'Các cuộc họp của Fed là một môn thể thao khán giả đã chết' - Best Of The Strackdown tháng 9 năm 2020

vietduongngonhu

New member
#FedMeetings #SportSaudience #strackdown #Tháng 92020 #FED
## Các cuộc họp của Fed là một đối tượng thể thao khó tính

Các cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang là một đối tượng thể thao khó tính.Họ không thú vị như Super Bowl hay World Series, nhưng họ vẫn được hẹn xem cho các nhà đầu tư và các nhà kinh tế.

Đó là bởi vì các quyết định của Fed có tác động lớn đến nền kinh tế và bằng cách mở rộng, trên ví của chúng tôi.Khi Fed tăng lãi suất, nó làm cho các doanh nghiệp vay tiền đắt hơn, có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế.Nhưng khi Fed giảm lãi suất, nó làm cho các doanh nghiệp vay tiền rẻ hơn, có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Vì vậy, khi Fed gặp nhau, các nhà đầu tư và nhà kinh tế được dán vào màn hình của họ, chờ đợi để xem ngân hàng trung ương sẽ làm gì tiếp theo.Và khi Fed đưa ra quyết định, nó có thể gửi sóng xung kích qua thị trường tài chính.

Vào tháng 9 năm 2020, Fed đã gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi đại dịch coronavirus bắt đầu.Quyết định của Fed về việc giữ lãi suất tại mức thấp lịch sử là một sự giải thoát cho các nhà đầu tư, những người lo lắng rằng ngân hàng trung ương sẽ có lập trường diều hâu hơn.

Quyết định của Fed về việc giữ lãi suất thấp cũng là một dấu hiệu cho thấy ngân hàng trung ương vẫn cam kết hỗ trợ nền kinh tế trong đại dịch.Đây là một thông điệp đáng hoan nghênh đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng, những người vẫn đang đấu tranh để đối phó với sự sụp đổ kinh tế từ đại dịch.

Cuộc họp tháng 9 của Fed là một lời nhắc nhở rằng Ngân hàng Trung ương là người chơi chính trong nền kinh tế.Các quyết định của Fed có tác động lớn đến cuộc sống của chúng tôi và điều quan trọng là phải chú ý đến những gì Fed đang làm.

## 5 hashtags cho bài viết này

* #FedMeetings
* #SportSaudience
* #strackdown
* #Tháng 92020
* #đã nuôi
=======================================
#FedMeetings #SportSaudience #strackdown #september2020 #FED
## Fed Meetings Are a Die-Hard Sports Audience

The Federal Reserve's monetary policy meetings are a die-hard sports audience. They're not as exciting as the Super Bowl or the World Series, but they're still appointment viewing for investors and economists alike.

That's because the Fed's decisions have a big impact on the economy, and by extension, on our wallets. When the Fed raises interest rates, it makes it more expensive for businesses to borrow money, which can slow economic growth. But when the Fed lowers interest rates, it makes it cheaper for businesses to borrow money, which can boost economic growth.

So, when the Fed meets, investors and economists are glued to their screens, waiting to see what the central bank will do next. And when the Fed makes a decision, it can send shockwaves through the financial markets.

In September 2020, the Fed met for the first time since the coronavirus pandemic began. The Fed's decision to keep interest rates at historic lows was a relief to investors, who were worried that the central bank would take a more hawkish stance.

The Fed's decision to keep rates low was also a sign that the central bank is still committed to supporting the economy during the pandemic. This was a welcome message to businesses and consumers, who are still struggling to cope with the economic fallout from the pandemic.

The Fed's September meeting was a reminder that the central bank is a key player in the economy. The Fed's decisions have a big impact on our lives, and it's important to pay attention to what the Fed is doing.

## 5 Hashtags for This Article

* #FedMeetings
* #SportSaudience
* #strackdown
* #september2020
* #FED
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top