bonemeal farm 1.19 java

thanhnha280

New member
** #Bonemealfarm #1.19 #Java #MineCraft #Hướng dẫn **

** Trang trại Bonemeal 1.19 Hướng dẫn Java **

Bonemeal là một mặt hàng hữu ích trong Minecraft có thể được sử dụng để trồng cây nhanh hơn.Tuy nhiên, nó có thể khá tốn kém để mua từ một thương gia, vì vậy thường là một ý tưởng tốt để thiết lập trang trại Bonemeal của riêng bạn.Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách xây dựng một trang trại Bonemeal ở Minecraft 1.19 Java Edition.

** Những gì bạn cần: **

* 4 miếng bụi bẩn
* 4 mảnh Bonemeal
* 4 miếng nước
* 1 phễu
* 1 ngực
* 1 Bộ phân phối
* 2 pít -tông
* 2 pít -tông dính
* 1 Đèn Torch Redstone
* 1 Bụi Đá đỏ

** Bước 1: Xây dựng cơ sở **

Đầu tiên, bạn cần xây dựng cơ sở của trang trại của bạn.Đây chỉ đơn giản là một hình vuông 4x4 làm bằng các khối bụi bẩn.Ở giữa quảng trường, đặt một khối nguồn nước.

** Bước 2: Thêm pít -tông **

Tiếp theo, bạn cần thêm piston vào trang trại của bạn.Đặt một piston trên mỗi trong bốn góc của khối nguồn nước.Hãy chắc chắn rằng các piston đang đối mặt vào bên trong.

** Bước 3: Thêm pít -tông dính **

Bây giờ, bạn cần thêm pít -tông dính.Đặt một pít -tông dính trên mỗi bốn mặt của khối nguồn nước.Hãy chắc chắn rằng các pít -tông dính đang hướng ra ngoài.

** Bước 4: Thêm Redstone **

Tiếp theo, bạn cần thêm Redstone vào trang trại của bạn.Đặt một ngọn đuốc đỏ trên mỗi bốn pít -tông.

** Bước 5: Thêm phễu và ngực **

Cuối cùng, bạn cần thêm phễu và ngực vào trang trại của bạn.Đặt phễu lên trên ngực.Sau đó, kết nối phễu với bộ phân phối với đường bụi đỏ.

** Cách sử dụng trang trại Bonemeal của bạn **

Để sử dụng trang trại bonemeal của bạn, chỉ cần đặt bonemeal vào bộ phân phối.Bộ phân phối sau đó sẽ tự động phân phối bonemeal vào khối nguồn nước, điều này sẽ khiến cây trồng phát triển nhanh hơn.

**Lời khuyên:**

* Bạn có thể tăng hiệu quả của trang trại Bonemeal của bạn bằng cách sử dụng một khối nguồn nước lớn hơn.
* Bạn cũng có thể tăng hiệu quả của trang trại Bonemeal của bạn bằng cách sử dụng nhiều piston hơn.
* Bạn có thể làm cho trang trại Bonemeal của bạn nhỏ gọn hơn bằng cách sử dụng bộ mở rộng piston kép.

**Phần kết luận**

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách xây dựng một trang trại Bonemeal ở Minecraft 1.19 Java Edition.Trang trại này là một cách tuyệt vời để có được một nguồn cung cấp bonemeal ổn định mà không cần phải chi nhiều tiền.
=======================================
**#BonemealFarm #1.19 #Java #MineCraft #Tutorial**

**Bonemeal Farm 1.19 Java Tutorial**

Bonemeal is a useful item in Minecraft that can be used to grow plants faster. However, it can be quite expensive to buy from a merchant, so it's often a good idea to set up your own bonemeal farm. In this tutorial, we will show you how to build a bonemeal farm in Minecraft 1.19 Java Edition.

**What you need:**

* 4 pieces of dirt
* 4 pieces of bonemeal
* 4 pieces of water
* 1 hopper
* 1 chest
* 1 dispenser
* 2 pistons
* 2 sticky pistons
* 1 redstone torch
* 1 redstone dust

**Step 1: Build the base**

First, you need to build the base of your farm. This is simply a 4x4 square made of dirt blocks. In the middle of the square, place a water source block.

**Step 2: Add the pistons**

Next, you need to add the pistons to your farm. Place a piston on each of the four corners of the water source block. Make sure that the pistons are facing inwards.

**Step 3: Add the sticky pistons**

Now, you need to add the sticky pistons. Place a sticky piston on each of the four sides of the water source block. Make sure that the sticky pistons are facing outwards.

**Step 4: Add the redstone**

Next, you need to add the redstone to your farm. Place a redstone torch on each of the four pistons.

**Step 5: Add the hopper and chest**

Finally, you need to add the hopper and chest to your farm. Place the hopper on top of the chest. Then, connect the hopper to the dispenser with a redstone dust line.

**How to use your bonemeal farm**

To use your bonemeal farm, simply place bonemeal in the dispenser. The dispenser will then automatically dispense the bonemeal into the water source block, which will cause the crops to grow faster.

**Tips:**

* You can increase the efficiency of your bonemeal farm by using a larger water source block.
* You can also increase the efficiency of your bonemeal farm by using more pistons.
* You can make your bonemeal farm more compact by using a double piston extender.

**Conclusion**

In this tutorial, we showed you how to build a bonemeal farm in Minecraft 1.19 Java Edition. This farm is a great way to get a steady supply of bonemeal without having to spend a lot of money.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock