Các loại proxy phổ biến - proxy truyền thống, proxy ẩn danh, proxy chuyển tiếp, proxy ngược

## Khong biet?

Máy chủ proxy là một máy chủ hoạt động như một trung gian giữa máy khách và máy chủ.Khi khách hàng yêu cầu tài nguyên từ máy chủ, máy chủ proxy chuyển tiếp yêu cầu thay mặt cho máy khách.Sau đó, máy chủ proxy có thể sửa đổi yêu cầu hoặc phản hồi trước khi gửi lại cho máy khách.

Máy chủ proxy được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

*** Bộ nhớ đệm: ** Máy chủ proxy có thể lưu trữ các tài nguyên được truy cập thường xuyên, có thể cải thiện hiệu suất cho khách hàng.
*** Bảo mật: ** Máy chủ proxy có thể lọc lưu lượng truy cập và chặn truy cập vào các trang web độc hại.
*** Tính ẩn danh: ** Máy chủ proxy có thể ẩn địa chỉ IP của máy khách, có thể cung cấp tính ẩn danh.
*** Cân bằng tải: ** Máy chủ proxy có thể phân phối lưu lượng truy cập trên nhiều máy chủ, có thể cải thiện hiệu suất.

## các loại máy chủ proxy

Có bốn loại máy chủ proxy chính:

*** Proxy truyền thống: ** Một máy chủ proxy truyền thống là một proxy trong suốt, điều đó có nghĩa là máy khách không biết rằng nó đang sử dụng proxy.Các proxy truyền thống thường được sử dụng cho mục đích lưu trữ và bảo mật.
*** Proxy ẩn danh: ** Máy chủ proxy ẩn danh là proxy không trong suốt, điều đó có nghĩa là máy khách biết rằng nó đang sử dụng proxy.Các proxy ẩn danh thường được sử dụng để cung cấp tính ẩn danh.
*** Proxy danh tính cao: ** Máy chủ proxy ẩn danh cao là một proxy cung cấp mức độ ẩn danh cao nhất.Các proxy danh tính cao thường được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như phá vỡ kiểm duyệt hoặc truy cập nội dung bị hạn chế.
*** Proxy ngược: ** Máy chủ proxy ngược là một máy chủ proxy nằm phía sau máy chủ và chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ thay mặt cho máy khách.Proxy ngược thường được sử dụng để cải thiện hiệu suất và bảo mật.

## Cách sử dụng máy chủ proxy

Để sử dụng máy chủ proxy, bạn cần định cấu hình trình duyệt hoặc ứng dụng của mình để sử dụng địa chỉ IP và số cổng của máy chủ proxy.Khi bạn đã cấu hình trình duyệt hoặc ứng dụng của mình, bạn có thể truy cập Internet thông qua máy chủ proxy.

## Máy chủ proxy phổ biến

Có một số máy chủ proxy phổ biến có sẵn, bao gồm:

*** proxy http: ** proxy HTTP là một máy chủ proxy nguồn mở miễn phí, có thể được sử dụng để lưu trữ, bảo mật và ẩn danh.
*** Proxy Squid: ** Squid là máy chủ proxy nguồn mở miễn phí, được biết đến với hiệu suất và khả năng mở rộng của nó.
*** Nginx proxy: ** Nginx là máy chủ proxy ngược nguồn mở miễn phí, được biết đến với tốc độ và hiệu quả của nó.
*** CloudFlare Proxy: ** CloudFlare là một dịch vụ proxy thương mại cung cấp nhiều tính năng khác nhau, bao gồm bảo mật, hiệu suất và phân phối nội dung.

## hashtags

* #Ủy quyền
* #máy chủ proxy
* #anonymity
* #bảo vệ
* #Caching
=======================================
## What is a Proxy Server?

A proxy server is a server that acts as an intermediary between a client and a server. When a client requests a resource from a server, the proxy server forwards the request on behalf of the client. The proxy server may then modify the request or response before sending it back to the client.

Proxy servers are used for a variety of purposes, including:

* **Caching:** Proxy servers can cache frequently accessed resources, which can improve performance for clients.
* **Security:** Proxy servers can filter traffic and block access to malicious websites.
* **Anonymity:** Proxy servers can hide the client's IP address, which can provide anonymity.
* **Load balancing:** Proxy servers can distribute traffic across multiple servers, which can improve performance.

## Types of Proxy Servers

There are four main types of proxy servers:

* **Traditional proxy:** A traditional proxy server is a transparent proxy, which means that the client does not know that it is using a proxy. Traditional proxies are typically used for caching and security purposes.
* **Anonymous proxy:** An anonymous proxy server is a non-transparent proxy, which means that the client knows that it is using a proxy. Anonymous proxies are typically used to provide anonymity.
* **High-anonymity proxy:** A high-anonymity proxy server is a proxy that provides the highest level of anonymity. High-anonymity proxies are typically used for illegal activities, such as circumventing censorship or accessing restricted content.
* **Reverse proxy:** A reverse proxy server is a proxy server that sits behind a server and forwards requests to the server on behalf of clients. Reverse proxies are typically used to improve performance and security.

## How to Use a Proxy Server

To use a proxy server, you need to configure your browser or application to use the proxy server's IP address and port number. Once you have configured your browser or application, you can access the internet through the proxy server.

## Popular Proxy Servers

There are a number of popular proxy servers available, including:

* **HTTP Proxy:** The HTTP Proxy is a free, open-source proxy server that can be used for caching, security, and anonymity.
* **Squid Proxy:** Squid is a free, open-source proxy server that is known for its performance and scalability.
* **NGINX Proxy:** NGINX is a free, open-source reverse proxy server that is known for its speed and efficiency.
* **Cloudflare Proxy:** Cloudflare is a commercial proxy service that offers a variety of features, including security, performance, and content delivery.

## Hashtags

* #Proxy
* #ProxyServer
* #anonymity
* #security
* #Caching
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock