Cần mua lại số seri trên GTX 1060,1070,1070ti

#GTX1060 #GTX1070 #GTX1070TI #GraphicsCard #GPU ##

** Cần mua số sê -ri trên GTX 1060.1070.1070ti?Đây là nơi để tìm nó **

Số sê -ri của card đồ họa của bạn là một định danh duy nhất có thể được sử dụng để theo dõi trạng thái bảo hành của nó và thông tin khác.Nếu bạn cần mua một số sê -ri cho GTX 1060, 1070 hoặc 1070 TI của mình, đây là một vài nơi bạn có thể tìm thấy một nơi:

*** Trang web của nhà sản xuất: ** Nhà sản xuất card đồ họa của bạn nên có một trang web nơi bạn có thể tìm thấy số sê -ri.Để tìm trang web, chỉ cần Google tên của nhà sản xuất và "Số sê -ri card đồ họa".
*** Bao bì: ** Số sê -ri của card đồ họa của bạn có thể được in trên bao bì.Nếu bạn vẫn có bao bì cho card đồ họa của mình, hãy kiểm tra xem số sê -ri có được liệt kê không.
*** Bản thân thẻ: ** Số sê -ri của card đồ họa của bạn có thể được in trên chính thẻ.Để tìm số sê -ri, hãy tìm một nhãn dán nhỏ hoặc khắc trên thẻ.

Khi bạn đã tìm thấy số sê -ri của card đồ họa, bạn có thể sử dụng nó để theo dõi trạng thái bảo hành của nó và thông tin khác.Bạn cũng có thể sử dụng số sê -ri để đăng ký card đồ họa của mình với nhà sản xuất.

** Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Cách tìm số sê-ri card đồ họa của bạn] (https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/how-to-find-your-graphics-card-erial-number/)
* [Cách đăng ký card đồ họa của bạn] (https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/how-to-register-your-graphics-card/)
* [Thông tin bảo hành của card đồ họa] (https://www.nvidia.com/en-us/geforce/support/warranty-information/)
=======================================
#GTX1060 #GTX1070 #GTX1070TI #GraphicsCard #GPU ##

**Need to buy the serial number on GTX 1060,1070,1070Ti? Here's where to find it**

The serial number of your graphics card is a unique identifier that can be used to track its warranty status and other information. If you need to buy a serial number for your GTX 1060, 1070, or 1070 Ti, here are a few places you can find one:

* **The manufacturer's website:** The manufacturer of your graphics card should have a website where you can find the serial number. To find the website, simply Google the name of the manufacturer and "graphics card serial number."
* **The packaging:** The serial number of your graphics card may be printed on the packaging. If you still have the packaging for your graphics card, check to see if the serial number is listed.
* **The card itself:** The serial number of your graphics card may be printed on the card itself. To find the serial number, look for a small sticker or engraving on the card.

Once you have found the serial number of your graphics card, you can use it to track its warranty status and other information. You can also use the serial number to register your graphics card with the manufacturer.

**Here are some additional resources that you may find helpful:**

* [How to Find Your Graphics Card Serial Number](https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/how-to-find-your-graphics-card-serial-number/)
* [How to Register Your Graphics Card](https://www.nvidia.com/en-us/geforce/forums/how-to-register-your-graphics-card/)
* [Graphics Card Warranty Information](https://www.nvidia.com/en-us/geforce/support/warranty-information/)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top