Cách setup và cấu hình proxy trên Linux Ubuntu/CentOS/Debian

hanhlinh90

New member
### Cách thiết lập và định cấu hình proxy trên Linux ubuntu/centos/debian

Máy chủ proxy là một máy chủ hoạt động như một trung gian giữa máy khách và máy chủ.Khi máy khách yêu cầu tài nguyên từ máy chủ, máy chủ proxy chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ từ xa và sau đó trả lại phản hồi cho máy khách.Điều này có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất, bảo mật và/hoặc kiểm duyệt.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập và định cấu hình máy chủ proxy trên Linux Ubuntu, Centos và Debian.

## Điều kiện tiên quyết

Để làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ cần những điều sau đây:

* Máy chủ Linux chạy Ubuntu, Centos hoặc Debian
* Một tài khoản người dùng có đặc quyền sudo
* Gói `net-tools` được cài đặt

## Thiết lập máy chủ proxy

Để thiết lập một máy chủ proxy, chúng tôi sẽ sử dụng máy chủ proxy `squid`.Squid là một máy chủ proxy miễn phí và nguồn mở có sẵn cho một loạt các nền tảng.

Để cài đặt SQUID, hãy chạy lệnh sau:

`` `
SUDO apt-get install Squid
`` `

Khi Squid được cài đặt, bạn sẽ cần phải định cấu hình nó.Tệp cấu hình mực được đặt tại `/etc/squid/squid.conf`.

Để mở tệp cấu hình mực, hãy chạy lệnh sau:

`` `
sudo vi /etc/squid/squid.conf
`` `

Tệp cấu hình mực được chia thành một số phần.Phần quan trọng nhất cho mục đích của chúng tôi là phần `http_access`.Phần này kiểm soát khách hàng nào được phép truy cập máy chủ proxy.

Để cho phép tất cả các máy khách truy cập máy chủ proxy, hãy thêm dòng sau vào phần `http_access`:

`` `
http_access cho phép tất cả
`` `

Bạn cũng có thể chỉ định máy khách nào được phép truy cập máy chủ proxy theo địa chỉ IP hoặc tên miền.Ví dụ: chỉ cho phép các máy khách từ mạng 192.168.1.0/24 truy cập vào máy chủ proxy, hãy thêm dòng sau vào phần `http_access`:

`` `
http_access cho phép 192.168.1.0/24
`` `

Khi bạn đã định cấu hình tệp cấu hình mực, bạn có thể khởi động máy chủ proxy Squid bằng cách chạy lệnh sau:

`` `
SUDO Service Squid Start
`` `

Máy chủ proxy Squid hiện sẽ nghe trên cổng 3128.

## Cấu hình máy khách sử dụng máy chủ proxy

Để định cấu hình máy khách sử dụng máy chủ proxy, bạn sẽ cần đặt địa chỉ IP và số cổng của máy chủ proxy trong cài đặt mạng của máy khách.

Trên Windows, bạn có thể đặt cài đặt máy chủ proxy trong hộp thoại ** internet **.Để mở hộp thoại ** internet **, nhấp vào nút ** Bắt đầu ** và sau đó nhấp vào ** Bảng điều khiển **.Trong bảng điều khiển ** **, nhấp vào mạng ** và Internet ** và sau đó nhấp vào ** Tùy chọn Internet **.

Trong hộp thoại ** Tùy chọn Internet **, nhấp vào tab ** kết nối ** và sau đó nhấp vào nút Cài đặt ** LAN **.Trong hộp thoại ** LAN Cài đặt **, hãy nhập địa chỉ IP và số cổng của máy chủ proxy trong trường ** Proxy Server **.Đảm bảo rằng ** sử dụng máy chủ proxy cho hộp kiểm LAN ** của bạn được kiểm tra.

Trên macOS, bạn có thể đặt cài đặt máy chủ proxy trong ứng dụng ** System Tùy chọn **.Để mở ứng dụng ** System Tùy chọn **, nhấp vào menu ** Apple ** và sau đó nhấp vào ** Tùy chọn hệ thống **.Trong cửa sổ ** System Tùy chọn **, nhấp vào biểu tượng ** mạng **.

Trong cửa sổ ** mạng ** Tùy chọn, nhấp vào tab ** nâng cao ** và sau đó nhấp vào tab ** proxy **.Trong tab ** proxy **, hãy nhập địa chỉ IP và số cổng của máy chủ proxy trong trường ** HTTP Proxy **.Đảm bảo rằng hộp kiểm ** kích hoạt proxy ** được kiểm tra.

Trên Linux, bạn có thể đặt cài đặt máy chủ proxy trong tệp cấu hình ** networkManager **.Để mở tệp cấu hình ** networkManager **, hãy chạy lệnh sau:

`` `
sudo vi /etc/networkmanager/networkmanager.conf
`` `

Trong ** networkManager **
=======================================
### How to Set Up and Configure a Proxy on Linux Ubuntu/CentOS/Debian

A proxy server is a server that acts as an intermediary between a client and a server. When a client requests a resource from a server, the proxy server forwards the request to the remote server and then returns the response to the client. This can be used to improve performance, security, and/or censorship.

In this tutorial, we will show you how to set up and configure a proxy server on Linux Ubuntu, CentOS, and Debian.

## Prerequisites

To follow this tutorial, you will need the following:

* A Linux server running Ubuntu, CentOS, or Debian
* A user account with sudo privileges
* The `net-tools` package installed

## Setting Up a Proxy Server

To set up a proxy server, we will use the `squid` proxy server. Squid is a free and open-source proxy server that is available for a wide range of platforms.

To install Squid, run the following command:

```
sudo apt-get install squid
```

Once Squid is installed, you will need to configure it. The Squid configuration file is located at `/etc/squid/squid.conf`.

To open the Squid configuration file, run the following command:

```
sudo vi /etc/squid/squid.conf
```

The Squid configuration file is divided into several sections. The most important section for our purposes is the `http_access` section. This section controls which clients are allowed to access the proxy server.

To allow all clients to access the proxy server, add the following line to the `http_access` section:

```
http_access allow all
```

You can also specify which clients are allowed to access the proxy server by IP address or domain name. For example, to allow only clients from the 192.168.1.0/24 network to access the proxy server, add the following line to the `http_access` section:

```
http_access allow 192.168.1.0/24
```

Once you have configured the Squid configuration file, you can start the Squid proxy server by running the following command:

```
sudo service squid start
```

The Squid proxy server will now be listening on port 3128.

## Configuring a Client to Use the Proxy Server

To configure a client to use the proxy server, you will need to set the proxy server's IP address and port number in the client's network settings.

On Windows, you can set the proxy server settings in the **Internet Options** dialog box. To open the **Internet Options** dialog box, click on the **Start** button and then click on **Control Panel**. In the **Control Panel**, click on **Network and Internet** and then click on **Internet Options**.

In the **Internet Options** dialog box, click on the **Connections** tab and then click on the **LAN Settings** button. In the **LAN Settings** dialog box, enter the proxy server's IP address and port number in the **Proxy server** field. Make sure that the **Use a proxy server for your LAN** checkbox is checked.

On macOS, you can set the proxy server settings in the **System Preferences** application. To open the **System Preferences** application, click on the **Apple** menu and then click on **System Preferences**. In the **System Preferences** window, click on the **Network** icon.

In the **Network** preferences window, click on the **Advanced** tab and then click on the **Proxies** tab. In the **Proxies** tab, enter the proxy server's IP address and port number in the **HTTP Proxy** field. Make sure that the **Enable Proxies** checkbox is checked.

On Linux, you can set the proxy server settings in the **NetworkManager** configuration file. To open the **NetworkManager** configuration file, run the following command:

```
sudo vi /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
```

In the **NetworkManager**
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock