Building Blockchain Apps from Scratch

bigpeacock762

New member
#BlockChain #BlockChainApps #Appdevelopment #SmartContracts #DApps ** #xây dựng ứng dụng blockchain từ đầu **

Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán được sử dụng để duy trì danh sách các hồ sơ phát triển liên tục, được gọi là các khối.Mỗi khối chứa một hàm băm mật mã của khối trước, dấu thời gian và dữ liệu giao dịch.Dữ liệu này được bảo mật bằng mật mã, làm cho nó chống giả mạo.

Blockchain được sử dụng để tạo các ứng dụng phi tập trung (DAPP), là các ứng dụng chạy trên mạng ngang hàng mà không có cơ quan trung ương.Điều này có nghĩa là DAPP không phải chịu sự kiểm duyệt hoặc thời gian chết giống như các ứng dụng truyền thống.

Xây dựng một ứng dụng blockchain từ đầu có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng nó cũng là một ứng dụng rất bổ ích.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình xây dựng một ứng dụng blockchain đơn giản bằng cách sử dụng blockchain Ethereum.

## Điều kiện tiên quyết

Trước khi bạn có thể bắt đầu xây dựng ứng dụng blockchain của mình, bạn sẽ cần phải có những điều kiện tiên quyết sau:

* Một sự hiểu biết cơ bản về công nghệ blockchain
* Một ngôn ngữ lập trình như sự vững chắc
* Trình chỉnh sửa văn bản hoặc IDE
* Môi trường phát triển Web3

## Bắt đầu

Bước đầu tiên là tạo một thư mục dự án mới và khởi tạo dự án Ethereum mới bằng lệnh sau:

`` `
NPX Hardhat init
`` `

Điều này sẽ tạo ra một thư mục mới gọi là `hardhat` với cấu trúc dự án cơ bản.

## Tạo hợp đồng thông minh

Bước tiếp theo là tạo một hợp đồng thông minh sẽ xác định logic của ứng dụng blockchain của bạn.Hợp đồng thông minh được viết bằng sự vững chắc, là ngôn ngữ lập trình được thiết kế đặc biệt để viết hợp đồng thông minh.

Để tạo hợp đồng thông minh mới, hãy mở thư mục `Hợp đồng` trong dự án của bạn và tạo một tệp mới có tên là` mycontract.sol`.

`` `
Sự vững chắc của Pragma ^0,8.0;

Hợp đồng myContract {
// Xác định các biến trạng thái của hợp đồng của bạn
chuỗi tên công cộng;
UINT256 Tuổi công cộng;

// Xác định chức năng hàm tạo
Constructor (bộ nhớ chuỗi _name, UINT256 _AGE) {
Tên = _Name;
Tuổi = _AGE;
}

// Xác định các chức năng của hợp đồng của bạn
function setName (bộ nhớ chuỗi newName) công khai {
Tên = newName;
}

chức năng setage (uint256 mới) công khai {
Tuổi = mới;
}

// Xác định các sự kiện trong hợp đồng của bạn
sự kiện Namechanged (chuỗi NewName);
sự kiện Agechanged (UINT256 Newage);

}
`` `

## Triển khai hợp đồng thông minh của bạn

Khi bạn đã tạo hợp đồng thông minh của mình, bạn cần triển khai nó cho Blockchain Ethereum.Để làm điều này, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

`` `
NPX Hardhat Triển khai
`` `

Điều này sẽ triển khai hợp đồng thông minh của bạn cho Ethereum testnet và tạo một địa chỉ hợp đồng mới.

## Tạo DAPP

Bây giờ bạn đã triển khai hợp đồng thông minh của mình, bạn có thể tạo một DAPP tương tác với nó.DAPP được xây dựng bằng các công nghệ web như HTML, CSS và JavaScript.

Để tạo DAPP, hãy tạo một thư mục mới trong dự án của bạn có tên là `frontend` và tạo một tệp mới có tên là` index.html`.

`` `
<! DOCTYPE HTML>
<html lang = "en">
<Đầu>
<meta charet = "utf-8">
không
<Title> DAPP của tôi </Tiêu đề>
</head>
<Body>
<H1> DAPP của tôi </h1>
<p> DAPP này tương tác với Hợp đồng thông minh MyContract. </P>
<nút onclick = "getName ()"> Nhận tên </nút>
<nút onclick = "setage ()"> Đặt tuổi </nút>
<Script>
hàm getName () {
// Nhận địa chỉ hợp đồng từ các biến môi trường
Const Hợp đồngAddress = Process.Env.Contract_Address;

// Tạo một thể hiện web3 mới
const Web3 = new Web3 (Web mới
=======================================
#BlockChain #BlockChainApps #Appdevelopment #SmartContracts #DApps **#Build a Blockchain App from Scratch**

Blockchain is a distributed database that is used to maintain a continuously growing list of records, called blocks. Each block contains a cryptographic hash of the previous block, a timestamp, and transaction data. This data is secured by cryptography, making it tamper-proof.

Blockchains are used to create decentralized applications (dApps), which are applications that run on a peer-to-peer network without a central authority. This means that dApps are not subject to the same censorship or downtime as traditional applications.

Building a blockchain app from scratch can be a daunting task, but it is also a very rewarding one. In this article, we will walk you through the process of building a simple blockchain app using the Ethereum blockchain.

## Prerequisites

Before you can start building your blockchain app, you will need to have the following prerequisites:

* A basic understanding of blockchain technology
* A programming language such as Solidity
* A text editor or IDE
* A web3 development environment

## Getting Started

The first step is to create a new project folder and initialize a new Ethereum project using the following command:

```
npx hardhat init
```

This will create a new folder called `hardhat` with a basic project structure.

## Creating a Smart Contract

The next step is to create a smart contract that will define the logic of your blockchain app. Smart contracts are written in Solidity, which is a programming language specifically designed for writing smart contracts.

To create a new smart contract, open the `contracts` folder in your project and create a new file called `MyContract.sol`.

```
pragma solidity ^0.8.0;

contract MyContract {
// Define the state variables of your contract
string public name;
uint256 public age;

// Define the constructor function
constructor(string memory _name, uint256 _age) {
name = _name;
age = _age;
}

// Define the functions of your contract
function setName(string memory newName) public {
name = newName;
}

function setAge(uint256 newAge) public {
age = newAge;
}

// Define the events of your contract
event NameChanged(string newName);
event AgeChanged(uint256 newAge);

}
```

## Deploying Your Smart Contract

Once you have created your smart contract, you need to deploy it to the Ethereum blockchain. To do this, you can use the following command:

```
npx hardhat deploy
```

This will deploy your smart contract to the Ethereum testnet and create a new contract address.

## Creating a DApp

Now that you have deployed your smart contract, you can create a dApp that interacts with it. DApps are built using web technologies such as HTML, CSS, and JavaScript.

To create a dApp, create a new folder in your project called `frontend` and create a new file called `index.html`.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>My DApp</title>
</head>
<body>
<h1>My DApp</h1>
<p>This dApp interacts with the MyContract smart contract.</p>
<button onclick="getName()">Get Name</button>
<button onclick="setAge()">Set Age</button>
<script>
function getName() {
// Get the contract address from the environment variables
const contractAddress = process.env.CONTRACT_ADDRESS;

// Create a new web3 instance
const web3 = new Web3(new Web
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock