Cách setup và cấu hình SSH tunnel làm proxy

### Cách thiết lập và định cấu hình đường hầm SSH dưới dạng proxy

** Đường hầm SSH là gì? **

SSH Tunneling là một cách để truy cập an toàn một máy chủ hoặc mạng từ xa bằng cách đường hầm tất cả lưu lượng truy cập thông qua kết nối SSH.Điều này có thể hữu ích để truy cập tài nguyên trên một máy chủ từ xa không thể truy cập hoặc để bỏ qua tường lửa hoặc thiết bị NAT.

** Làm thế nào để đường hầm SSH hoạt động? **

Khi bạn tạo một đường hầm SSH, bạn tạo kết nối an toàn giữa máy tính cục bộ và máy chủ từ xa.Tất cả lưu lượng giữa máy tính của bạn và máy chủ từ xa sau đó được mã hóa và gửi qua kết nối SSH.Điều này có nghĩa là ngay cả khi ai đó có thể chặn lưu lượng truy cập của bạn, họ sẽ không thể đọc nó.

** Cách thiết lập đường hầm SSH? **

Để thiết lập đường hầm SSH, bạn sẽ cần:

1. ** Cài đặt máy khách SSH trên máy tính cục bộ của bạn. **
2. ** Tạo một cặp khóa SSH. **
3. ** Định cấu hình máy khách SSH để sử dụng cặp khóa SSH của bạn. **
4. ** Kết nối với máy chủ từ xa bằng SSH. **
5. ** Tạo đường hầm SSH. **

** Đây là các bước chi tiết hơn: **

1. Để cài đặt máy khách SSH trên máy tính cục bộ của bạn, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

`` `
Sudo apt-get cài đặt openssh-client
`` `

2. Để tạo một cặp khóa SSH, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

`` `
SSH -Keygen -T RSA
`` `

Điều này sẽ tạo ra một cặp khóa công khai và riêng tư.Khóa công khai sẽ được lưu trong tệp `~/.ssh/id_rsa.pub` và khóa riêng sẽ được lưu trong tệp` ~/.ssh/id_rsa`.

3. Để định cấu hình máy khách SSH để sử dụng cặp khóa SSH của bạn, bạn có thể thêm các dòng sau vào tệp `~/.ssh/config` của bạn:

`` `
Máy chủ remote_server
Tên máy chủ remote_server.example.com
Nhận dạngfile ~/.ssh/id_rsa
`` `

4. Để kết nối với máy chủ từ xa bằng SSH, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

`` `
SSH Remote_Server
`` `

Điều này sẽ nhắc bạn cho mật khẩu cho cặp khóa SSH của bạn.Khi bạn đã nhập mật khẩu, bạn sẽ được kết nối với máy chủ từ xa.

5. Để tạo đường hầm SSH, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

`` `
SSH -L Localhost: 8080: Remote_Server: 80 -N Remote_Server
`` `

Điều này sẽ tạo ra một đường hầm chuyển tiếp tất cả lưu lượng truy cập từ cổng 8080 trên máy tính cục bộ của bạn đến cổng 80 trên máy chủ từ xa.Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể truy cập máy chủ từ xa trên cổng 8080 từ máy tính cục bộ của bạn.

** Cách định cấu hình đường hầm SSH với proxy **

Nếu bạn đứng sau một máy chủ proxy, bạn có thể định cấu hình đường hầm SSH để sử dụng máy chủ proxy.Để thực hiện điều này, bạn có thể thêm các dòng sau vào tệp `~/.ssh/config` của bạn:

`` `
ProxyCommand SSH -Q -D Localhost: 1080 Người dùng@Proxy_Server
`` `

Điều này sẽ yêu cầu SSH sử dụng máy chủ proxy trên cổng 1080. Khi bạn đã thực hiện việc này, bạn có thể tạo đường hầm SSH như được mô tả trong phần trước.

