các bác cho e hỏi máy tính imac của e báo lỗi proxy không vao mang duoc va ip thi ...

lengatranphuong

New member
## Cách sửa lỗi proxy trên iMac

** 1.Kiểm tra cài đặt proxy của bạn **

Bước đầu tiên là kiểm tra cài đặt proxy của bạn để đảm bảo rằng chúng được cấu hình chính xác.Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng ** System Tùy chọn ** và nhấp vào tab ** mạng **.Chọn nút ** nâng cao ** và sau đó nhấp vào tab ** proxy **.Đảm bảo rằng hộp kiểm ** kích hoạt proxy ** không được kiểm tra.Nếu nó được kiểm tra, bỏ chọn và sau đó nhấp vào nút ** OK **.

** 2.Đặt lại cài đặt mạng của bạn **

Nếu kiểm tra cài đặt proxy của bạn không khắc phục sự cố, bạn có thể thử đặt lại cài đặt mạng của mình.Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng ** System Tùy chọn ** và nhấp vào tab ** mạng **.Chọn nút ** nâng cao ** và sau đó nhấp vào nút ** Đặt lại **.Điều này sẽ đặt lại tất cả các cài đặt mạng của bạn, bao gồm các cài đặt proxy của bạn.

** 3.Cập nhật phần mềm macOS của bạn **

Một nguyên nhân khác có thể của lỗi proxy là một phần mềm MacOS lỗi thời.Để kiểm tra các bản cập nhật, hãy mở ứng dụng ** App Store ** và nhấp vào tab ** Cập nhật **.Nếu có bất kỳ cập nhật nào có sẵn, hãy cài đặt chúng.

**4.Sử dụng trình duyệt web khác **

Nếu lỗi proxy vẫn xảy ra, bạn có thể thử sử dụng trình duyệt web khác.Một số trình duyệt web tương thích với các proxy hơn các trình khác.

** 5.Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn **

Nếu bạn đã thử tất cả các bước trên và lỗi proxy vẫn đang xảy ra, bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet của mình để được trợ giúp.Họ có thể giúp bạn khắc phục sự cố và sửa lỗi proxy của bạn.

## hashtags

* #lỗi Proxy
* #imac
* #hệ điều hành Mac
* #trình duyệt web
* #Nhà cung cấp dịch vụ
=======================================
## How to Fix Proxy Error on iMac

**1. Check your proxy settings**

The first step is to check your proxy settings to make sure that they are configured correctly. To do this, open the **System Preferences** app and click on the **Network** tab. Select the **Advanced** button and then click on the **Proxies** tab. Make sure that the **Enable Proxies** checkbox is not checked. If it is checked, uncheck it and then click on the **OK** button.

**2. Reset your network settings**

If checking your proxy settings does not fix the problem, you can try resetting your network settings. To do this, open the **System Preferences** app and click on the **Network** tab. Select the **Advanced** button and then click on the **Reset** button. This will reset all of your network settings, including your proxy settings.

**3. Update your macOS software**

Another possible cause of the proxy error is an outdated macOS software. To check for updates, open the **App Store** app and click on the **Updates** tab. If there are any updates available, install them.

**4. Use a different web browser**

If the proxy error is still occurring, you can try using a different web browser. Some web browsers are more compatible with proxies than others.

**5. Contact your internet service provider**

If you have tried all of the above steps and the proxy error is still occurring, you can contact your internet service provider for help. They may be able to help you troubleshoot the problem and get your proxy error fixed.

## Hashtags

* #Proxy error
* #imac
* #macOS
* #web browser
* #internet service provider
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock