Cần mua ID apple

trannhukhai.ca

New member
### Cần mua ID Apple

#Appleid #apple #iphone #ipad #Mac

** ID Apple là gì? **

ID Apple là một mã định danh duy nhất mà bạn sử dụng để đăng nhập vào các thiết bị Apple, App Store, Apple Music, iCloud và các dịch vụ khác của Apple.Bạn có thể tạo một ID Apple miễn phí trên trang web của Apple.

** Tại sao tôi cần một ID Apple? **

Bạn cần một ID Apple để làm như sau:

* Đăng nhập vào các thiết bị Apple của bạn
* Tải xuống ứng dụng từ App Store
* Mua nhạc từ Apple Music
* Lưu trữ ảnh và tệp của bạn trong iCloud
* Sử dụng Imessage và FaceTime
* Thực hiện mua hàng từ cửa hàng iTunes

** Làm cách nào để tạo ID Apple? **

Bạn có thể tạo một ID Apple trên trang web của Apple.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web của Apple và nhấp vào ** Tạo ID Apple **.
2. Nhập tên, địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
3. Chọn quốc gia hoặc khu vực của bạn.
4. Đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện.
5. Nhấp vào ** Tạo ID Apple **.

Bạn sẽ nhận được xác nhận email với một liên kết để kích hoạt ID Apple của bạn.Nhấp vào liên kết để kích hoạt tài khoản của bạn.

** Làm cách nào để đăng nhập vào ID Apple của tôi? **

Để đăng nhập vào ID Apple của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Trên thiết bị Apple của bạn, hãy mở ứng dụng ** Cài đặt **.
2. Nhấn ** ID Apple **.
3. Nhập ID Apple và Mật khẩu của bạn.
4. Nhấn ** Đăng nhập **.

Bạn sẽ được đăng nhập vào ID Apple của bạn.

** Làm cách nào để thay đổi mật khẩu ID Apple của tôi? **

Bạn có thể thay đổi mật khẩu ID Apple trên trang web của Apple.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web của Apple và đăng nhập vào ID Apple của bạn.
2. Nhấp vào ** Tài khoản **.
3. Nhấp vào ** Mật khẩu **.
4. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn và mật khẩu mới.
5. Nhấp vào ** Thay đổi mật khẩu **.

Mật khẩu ID Apple của bạn đã được thay đổi.

** Làm cách nào để xóa ID Apple của tôi? **

Bạn có thể xóa ID Apple của bạn trên trang web của Apple.Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web của Apple và đăng nhập vào ID Apple của bạn.
2. Nhấp vào ** Tài khoản **.
3. Nhấp vào ** Thông tin cá nhân **.
4. Cuộn xuống dưới cùng của trang và nhấp vào ** Xóa tài khoản **.
5. Nhập mật khẩu ID Apple của bạn và nhấp vào ** Tiếp tục **.
6. Nhấp vào ** Xóa tài khoản **.

ID Apple của bạn đã bị xóa.

### Tài nguyên

* [Trang web Apple ID] (https://appleid.apple.com/)
* [Hỗ trợ của Apple: Cách tạo ID Apple] (https://support.apple.com/en-us/ht204316)
* [Hỗ trợ của Apple: Cách đăng nhập vào ID Apple của bạn] (https://support.apple.com/en-us/ht201471)
* [Hỗ trợ của Apple: Cách thay đổi mật khẩu ID Apple của bạn] (https://support.apple.com/en-us/ht201472)
* [Hỗ trợ của Apple: Cách xóa ID Apple của bạn] (https://support.apple.com/en-us/ht201473)
=======================================
### Need to buy Apple ID

#Appleid #apple #iphone #ipad #Mac

**What is an Apple ID?**

An Apple ID is a unique identifier that you use to sign in to your Apple devices, the App Store, Apple Music, iCloud, and other Apple services. You can create an Apple ID for free on the Apple website.

**Why do I need an Apple ID?**

You need an Apple ID to do the following:

* Sign in to your Apple devices
* Download apps from the App Store
* Buy music from Apple Music
* Store your photos and files in iCloud
* Use iMessage and FaceTime
* Make purchases from the iTunes Store

**How do I create an Apple ID?**

You can create an Apple ID on the Apple website. To do this, follow these steps:

1. Go to the Apple website and click **Create an Apple ID**.
2. Enter your name, email address, and password.
3. Select your country or region.
4. Read and agree to the terms and conditions.
5. Click **Create Apple ID**.

You will receive an email confirmation with a link to activate your Apple ID. Click the link to activate your account.

**How do I sign in to my Apple ID?**

To sign in to your Apple ID, follow these steps:

1. On your Apple device, open the **Settings** app.
2. Tap **Apple ID**.
3. Enter your Apple ID and password.
4. Tap **Sign In**.

You will be signed in to your Apple ID.

**How do I change my Apple ID password?**

You can change your Apple ID password on the Apple website. To do this, follow these steps:

1. Go to the Apple website and sign in to your Apple ID.
2. Click **Account**.
3. Click **Password**.
4. Enter your current password and new password.
5. Click **Change Password**.

Your Apple ID password has been changed.

**How do I delete my Apple ID?**

You can delete your Apple ID on the Apple website. To do this, follow these steps:

1. Go to the Apple website and sign in to your Apple ID.
2. Click **Account**.
3. Click **Personal Information**.
4. Scroll down to the bottom of the page and click **Delete Account**.
5. Enter your Apple ID password and click **Continue**.
6. Click **Delete Account**.

Your Apple ID has been deleted.

### Resources

* [Apple ID website](https://appleid.apple.com/)
* [Apple Support: How to create an Apple ID](https://support.apple.com/en-us/HT204316)
* [Apple Support: How to sign in to your Apple ID](https://support.apple.com/en-us/HT201471)
* [Apple Support: How to change your Apple ID password](https://support.apple.com/en-us/HT201472)
* [Apple Support: How to delete your Apple ID](https://support.apple.com/en-us/HT201473)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top