** Khắc phục sự cố đường hầm SSH **

Nếu bạn gặp rắc rối với đường hầm SSH, có một vài điều bạn có thể kiểm tra:

* Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt máy khách SSH và tạo một cặp khóa SSH.
* Đảm bảo rằng bạn đã cấu hình máy khách SSH để sử dụng cặp khóa SSH của bạn.
* Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng tên người dùng và mật khẩu cho máy chủ từ xa.
* Đảm bảo rằng máy chủ từ xa đang chạy máy chủ SSH.
* Đảm bảo rằng cổng mà bạn đang cố gắng chuyển tiếp được mở trên máy chủ từ xa.
* Đảm bảo rằng bạn không đứng sau máy chủ proxy đang chặn lưu lượng SSH.

Nếu bạn vẫn gặp rắc rối, bạn có thể thử tìm kiếm internet để biết thêm thông tin.Có nhiều tài nguyên có sẵn có thể giúp bạn khắc phục sự cố đường hầm SSH.

### hashtags

* #SSH
* #tunneling
* #Ủy quyền
* #
=======================================
### How to setup and configure SSH Tunnel as proxy

**What is SSH Tunneling?**

SSH tunneling is a way to securely access a remote server or network by tunneling all traffic through an SSH connection. This can be useful for accessing resources on a remote server that are not otherwise accessible, or for bypassing firewalls or NAT devices.

**How does SSH tunneling work?**

When you create an SSH tunnel, you create a secure connection between your local computer and the remote server. All traffic between your computer and the remote server is then encrypted and sent over the SSH connection. This means that even if someone is able to intercept your traffic, they will not be able to read it.

**How to setup SSH tunneling?**

To setup SSH tunneling, you will need to:

1. **Install the SSH client on your local computer.**
2. **Generate an SSH key pair.**
3. **Configure the SSH client to use your SSH key pair.**
4. **Connect to the remote server using SSH.**
5. **Create the SSH tunnel.**

**Here are the steps in more detail:**

1. To install the SSH client on your local computer, you can use the following command:

```
sudo apt-get install openssh-client
```

2. To generate an SSH key pair, you can use the following command:

```
ssh-keygen -t rsa
```

This will create a public and private key pair. The public key will be saved in the `~/.ssh/id_rsa.pub` file, and the private key will be saved in the `~/.ssh/id_rsa` file.

3. To configure the SSH client to use your SSH key pair, you can add the following lines to your `~/.ssh/config` file:

```
Host remote_server
HostName remote_server.example.com
IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
```

4. To connect to the remote server using SSH, you can use the following command:

```
ssh remote_server
```

This will prompt you for the password for your SSH key pair. Once you have entered the password, you will be connected to the remote server.

5. To create the SSH tunnel, you can use the following command:

```
ssh -L localhost:8080:remote_server:80 -N remote_server
```

This will create a tunnel that forwards all traffic from port 8080 on your local computer to port 80 on the remote server. This means that you will be able to access the remote server on port 8080 from your local computer.

**How to configure SSH tunneling with a proxy**

If you are behind a proxy server, you can configure SSH tunneling to use the proxy server. To do this, you can add the following lines to your `~/.ssh/config` file:

```
ProxyCommand ssh -q -D localhost:1080 user@proxy_server
```

This will tell SSH to use the proxy server on port 1080. Once you have done this, you can create the SSH tunnel as described in the previous section.

**Troubleshooting SSH tunneling**

If you are having trouble with SSH tunneling, there are a few things you can check:

* Make sure that you have installed the SSH client and generated an SSH key pair.
* Make sure that you have configured the SSH client to use your SSH key pair.
* Make sure that you are using the correct username and password for the remote server.
* Make sure that the remote server is running the SSH server.
* Make sure that the port that you are trying to forward is open on the remote server.
* Make sure that you are not behind a proxy server that is blocking SSH traffic.

If you are still having trouble, you can try searching the internet for more information. There are many resources available that can help you troubleshoot SSH tunneling problems.

### Hashtags

* #SSH
* #tunneling
* #Proxy
* #
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock