Cần mua apple ID

thanhtinlenhu

New member
### Cần mua ID Apple

#Appleid #apple #iphone #ipad #Mac

** ID Apple là gì? **

ID Apple là một mã định danh duy nhất mà bạn sử dụng để đăng nhập vào các thiết bị Apple, App Store, iTunes Store và các dịch vụ khác của Apple.Bạn có thể tạo ID Apple miễn phí bất cứ lúc nào.

** Tại sao tôi cần một ID Apple? **

Bạn cần một ID Apple để làm như sau:

* Đăng nhập vào các thiết bị Apple của bạn
* Tải xuống ứng dụng từ App Store
* Mua nhạc, phim và chương trình truyền hình từ cửa hàng iTunes
* Sử dụng iCloud để lưu trữ ảnh, tài liệu và các tệp khác của bạn
* Đăng ký Apple Music hoặc Apple TV+
* Sử dụng Apple Pay

** Làm cách nào để tạo ID Apple? **

Để tạo ID Apple, hãy truy cập [trang web Apple ID] (https://appleid.apple.com/) và nhấp vào ** Tạo ID Apple **.Bạn sẽ cần cung cấp tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn.Bạn cũng sẽ cần tạo một câu hỏi và trả lời bảo mật.

** Làm cách nào để đăng nhập vào ID Apple của tôi? **

Để đăng nhập vào ID Apple của bạn, hãy mở ứng dụng Cài đặt trên iPhone hoặc iPad của bạn.Nhấn vào ** id Apple **, sau đó nhấn vào ** Đăng nhập **.Nhập ID Apple và Mật khẩu của bạn, sau đó nhấn vào ** Đăng nhập **.

** Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quên id id hoặc mật khẩu của mình thì sao? **

Nếu bạn quên ID Apple hoặc Mật khẩu của mình, bạn có thể đặt lại trên trang web [Apple ID] (https://appleid.apple.com/).Bạn sẽ cần cung cấp địa chỉ email hoặc số điện thoại được liên kết với ID Apple của bạn.Bạn cũng sẽ cần trả lời câu hỏi bảo mật của bạn.

** Tôi có thể mua ID Apple không? **

Không, bạn không thể mua ID Apple.ID Apple có thể tự do tạo.

** Những lợi ích của việc có ID Apple là gì? **

Có rất nhiều lợi ích khi có ID Apple, bao gồm:

* Bạn có thể truy cập nội dung của mình trên tất cả các thiết bị Apple của mình
* Bạn có thể giữ thông tin cá nhân của mình an toàn và an toàn
* Bạn có thể sử dụng Apple Pay để mua hàng trực tuyến và trong các cửa hàng
* Bạn có thể đăng ký Apple Music hoặc Apple TV+

** Nếu bạn cần mua ID Apple, bạn có thể liên hệ với người bán bên thứ ba.Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng có những rủi ro liên quan đến việc mua ID Apple từ người bán bên thứ ba. **

### Người giới thiệu

* [Trang web Apple ID] (https://appleid.apple.com/)
* [Cách tạo ID Apple] (https://support.apple.com/en-us/ht204347)
* [Cách đăng nhập vào ID Apple của bạn] (https://support.apple.com/en-us/ht201472)
* [Cách đặt lại mật khẩu ID Apple của bạn] (https://support.apple.com/en-us/ht204914)
* [Lợi ích của việc có ID Apple là gì?] (Https://support.apple.com/en-us/ht204347)
=======================================
### Need to buy Apple ID

#Appleid #apple #iphone #ipad #Mac

**What is an Apple ID?**

An Apple ID is a unique identifier that you use to sign in to your Apple devices, the App Store, the iTunes Store, and other Apple services. You can create an Apple ID for free at any time.

**Why do I need an Apple ID?**

You need an Apple ID to do the following:

* Sign in to your Apple devices
* Download apps from the App Store
* Buy music, movies, and TV shows from the iTunes Store
* Use iCloud to store your photos, documents, and other files
* Subscribe to Apple Music or Apple TV+
* Use Apple Pay

**How do I create an Apple ID?**

To create an Apple ID, go to the [Apple ID website](https://appleid.apple.com/) and click **Create Apple ID**. You will need to provide your name, email address, and a password. You will also need to create a security question and answer.

**How do I sign in to my Apple ID?**

To sign in to your Apple ID, open the Settings app on your iPhone or iPad. Tap on **Apple ID**, then tap on **Sign In**. Enter your Apple ID and password, then tap on **Sign In**.

**What if I forgot my Apple ID or password?**

If you forgot your Apple ID or password, you can reset it on the [Apple ID website](https://appleid.apple.com/). You will need to provide your email address or phone number associated with your Apple ID. You will also need to answer your security question.

**Can I buy an Apple ID?**

No, you cannot buy an Apple ID. Apple IDs are free to create.

**What are the benefits of having an Apple ID?**

There are many benefits to having an Apple ID, including:

* You can access your content across all of your Apple devices
* You can keep your personal information safe and secure
* You can use Apple Pay to make purchases online and in stores
* You can subscribe to Apple Music or Apple TV+

**If you need to buy an Apple ID, you can contact a third-party seller. However, be aware that there are risks associated with buying an Apple ID from a third-party seller.**

### References

* [Apple ID website](https://appleid.apple.com/)
* [How to create an Apple ID](https://support.apple.com/en-us/HT204347)
* [How to sign in to your Apple ID](https://support.apple.com/en-us/HT201472)
* [How to reset your Apple ID password](https://support.apple.com/en-us/HT204914)
* [What are the benefits of having an Apple ID?](https://support.apple.com/en-us/HT204347)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock