Cài đặt và cấu hình Squid proxy cache để tăng tốc độ

trantuong.minh

New member
Trang web #squid #Proxy #Cache #speed #Up #Website ## Cài đặt và định cấu hình bộ nhớ cache proxy Squid để tăng tốc trang web

Squid là một máy chủ proxy nguồn mở miễn phí, có thể được sử dụng để tăng tốc các trang web.Nó thực hiện điều này bằng cách bộ nhớ đệm thường xuyên truy cập các trang web trên mạng cục bộ, để người dùng không phải chờ các trang tải từ máy chủ gốc.Điều này có thể cải thiện đáng kể hiệu suất của các trang web, đặc biệt đối với những người có kết nối Internet chậm.

Cài đặt và định cấu hình mực tương đối đơn giản.Các bước sau đây sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện trên máy chủ Centos 7:

1. ** Cài đặt gói mực. **

`` `
sudo yum cài đặt mực
`` `

2. ** Định cấu hình dịch vụ mực. **

Mở tệp cấu hình mực:

`` `
sudo vi /etc/squid/squid.conf
`` `

và thực hiện các thay đổi sau:

* Đặt chỉ thị `http_port` thành cổng mà bạn muốn Squid nghe.
* Đặt chỉ thị `cache_dir` thành thư mục nơi bạn muốn mực để lưu trữ bộ nhớ cache của nó.
* Đặt chỉ thị `maximum_object_size` thành kích thước tối đa của các đối tượng mà Squid sẽ lưu trữ.
* Đặt chỉ thị `cache_access_log` cho vị trí nơi bạn muốn Squid lưu trữ nhật ký truy cập của nó.

3. ** Bắt đầu dịch vụ mực. **

`` `
sudo systemctl bắt đầu mực
`` `

4. ** Kích hoạt dịch vụ mực. **

`` `
sudo systemctl cho phép mực
`` `

5. ** Kiểm tra dịch vụ mực. **

Mở trình duyệt web và điều hướng đến URL sau:

`` `
http: // localhost: 3128
`` `

Bạn sẽ xem trang Chào mừng Squid.

Bây giờ SQUID được cài đặt và cấu hình, bạn có thể bắt đầu sử dụng nó để tăng tốc trang web của mình.Để thực hiện việc này, chỉ cần thêm dòng sau vào tệp cấu hình máy chủ web của bạn:

`` `
proxy_pass http: // localhost: 3128;
`` `

Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng Apache, bạn sẽ thêm dòng sau vào tệp `httpd.conf` của bạn:

`` `
Proxypass/http: // localhost: 3128/
`` `

Khi bạn đã làm điều này, bạn sẽ bắt đầu thấy một sự cải thiện đáng kể trong hiệu suất của các trang web của bạn.

## hashtags

* #mực ống
* #Ủy quyền
* #Cache
* #tốc độ
* #Hướng lên
=======================================
website #squid #Proxy #Cache #speed #Up #Website ##Install and configure Squid Proxy Cache to speed up website

Squid is a free, open-source proxy server that can be used to speed up websites. It does this by caching frequently accessed web pages on the local network, so that users don't have to wait for the pages to load from the original server. This can significantly improve the performance of websites, especially for those with slow internet connections.

Installing and configuring Squid is relatively straightforward. The following steps will show you how to do it on a CentOS 7 server:

1. **Install the Squid package.**

```
sudo yum install squid
```

2. **Configure the Squid service.**

Open the Squid configuration file:

```
sudo vi /etc/squid/squid.conf
```

and make the following changes:

* Set the `http_port` directive to the port that you want Squid to listen on.
* Set the `cache_dir` directive to the directory where you want Squid to store its cache.
* Set the `maximum_object_size` directive to the maximum size of objects that Squid will cache.
* Set the `cache_access_log` directive to the location where you want Squid to store its access log.

3. **Start the Squid service.**

```
sudo systemctl start squid
```

4. **Enable the Squid service.**

```
sudo systemctl enable squid
```

5. **Test the Squid service.**

Open a web browser and navigate to the following URL:

```
```

You should see the Squid welcome page.

Now that Squid is installed and configured, you can start using it to speed up your websites. To do this, simply add the following line to your web server's configuration file:

```
proxy_pass http://localhost:3128
```

For example, if you are using Apache, you would add the following line to your `httpd.conf` file:

```
ProxyPass / http://localhost:3128/
```

Once you have done this, you should start to see a significant improvement in the performance of your websites.

## Hashtags

* #squid
* #Proxy
* #Cache
* #speed
* #Up
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top