây dựng cấu trúc cơ bản của trang trại.Để làm điều này, đặt 4 mảnh bụi bẩn trong một hình dạng vuông.Sau đó, đặt một khối nguồn nước ở giữa quảng trường.

** Bước 2: Thêm bữa ăn xương **

Tiếp theo, bạn cần thêm bữa ăn xương vào trang trại.Để làm điều này, chỉ cần đặt 4 miếng bột xương trên các khối bụi bẩn.

** Bước 3: Thêm phễu và ngực **

Cuối cùng, bạn cần thêm phễu và ngực vào trang trại.Để làm điều này, đặt phễu lên đầu khối nguồn nước.Sau đó, đặt rương bên cạnh phễu.

** Cách sử dụng trang trại **

Để sử dụng trang trại, chỉ cần đặt cây trồng trong khối nguồn nước.Bữa ăn xương sẽ tự động được áp dụng cho cây trồng, khiến chúng phát triển nhanh hơn.

**Lời khuyên**

* Bạn có thể tăng hiệu quả của trang trại bằng cách thêm nhiều khối nguồn nước và bữa ăn xương.
* Bạn cũng có thể sử dụng trang trại để trồng cây bằng cách đặt cây non trong khối nguồn nước.
* Trang trại có thể được sử dụng trong bất kỳ thế giới Minecraft nào, bất kể Biome.

** Hashtags: **

* #Bonemealfarm
* #MineCraft
* #1.20
* #Java
* #Tutorial
=======================================
#Bonemealfarm #MineCraft #1.20 #Java #Tutorial **Bone Meal Farm 1.20 Java**

Bone meal is a useful item in Minecraft that can be used to grow crops faster, heal plants, and spawn mobs. However, bone meal can be a bit expensive to buy from a merchant, so it's a good idea to set up a bone meal farm.

In this tutorial, we will show you how to build a bone meal farm in Minecraft 1.20 Java. This farm is simple to build and requires only a few materials.

**What you need:**

* 4 pieces of dirt
* 4 pieces of bone meal
* 1 water source block
* 1 hopper
* 1 chest

**Step 1: Build the farm**

First, you need to build the basic structure of the farm. To do this, place 4 pieces of dirt in a square formation. Then, place a water source block in the middle of the square.

**Step 2: Add the bone meal**

Next, you need to add the bone meal to the farm. To do this, simply place 4 pieces of bone meal on the dirt blocks.

**Step 3: Add the hopper and chest**

Finally, you need to add the hopper and chest to the farm. To do this, place the hopper on top of the water source block. Then, place the chest next to the hopper.

**How to use the farm**

To use the farm, simply place crops in the water source block. The bone meal will automatically be applied to the crops, causing them to grow faster.

**Tips**

* You can increase the efficiency of the farm by adding more water source blocks and bone meal.
* You can also use the farm to grow trees by placing saplings in the water source block.
* The farm can be used in any Minecraft world, regardless of the biome.

**Hashtags:**

* #Bonemealfarm
* #MineCraft
* #1.20
* #Java
* #Tutorial
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top