Cần mua SSh KR

whitegoose140

New member
## cần mua ssh kr

#SSH #Key #remote #login #linux

Bạn có cần mua khóa SSH cho máy chủ Linux của mình không?Nếu vậy, bạn đã đến đúng nơi.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách mua khóa SSH từ nguồn có uy tín và cách sử dụng nó để truy cập an toàn máy chủ của bạn.

### Khóa SSH là gì?

Khóa SSH là chứng chỉ kỹ thuật số cho phép bạn đăng nhập an toàn vào máy chủ từ xa mà không phải nhập mật khẩu.Các khóa SSH được tạo thành các cặp, với một khóa công khai và một khóa riêng.Khóa công khai được lưu trữ trên máy chủ từ xa, trong khi khóa riêng được giữ trên máy tính cục bộ của bạn.Khi bạn muốn đăng nhập vào máy chủ, bạn sử dụng khóa riêng để mã hóa một thông báo được gửi đến máy chủ.Sau đó, máy chủ đã giải mã thông báo bằng khóa công khai và nếu giải mã thành công, bạn được cấp quyền truy cập vào máy chủ.

### Cách mua khóa SSH

Có một số nơi khác nhau mà bạn có thể mua khóa SSH.Một số tùy chọn phổ biến bao gồm:

* [DigitalOcean] (https://www.digitalocean.com/ssh-keys/)
* [Dịch vụ web Amazon] (https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-amazon-ec2-ssh-keys/)
* [Nền tảng đám mây của Google] (https://cloud.google.com/compute/docs/instances/creating-ssh-seys)

Khi bạn đã chọn nhà cung cấp, bạn có thể làm theo hướng dẫn trên trang web của họ để tạo cặp khóa SSH mới.Khi bạn có khóa công khai, bạn có thể thêm nó vào tệp_keys được ủy quyền của máy chủ.

### Cách sử dụng phím SSH

Để sử dụng phím SSH để đăng nhập vào máy chủ của bạn, bạn có thể sử dụng lệnh sau:

`` `
SSH -I <Ithing_Key_File> <Suser>@<erver_ip>
`` `

Thay thế `<uprial_key_file>` bằng đường dẫn đến tệp khóa riêng của bạn và thay thế `<ser user>` và `<erver_ip>` bằng tên người dùng và địa chỉ IP của máy chủ của bạn.

### Phần kết luận

Sử dụng các khóa SSH là một cách an toàn và thuận tiện để đăng nhập vào các máy chủ Linux của bạn.Bằng cách làm theo các bước trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng mua khóa SSH và bắt đầu sử dụng nó để bảo vệ máy chủ của bạn.

## Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích:

* [Cách thiết lập xác thực dựa trên khóa SSH] (https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-ssh-key-avent-fauthentication)
* [SSH Keys: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu] (https://www.ssh.com/ssh/resource/ssh-keys-guide)
* [Đảm bảo SSH với khóa công khai] (https://www.howtogeek.com/howto/16452/how-to-secure-sshsh-with-public-keys/)
=======================================
## Need to buy ssh kr

#SSH #Key #remote #login #linux

Do you need to buy an SSH key for your Linux server? If so, you've come to the right place. In this article, we'll show you how to buy an SSH key from a reputable source and how to use it to securely access your server.

### What is an SSH key?

An SSH key is a digital certificate that allows you to securely log in to a remote server without having to enter a password. SSH keys are generated in pairs, with one public key and one private key. The public key is stored on the remote server, while the private key is kept on your local computer. When you want to log in to the server, you use the private key to encrypt a message that is sent to the server. The server then decrypts the message using the public key, and if the decryption is successful, you are granted access to the server.

### How to buy an SSH key

There are a number of different places where you can buy an SSH key. Some popular options include:

* [DigitalOcean](https://www.digitalocean.com/ssh-keys/)
* [Amazon Web Services](https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-amazon-ec2-ssh-keys/)
* [Google Cloud Platform](https://cloud.google.com/compute/docs/instances/creating-ssh-keys)

Once you've chosen a provider, you can follow the instructions on their website to generate a new SSH key pair. Once you have the public key, you can add it to your server's authorized_keys file.

### How to use an SSH key

To use an SSH key to log in to your server, you can use the following command:

```
ssh -i <private_key_file> <user>@<server_ip>
```

Replace `<private_key_file>` with the path to your private key file, and replace `<user>` and `<server_ip>` with the username and IP address of your server.

### Conclusion

Using SSH keys is a secure and convenient way to log in to your Linux servers. By following the steps in this article, you can easily buy an SSH key and start using it to secure your servers.

## Here are some additional resources that you may find helpful:

* [How to Set Up SSH Key-Based Authentication](https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-ssh-key-based-authentication)
* [SSH Keys: A Guide for Beginners](https://www.ssh.com/ssh/resources/ssh-keys-guide)
* [Securing SSH with Public Keys](https://www.howtogeek.com/howto/16452/how-to-secure-ssh-with-public-keys/)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top