Cần hướng dẫn tạo proxy từ VPS (có trả phí)

maianhpinhead

New member
## Cách tạo proxy từ VPS (đã trả tiền)

Máy chủ proxy là một máy chủ hoạt động như một trung gian giữa máy khách và máy chủ.Khi máy khách yêu cầu tài nguyên từ máy chủ, máy chủ proxy chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ từ xa và sau đó trả lại phản hồi cho máy khách.Điều này có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất, bảo mật hoặc ẩn danh.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo máy chủ proxy từ máy chủ riêng ảo (VPS).Chúng tôi sẽ sử dụng VPS được trả tiền từ DigitalOcean, nhưng các nguyên tắc tương tự có thể được áp dụng cho bất kỳ nhà cung cấp VPS nào.

** Điều kiện tiên quyết **

Để làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ cần những điều sau đây:

* Một VPS đã trả tiền từ nhà cung cấp có uy tín
* Một bản phân phối Linux được cài đặt trên VPS của bạn
* Lệnh `sudo`
* Trình quản lý gói `apt`

** Bước 1: Cài đặt máy chủ proxy Squid **

Bước đầu tiên là cài đặt máy chủ proxy Squid trên VPS của bạn.Squid là một máy chủ proxy nguồn mở phổ biến có sẵn cho nhiều nền tảng khác nhau.

Để cài đặt Squid trên Ubuntu, hãy chạy lệnh sau:

`` `
sudo apt cài đặt mực
`` `

** Bước 2: Định cấu hình máy chủ proxy Squid **

Khi Squid được cài đặt, bạn cần cấu hình nó.Tệp cấu hình mực được đặt tại `/etc/squid/squid.conf`.

Sau đây là cấu hình mực cơ bản mà bạn có thể sử dụng làm điểm bắt đầu:

`` `
# Tệp cấu hình mực

# --------------------------------------------------------------------
# Thiết lập toàn cầu
# --------------------------------------------------------------------

# Địa chỉ nghe và cổng cho máy chủ proxy Squid

http_port 3128

# Số lượng kết nối tối đa mà Squid có thể xử lý

MAX_CONNS 10000

# Số lượng yêu cầu tối đa mà một ứng dụng khách có thể thực hiện

MAX_REQUESTS_PER_CONN 100

# Lượng tối đa thời gian mà máy khách có thể mở kết nối

Thời gian chờ 600

# Lượng tối đa thời gian mà khách hàng có thể mở yêu cầu

request_timeout 60

# --------------------------------------------------------------------
# Kiểm soát truy cập
# --------------------------------------------------------------------

# Địa chỉ IP hoặc mạng được phép truy cập máy chủ proxy Squid

ACL Localnet SRC 192.168.0.0/16

# Địa chỉ IP hoặc mạng bị từ chối truy cập vào máy chủ proxy Squid

ACL Denied_Networks SRC 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16

# --------------------------------------------------------------------
# Ghi nhật ký
# --------------------------------------------------------------------

# Tệp nhật ký cho SQUID

logfile /var/log/squid/access.log

# Định dạng của tệp nhật ký mực

logformat " %t %h %u %a %t %r %s %b"

# --------------------------------------------------------------------
# Cài đặt Misc
# --------------------------------------------------------------------

# Bật bộ đệm

bộ nhớ cache_enable ON

# Đặt kích thước bộ nhớ cache

Cache_Size 100000000

# Đặt thời gian hết hạn bộ nhớ cache

bộ nhớ cache_expire 3600
`` `

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các tùy chọn cấu hình của Squid trong [tài liệu mực] (https://www.squid-cache.org/doc/config/).

** Bước 3: Khởi động máy chủ proxy Squid **

Khi bạn đã cấu hình SQUID, bạn có thể khởi động máy chủ proxy bằng cách chạy lệnh sau:

`` `
SUDO Service Squid Start
`` `

** Bước 4: Kiểm tra máy chủ proxy Squid **

Để kiểm tra máy chủ proxy Squid, bạn có thể sử dụng lệnh sau để mở trình duyệt web trên máy cục bộ của mình:

`` `
Curl -x http: // localhost: 3128 https://www.google.com.com
`` `

Nếu lệnh thành công, bạn sẽ thấy trang chủ Google trong trình duyệt web của bạn.

** Bước 5: Sử dụng máy chủ proxy Squid **
=======================================
## How to Create a Proxy from a VPS (Paid)

A proxy server is a server that acts as an intermediary between a client and a server. When a client requests a resource from a server, the proxy server forwards the request to the remote server and then returns the response to the client. This can be used to improve performance, security, or anonymity.

In this tutorial, we will show you how to create a proxy server from a virtual private server (VPS). We will be using a paid VPS from DigitalOcean, but the same principles can be applied to any VPS provider.

**Prerequisites**

To follow this tutorial, you will need the following:

* A paid VPS from a reputable provider
* A Linux distribution installed on your VPS
* The `sudo` command
* The `apt` package manager

**Step 1: Install the Squid Proxy Server**

The first step is to install the Squid proxy server on your VPS. Squid is a popular open-source proxy server that is available for a variety of platforms.

To install Squid on Ubuntu, run the following command:

```
sudo apt install squid
```

**Step 2: Configure the Squid Proxy Server**

Once Squid is installed, you need to configure it. The Squid configuration file is located at `/etc/squid/squid.conf`.

The following is a basic Squid configuration that you can use as a starting point:

```
# Squid configuration file

# ----------------------------------------------------------------
# Global settings
# ----------------------------------------------------------------

# The listen address and port for the Squid proxy server

http_port 3128

# The maximum number of connections that Squid can handle

max_conns 10000

# The maximum number of requests that a single client can make

max_requests_per_conn 100

# The maximum amount of time that a client can keep a connection open

timeout 600

# The maximum amount of time that a client can keep a request open

request_timeout 60

# ----------------------------------------------------------------
# Access control
# ----------------------------------------------------------------

# The IP addresses or networks that are allowed to access the Squid proxy server

acl localnet src 192.168.0.0/16

# The IP addresses or networks that are denied access to the Squid proxy server

acl denied_networks src 10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16

# ----------------------------------------------------------------
# Logging
# ----------------------------------------------------------------

# The log file for Squid

logfile /var/log/squid/access.log

# The format of the Squid log file

logformat "%t %h %u %a %T %r %s %b"

# ----------------------------------------------------------------
# Misc settings
# ----------------------------------------------------------------

# Enable caching

cache_enable on

# Set the cache size

cache_size 100000000

# Set the cache expiry time

cache_expire 3600
```

You can find more information about Squid's configuration options in the [Squid documentation](https://www.squid-cache.org/doc/config/).

**Step 3: Start the Squid Proxy Server**

Once you have configured Squid, you can start the proxy server by running the following command:

```
sudo service squid start
```

**Step 4: Test the Squid Proxy Server**

To test the Squid proxy server, you can use the following command to open a web browser on your local machine:

```
curl -x http://localhost:3128 https://www.google.com
```

If the command succeeds, you should see the Google homepage in your web browser.

**Step 5: Use the Squid Proxy Server**
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top