Share Boost Your LinkedIn Networking: Automate Connections & Data Extraction

Gologin

Active member

Boost Your LinkedIn Networking: Automate Connections & Data Extraction

1715861734089.png
This innovative automation streamlines the process of sending connection requests and gathering valuable user information from LinkedIn profiles. It empowers you to manage your LinkedIn activities efficiently, fostering professional connections and collecting data for various goals.
Benefits of Automation:
 • Effortless Connection Requests: Automate sending personalized connection requests, saving you time and effort.
 • Enhanced Networking: Expand your professional network efficiently by connecting with relevant LinkedIn users.
 • Data-Driven Strategies: Utilize the extracted data to generate leads, conduct market research, and make informed business decisions.
Getting Started: Simple and Efficient
1.
Install Gologin free and addon automation
2. Download and Run Workflow: Locate the LinkedIn Auto Connect workflow within the designated marketplace and navigate to "My Workflows." Initiate the automation to begin sending connection requests and extracting data.
What You Provide (Input Data):
 • LinkedIn Profile URLs
What You Get (Extracted Data):
 • Profile URL
 • Bio (Profile Description)
 • Image URL
 • Full Name
 • Connection Degree (1st, 2nd, or 3rd)
 • Company
 • Company URL
 • Job Title
 • Job Description
 • Location
 • Job Date Range
 • School (if available)
 • School URL (if available)
 • School Degree (if available)
 • School Description (if available)
 • Email (if available, sourced from Dropcontact)
 • Twitter URL (if available)
 • Skills
 • Profile ID
Unlocking the Power of Extracted Data:
The extracted data offers a wealth of insights for various purposes:
 • Network Expansion: Broaden your professional network and connect with valuable contacts.
 • Lead Generation: Identify and target potential leads based on extracted information.
 • Market Research: Gain valuable insights for market research initiatives on the LinkedIn platform.
Combined Power of Automation:
This automation excels at streamlining both processes. It seamlessly integrates sending connection requests and gathering user data, offering a comprehensive solution to optimize your LinkedIn networking efforts.
Disclaimer:
Always adhere to LinkedIn's Terms of Service regarding data scraping practices and connection requests. Use this tool responsibly to build genuine connections.

Vietnamese (SEO)​

Tự động Kết nối LinkedIn: Nâng cao Hiệu quả Mạng lưới Liên hệ
Công cụ tự động sáng tạo này giúp đơn giản hóa quá trình gửi yêu cầu kết nối và thu thập thông tin người dùng có giá trị từ hồ sơ LinkedIn. Nó cho phép bạn quản lý hiệu quả các hoạt động trên LinkedIn, thúc đẩy các mối quan hệ chuyên nghiệp và thu thập dữ liệu cho nhiều mục tiêu khác nhau.
Lợi ích của Tự động Hóa:
 • Gửi Yêu cầu Kết nối Dễ dàng: Tự động hóa việc gửi các yêu cầu kết nối được cá nhân hóa, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.
 • Mở rộng Mạng lưới Hiệu quả: Mở rộng mạng lưới chuyên nghiệp của bạn một cách hiệu quả bằng cách kết nối với những người dùng LinkedIn có liên quan.
 • Chiến lược Dựa trên Dữ liệu: Sử dụng dữ liệu được trích xuất để tạo khách hàng tiềm năng, nghiên cứu thị trường và đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt.
Bắt đầu: Đơn giản và Hiệu quả
1.
Cài đặt Gologin Free, sau đó cài đặt addon automation
2. Tải xuống và Chạy Quy trình làm việc: Tìm quy trình làm việc LinkedIn Auto Connect trong thị trường được chỉ định và điều hướng đến "Các Quy trình làm việc của Tôi." Khởi chạy tự động hóa để bắt đầu gửi yêu cầu kết nối và trích xuất dữ liệu.
Những gì bạn cung cấp (Dữ liệu đầu vào):
 • URL hồ sơ LinkedIn
Những gì bạn nhận được (Dữ liệu được trích xuất):
 • URL hồ sơ
 • Bio (Mô tả hồ sơ)
 • URL hình ảnh
 • Họ và tên
 • Mức độ kết nối (1, 2 hoặc 3)
 • Công ty
 • URL công ty
 • Chức vụ
 • Mô tả công việc
 • Vị trí
 • Phạm vi ngày làm việc
 • Trường học (nếu có)
 • URL trường học (nếu có)
 • Bằng cấp của trường (nếu có)
 • Mô tả trường học (nếu có)
 • Email (nếu
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock