Cách kiểm tra và loại bỏ các proxy kém chất lượng

#Proxy #Proxy-check #Proxy-removal #Bad-proxy #Proxy-list ** Cách kiểm tra và xóa các proxy chất lượng kém **

Proxy là một công cụ có giá trị cho quyền riêng tư và bảo mật trực tuyến, nhưng chúng cũng có thể là một nguồn vấn đề.Các proxy chất lượng kém có thể làm chậm kết nối Internet của bạn, hiển thị địa chỉ IP thực của bạn và thậm chí được sử dụng để đưa phần mềm độc hại vào hệ thống của bạn.

Để tránh những vấn đề này, điều quan trọng là kiểm tra chất lượng proxy của bạn trước khi sử dụng chúng.Dưới đây là một vài điều bạn có thể làm để kiểm tra chất lượng của proxy:

*** Kiểm tra tốc độ của proxy. ** Một proxy tốt phải đủ nhanh để không làm chậm kết nối internet của bạn.Bạn có thể kiểm tra tốc độ của proxy bằng cách sử dụng công cụ kiểm tra tốc độ.
*** Kiểm tra tính ẩn danh của proxy. ** Một proxy tốt nên ẩn địa chỉ IP thực của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.Bạn có thể kiểm tra tính ẩn danh của proxy bằng cách sử dụng một công cụ như ipleak.net.
*** Kiểm tra bảo mật của proxy. ** Một proxy tốt nên được bảo mật và bảo vệ bạn khỏi phần mềm độc hại và các mối đe dọa khác.Bạn có thể kiểm tra bảo mật của proxy bằng cách sử dụng một công cụ như Virustotal.

Nếu bạn thấy rằng một proxy không đáp ứng được kỳ vọng của bạn, bạn nên xóa nó khỏi danh sách các proxy của bạn.Dưới đây là một vài cách để loại bỏ proxy:

*** Từ trình duyệt của bạn: ** Trong hầu hết các trình duyệt, bạn có thể xóa proxy bằng cách truy cập cài đặt ** ** hoặc ** Tùy chọn ** menu và chọn mạng ** ** hoặc ** kết nối **.
*** Từ hệ điều hành của bạn: ** Trong Windows, bạn có thể xóa proxy bằng cách truy cập bảng điều khiển ** ** và chọn mạng ** mạng và internet **> ** Tùy chọn Internet **> ** Kết nối **> ** Cài đặt LAN **.Trong các macOS, bạn có thể xóa proxy bằng cách đi đến tùy chọn hệ thống ** ** và chọn mạng ** **> ** nâng cao **> ** proxy **.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng các proxy chất lượng cao sẽ bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn.

** Hashtags: **

* #Ủy quyền
* #Proxy-kiểm tra
* #Proxy-Removal
* #-Proxy
* #Proxy-list
=======================================
#Proxy #Proxy-check #Proxy-removal #Bad-proxy #Proxy-list **How to Check and Remove Poor Quality Proxies**

Proxies are a valuable tool for online privacy and security, but they can also be a source of problems. Poor quality proxies can slow down your internet connection, expose your real IP address, and even be used to inject malware into your system.

To avoid these problems, it's important to check the quality of your proxies before using them. Here are a few things you can do to check the quality of a proxy:

* **Check the proxy's speed.** A good proxy should be fast enough to not slow down your internet connection. You can test the proxy's speed by using a speed test tool.
* **Check the proxy's anonymity.** A good proxy should hide your real IP address and protect your privacy. You can test the proxy's anonymity by using a tool like IPleak.net.
* **Check the proxy's security.** A good proxy should be secure and protect you from malware and other threats. You can test the proxy's security by using a tool like VirusTotal.

If you find that a proxy is not meeting your expectations, you should remove it from your list of proxies. Here are a few ways to remove a proxy:

* **From your browser:** In most browsers, you can remove a proxy by going to the **Settings** or **Preferences** menu and selecting the **Network** or **Connections** tab.
* **From your operating system:** In Windows, you can remove a proxy by going to the **Control Panel** and selecting **Network and Internet** > **Internet Options** > **Connections** > **LAN Settings**. In macOS, you can remove a proxy by going to the **System Preferences** and selecting **Network** > **Advanced** > **Proxies**.

By following these tips, you can ensure that you are using only high-quality proxies that will protect your privacy and security.

**Hashtags:**

* #Proxy
* #Proxy-check
* #Proxy-removal
* #Bad-proxy
* #Proxy-list
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top