Cài đặt và cấu hình proxy server Squid trên Windows

tranaison.quyen

New member
### Cách cài đặt và định cấu hình máy chủ proxy Squid trên Windows

**Giới thiệu**

Máy chủ proxy là một máy chủ hoạt động như một trung gian giữa máy khách và máy chủ.Khi máy khách yêu cầu tài nguyên từ máy chủ, máy chủ proxy chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ từ xa và sau đó trả lại phản hồi cho máy khách.Điều này có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất, bảo mật và kiểm soát lưu lượng truy cập giữa máy khách và máy chủ.

Squid là một máy chủ proxy miễn phí và nguồn mở có sẵn cho nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm cả Windows.Đây là một lựa chọn phổ biến cho các máy chủ proxy vì nó dễ dàng cài đặt và định cấu hình, và nó cung cấp một số tính năng có thể cải thiện hiệu suất và bảo mật của mạng của bạn.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt và định cấu hình máy chủ proxy Squid trên Windows.Chúng tôi sẽ đề cập đến các chủ đề sau:

* Cài đặt máy chủ proxy Squid
* Định cấu hình Máy chủ Proxy Squid
* Kiểm tra máy chủ proxy Squid

** Điều kiện tiên quyết **

Để làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ cần những điều sau đây:

* Máy tính Windows
* Quyền quản trị viên
* Một kết nối internet hoạt động

** Cài đặt máy chủ proxy Squid **

Để cài đặt Squid Proxy Server, bạn có thể sử dụng các bước sau:

1. Mở menu ** Bắt đầu ** và tìm kiếm ** "Trình quản lý máy chủ" **.
2. Nhấp vào ứng dụng ** "Trình quản lý máy chủ" ** để mở nó.
3. Trong bảng điều khiển ** "Trình quản lý máy chủ" **, nhấp vào liên kết ** "Thêm vai trò và tính năng" **.
4. Trong ** "Thêm vai trò và tính năng Wizard" **, nhấp vào nút ** "Tiếp theo" **.
5. Trên trang ** "Chọn vai trò máy chủ" **, chọn vai trò ** "Web Server (IIS)" **.
6. Trên trang ** "Chọn tính năng" **, cuộn xuống và chọn tính năng ** "Dịch vụ thông tin Internet (IIS)" **.
7. Nhấp vào nút ** "Tiếp theo" **.
8. Trên trang ** "Xác nhận các lựa chọn cài đặt" **, nhấp vào nút ** "Cài đặt" **.
9. Quá trình cài đặt sẽ bắt đầu.Sau khi cài đặt hoàn tất, nhấp vào nút ** "Đóng" **.

** Định cấu hình Máy chủ Proxy Squid **

Để định cấu hình Máy chủ Proxy Squid, bạn có thể sử dụng các bước sau:

1. Mở menu ** Bắt đầu ** và tìm kiếm ** "Trình quản lý dịch vụ thông tin Internet (IIS)" **.
2. Nhấp vào ** "Trình quản lý dịch vụ thông tin internet (IIS)" ** Ứng dụng để mở nó.
3. Trong ** "Trình quản lý dịch vụ thông tin internet (IIS)" ** Bảng điều khiển, mở rộng nút ** trang web "**.
4. Nhấp chuột phải vào ** "Trang web mặc định" ** nút và chọn tùy chọn ** "Thuộc tính" **.
5. Trong hộp thoại ** "Trang web mặc định" ** Thuộc tính, nhấp vào tab ** "Ánh xạ xử lý" **.
6. Nhấp vào nút ** "Thêm" ** và chọn ** "HTTP chuyển hướng" ** Trình xử lý.
7. Trong trường ** "Loại chuyển hướng" **, chọn tùy chọn ** "vĩnh viễn" **.
8. Trong trường ** "URL chuyển hướng" **, nhập URL sau:

`` `
http: // localhost: 3128
`` `

9. Nhấp vào nút ** "OK" **.
10. Trong hộp thoại ** "Trang web mặc định" ** Thuộc tính, nhấp vào tab ** "Kết nối" **.
11. Trong trường ** "Kết nối tối đa" **, nhập số lượng kết nối đồng thời mà bạn muốn cho phép.
12. Nhấp vào nút ** "OK" **.

** Kiểm tra máy chủ proxy Squid **

Để kiểm tra máy chủ proxy Squid, bạn có thể sử dụng các bước sau:

1. Mở trình duyệt web và nhập URL sau:

`` `
`` `

2. Bạn sẽ thấy trang chủ của Google.
3. Nhấp chuột phải vào logo ** "Google" ** và chọn tùy chọn ** "Xem trang trang" **.
4. Bạn sẽ thấy dòng sau trong mã nguồn:

`` `
<Proxy http: // localhost: 3128>
`` `

Điều này chỉ ra rằng máy chủ proxy Squid đang hoạt động
=======================================
### How to Install and Configure Squid Proxy Server on Windows

**Introduction**

A proxy server is a server that acts as an intermediary between a client and a server. When a client requests a resource from a server, the proxy server forwards the request to the remote server and then returns the response to the client. This can be used to improve performance, security, and control over the traffic that flows between clients and servers.

Squid is a free and open-source proxy server that is available for a variety of platforms, including Windows. It is a popular choice for proxy servers because it is easy to install and configure, and it offers a number of features that can improve the performance and security of your network.

In this tutorial, we will show you how to install and configure Squid proxy server on Windows. We will cover the following topics:

* Installing Squid proxy server
* Configuring Squid proxy server
* Testing Squid proxy server

**Prerequisites**

To follow this tutorial, you will need the following:

* A Windows computer
* Administrator privileges
* A working internet connection

**Installing Squid proxy server**

To install Squid proxy server, you can use the following steps:

1. Open the **Start** menu and search for **"Server Manager"**.
2. Click on the **"Server Manager"** app to open it.
3. In the **"Server Manager"** console, click on the **"Add Roles and Features"** link.
4. In the **"Add Roles and Features Wizard"**, click on the **"Next"** button.
5. On the **"Select Server Roles"** page, select the **"Web Server (IIS)"** role.
6. On the **"Select Features"** page, scroll down and select the **"Internet Information Services (IIS)"** feature.
7. Click on the **"Next"** button.
8. On the **"Confirm Installation Selections"** page, click on the **"Install"** button.
9. The installation process will begin. Once the installation is complete, click on the **"Close"** button.

**Configuring Squid proxy server**

To configure Squid proxy server, you can use the following steps:

1. Open the **Start** menu and search for **"Internet Information Services (IIS) Manager"**.
2. Click on the **"Internet Information Services (IIS) Manager"** app to open it.
3. In the **"Internet Information Services (IIS) Manager"** console, expand the **"Sites"** node.
4. Right-click on the **"Default Web Site"** node and select the **"Properties"** option.
5. In the **"Default Web Site"** properties dialog box, click on the **"Handler Mappings"** tab.
6. Click on the **"Add"** button and select the **"HTTP Redirect"** handler.
7. In the **"Redirect Type"** field, select the **"Permanent"** option.
8. In the **"Redirect URL"** field, enter the following URL:

```
```

9. Click on the **"OK"** button.
10. In the **"Default Web Site"** properties dialog box, click on the **"Connections"** tab.
11. In the **"Maximum Connections"** field, enter the number of simultaneous connections that you want to allow.
12. Click on the **"OK"** button.

**Testing Squid proxy server**

To test Squid proxy server, you can use the following steps:

1. Open a web browser and enter the following URL:

```
```

2. You should see the Google homepage.
3. Right-click on the **"Google"** logo and select the **"View Page Source"** option.
4. You should see the following line in the source code:

```
<Proxy http://localhost:3128>
```

This indicates that Squid proxy server is working
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top