Cần Mua thanh lý máy tính cấu hình render, chơi game :)

aivanngobao

New member
** #buildapc #gamingpc #RenderPC #ComputerBuild #pchardware **

## Những gì cần tìm khi mua PC để kết xuất và chơi game

Khi bạn đang tìm mua PC để kết xuất và chơi game, có một vài điều bạn cần ghi nhớ.Đầu tiên, bạn cần quyết định loại công việc nào bạn sẽ làm với PC của mình.Nếu bạn chỉ chơi game, bạn có thể thoát khỏi một hệ thống ít mạnh hơn so với việc bạn cũng đang thực hiện kết xuất 3D hoặc chỉnh sửa video.

Khi bạn biết bạn sẽ sử dụng máy tính của mình cho những gì, bạn có thể bắt đầu nghĩ về các thành phần bạn cần.Thành phần quan trọng nhất để chơi game và kết xuất là card đồ họa.Bạn sẽ muốn một thẻ có nhiều VRAM, vì điều này sẽ giúp tăng tốc độ thời gian kết xuất.

Các thành phần quan trọng khác cho PC chơi game và kết xuất bao gồm CPU mạnh mẽ, SSD nhanh và nhiều RAM.Bạn cũng sẽ muốn đảm bảo rằng PC của bạn có một hệ thống làm mát tốt, vì kết xuất có thể tạo ra rất nhiều nhiệt.

Dưới đây là một số đề xuất cụ thể cho các thành phần mà bạn có thể sử dụng để xây dựng PC để kết xuất và chơi game:

*** CPU: ** Intel Core i7-12700K
*** card đồ họa: ** Nvidia geforce rtx 3080 TI
*** RAM: ** 32GB DDR4-3200
*** SSD: ** 1TB NVME SSD
*** Nguồn điện: ** 850W 80+ Vàng

Với các thành phần này, bạn sẽ có thể xây dựng một PC có thể xử lý ngay cả các nhiệm vụ kết xuất và chơi game đòi hỏi khắt khe nhất.

## Mẹo để mua PC được xây dựng sẵn để kết xuất và chơi game

Nếu bạn không muốn xây dựng PC của riêng mình, bạn cũng có thể mua một hệ thống được xây dựng sẵn.Có một vài điều cần lưu ý khi mua PC được xây dựng sẵn để kết xuất và chơi game.

Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng PC có các thành phần phù hợp với nhu cầu của bạn.Bạn sẽ muốn một PC có CPU mạnh mẽ, card đồ họa tốt, nhiều RAM và SSD nhanh.

Thứ hai, hãy chắc chắn rằng PC có bảo hành tốt.Bạn không muốn phải đối phó với một PC bị lỗi nếu có sự cố.

Thứ ba, đảm bảo rằng PC đến từ một công ty có uy tín.Có rất nhiều công ty bay qua đêm ngoài kia bán máy tính giá rẻ không đáng tiền của bạn.

Dưới đây là một số công ty có uy tín bán PC được xây dựng sẵn để kết xuất và chơi game:

*** Alienware **
*** CyberPowerpc **
*** Dell **
*** HP **
*** Nguồn gốc PC **

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể chắc chắn tìm thấy một PC được xây dựng sẵn đáp ứng nhu cầu của bạn và sẽ tồn tại trong nhiều năm tới.

## Phần kết luận

Xây dựng hoặc mua PC để kết xuất và chơi game có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng nó chắc chắn đáng giá nếu bạn muốn một hệ thống có thể xử lý ngay cả các nhiệm vụ đòi hỏi khắt khe nhất.Bằng cách làm theo các mẹo trong bài viết này, bạn có thể chắc chắn xây dựng hoặc mua một PC đáp ứng nhu cầu của bạn và giúp bạn đưa chơi game và kết xuất lên cấp độ tiếp theo.

### hashtags

* #buildapc
* #gamingpc
* #RenderPC
* #ComputerBuild
* #pchardware
=======================================
**#buildapc #gamingpc #RenderPC #ComputerBuild #pchardware**

## What to Look for When Buying a PC for Rendering and Gaming

When you're looking to buy a PC for rendering and gaming, there are a few things you need to keep in mind. First, you need to decide what kind of work you'll be doing with your PC. If you're just gaming, you can get away with a less powerful system than if you're also doing 3D rendering or video editing.

Once you know what you'll be using your PC for, you can start to think about the components you need. The most important component for gaming and rendering is the graphics card. You'll want a card with a lot of VRAM, as this will help to speed up rendering times.

Other important components for a gaming and rendering PC include a powerful CPU, a fast SSD, and plenty of RAM. You'll also want to make sure that your PC has a good cooling system, as rendering can generate a lot of heat.

Here are some specific recommendations for components that you can use to build a PC for rendering and gaming:

* **CPU:** Intel Core i7-12700K
* **Graphics card:** NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
* **RAM:** 32GB DDR4-3200
* **SSD:** 1TB NVMe SSD
* **Power supply:** 850W 80+ Gold

With these components, you'll be able to build a PC that can handle even the most demanding rendering and gaming tasks.

## Tips for Buying a Pre-Built PC for Rendering and Gaming

If you don't want to build your own PC, you can also buy a pre-built system. There are a few things to keep in mind when buying a pre-built PC for rendering and gaming.

First, make sure that the PC has the right components for your needs. You'll want a PC with a powerful CPU, a good graphics card, plenty of RAM, and a fast SSD.

Second, make sure that the PC has a good warranty. You don't want to have to deal with a faulty PC if something goes wrong.

Third, make sure that the PC is from a reputable company. There are a lot of fly-by-night companies out there that sell cheap PCs that are not worth your money.

Here are some reputable companies that sell pre-built PCs for rendering and gaming:

* **Alienware**
* **CyberPowerPC**
* **Dell**
* **HP**
* **Origin PC**

By following these tips, you can be sure to find a pre-built PC that meets your needs and will last for years to come.

## Conclusion

Building or buying a PC for rendering and gaming can be a daunting task, but it's definitely worth it if you want a system that can handle even the most demanding tasks. By following the tips in this article, you can be sure to build or buy a PC that will meet your needs and help you take your gaming and rendering to the next level.

### Hashtags

* #buildapc
* #gamingpc
* #RenderPC
* #ComputerBuild
* #pchardware
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top