bufferedreader java

quynhtho966

New member
Credits
216
** BufferedReader trong java **

#Java #BufferedReader #IO #InputStream

** BufferedReader ** là một luồng đầu vào ký tự đọc văn bản từ luồng đầu vào ký tự, chẳng hạn như tệp và đệm đầu vào để các ký tự có thể được đọc hiệu quả hơn.Nó là một lớp con của ** đầu đọc **.

** Tạo một bộ đệm **

Để tạo bộ đệm, bạn có thể sử dụng hàm tạo sau:

`` `java
BufferedReader (người đọc trong)
`` `

trong đó `in` là luồng đầu vào ký tự được đệm.

** Đọc từ một bộ đệm **

Bạn có thể đọc từ một bộ đệm bằng cách sử dụng các phương thức sau:

*** Đọc (): ** Phương thức này đọc một ký tự duy nhất từ luồng đầu vào.
*** Đọc (char [] cbuf): ** Phương thức này đọc một số ký tự được chỉ định từ luồng đầu vào vào mảng ký tự được chỉ định.
*** Readline (): ** Phương thức này đọc một dòng văn bản từ luồng đầu vào.

** Đóng một bộ đệm **

Khi bạn kết thúc với một bộ đệm, bạn nên đóng nó bằng phương pháp sau:

`` `java
đóng()
`` `

**Ví dụ**

Ví dụ sau đây cho thấy cách sử dụng bộ đệm để đọc từ tệp:

`` `java
nhập java.io.bufferedreader;
nhập java.io.filereader;

lớp công khai BufferedReaderExample {

công khai tĩnh void main (String [] args) ném ngoại lệ {
// Tạo một bộ đệm để đọc từ một tệp
BufferedReader reader = new BufferedReader (filereader mới ("file.txt"));

// Đọc một dòng văn bản từ tệp
Chuỗi dòng = reader.Readline ();

// In dòng văn bản vào bảng điều khiển
System.out.println (dòng);

// Đóng bộ đệm
độc giả.close ();
}
}
`` `

** BufferedReader so với InputStreamReader **

BufferedReader và InputStreamReader đều là các luồng đầu vào ký tự có thể được sử dụng để đọc văn bản từ luồng đầu vào ký tự.Tuy nhiên, có một số khác biệt chính giữa hai lớp.

*** BufferedReader ** Bộ đệm đầu vào để các ký tự có thể được đọc hiệu quả hơn.Điều này có thể cải thiện hiệu suất khi đọc từ một tệp lớn hoặc luồng chậm.
*** InputStreamReader ** không đệm đầu vào.Điều này có nghĩa là các ký tự được đọc trực tiếp từ luồng cơ bản, có thể kém hiệu quả.
*** BufferedReader ** Cung cấp các phương thức bổ sung để đọc từ luồng đầu vào ký tự, chẳng hạn như `readline ()`.

Nói chung, bạn nên sử dụng BufferedReader khi bạn cần đọc từ luồng đầu vào ký tự một cách hiệu quả.Bạn nên sử dụng InputStreamReader khi bạn không cần đệm đầu vào hoặc khi bạn cần sử dụng các phương thức bổ sung mà BufferedReader cung cấp.
=======================================
**BufferedReader in Java**

#Java #BufferedReader #io #InputStream

**BufferedReader** is a character-input stream that reads text from a character-input stream, such as a file, and buffers the input so that characters can be read more efficiently. It is a subclass of **Reader**.

**Creating a BufferedReader**

To create a BufferedReader, you can use the following constructor:

```java
BufferedReader(Reader in)
```

where `in` is the character-input stream to be buffered.

**Reading from a BufferedReader**

You can read from a BufferedReader using the following methods:

* **read():** This method reads a single character from the input stream.
* **read(char[] cbuf):** This method reads a specified number of characters from the input stream into the specified character array.
* **readLine():** This method reads a line of text from the input stream.

**Closing a BufferedReader**

When you are finished with a BufferedReader, you should close it using the following method:

```java
close()
```

**Example**

The following example shows how to use a BufferedReader to read from a file:

```java
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;

public class BufferedReaderExample {

public static void main(String[] args) throws Exception {
// Create a BufferedReader to read from a file
BufferedReader reader = new BufferedReader(new FileReader("file.txt"));

// Read a line of text from the file
String line = reader.readLine();

// Print the line of text to the console
System.out.println(line);

// Close the BufferedReader
reader.close();
}
}
```

**BufferedReader vs. InputStreamReader**

BufferedReader and InputStreamReader are both character-input streams that can be used to read text from a character-input stream. However, there are some key differences between the two classes.

* **BufferedReader** buffers the input so that characters can be read more efficiently. This can improve performance when reading from a large file or a slow stream.
* **InputStreamReader** does not buffer the input. This means that characters are read directly from the underlying stream, which can be less efficient.
* **BufferedReader** provides additional methods for reading from a character-input stream, such as `readLine()`.

In general, you should use BufferedReader when you need to read from a character-input stream efficiently. You should use InputStreamReader when you do not need to buffer the input or when you need to use the additional methods that BufferedReader provides.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top