Cấu hình proxy trên CentOS, Ubuntu, Debian

greenfrog368

New member
## Cách định cấu hình máy chủ proxy trên Centos, Ubuntu và Debian

Máy chủ proxy là một máy chủ hoạt động như một trung gian giữa máy khách và máy chủ.Khi máy khách yêu cầu tài nguyên từ máy chủ, máy chủ proxy chuyển tiếp yêu cầu đến máy chủ từ xa và sau đó trả lại phản hồi cho máy khách.Điều này có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất, bảo mật và/hoặc quyền riêng tư.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách định cấu hình máy chủ proxy trên Centos, Ubuntu và Debian.Chúng tôi sẽ sử dụng máy chủ proxy Squid, đây là máy chủ proxy miễn phí và nguồn mở có sẵn cho nhiều nền tảng khác nhau.

### Điều kiện tiên quyết

Để làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ cần những điều sau đây:

* Một máy chủ chạy centos, ubuntu hoặc debian
* Một tài khoản người dùng có đặc quyền sudo
* Gói máy chủ proxy Squid

### Cài đặt mực

Để cài đặt SQUID, hãy chạy lệnh sau:

`` `
sudo yum cài đặt SQUID -Y
`` `

hoặc

`` `
sudo apt -get install Squid -y
`` `

### Cấu hình mực

Tệp cấu hình mực được đặt tại `/etc/squid/squid.conf`.Bạn có thể chỉnh sửa tệp này bằng trình chỉnh sửa văn bản yêu thích của bạn.

Sau đây là các cài đặt quan trọng nhất trong tệp cấu hình mực:

* `http_port`: Cài đặt này chỉ định số cổng mà Squid sẽ lắng nghe các yêu cầu HTTP.
* `Cache_dir`: Cài đặt này chỉ định thư mục nơi Squid sẽ lưu trữ nội dung được lưu trong bộ nhớ cache.
* `acl_whitelist`: Cài đặt này chỉ định danh sách các địa chỉ IP hoặc tên miền được phép bỏ qua máy chủ proxy.
* `acl_blacklist`: Cài đặt này chỉ định danh sách các địa chỉ IP hoặc tên miền không được phép bỏ qua máy chủ proxy.

Để biết thêm thông tin về cấu hình mực, vui lòng tham khảo tài liệu mực.

### Bắt đầu mực

Khi bạn đã cấu hình SQUID, bạn có thể bắt đầu dịch vụ bằng cách chạy lệnh sau:

`` `
sudo systemctl bắt đầu mực
`` `

### Kiểm tra mực

Bạn có thể kiểm tra mực bằng cách mở trình duyệt web và điều hướng đến `http: // localhost: 3128`.Bạn sẽ xem trang Chào mừng Squid.

Bạn cũng có thể sử dụng lệnh sau để kiểm tra SQUID:

`` `
Curl -i http://www.google.com
`` `

Đầu ra của lệnh này sẽ hiển thị các tiêu đề HTTP cho trang chủ của Google.

### Xử lý sự cố

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc định cấu hình mực, vui lòng tham khảo tài liệu mực hoặc danh sách gửi thư để được giúp đỡ.

### Phần kết luận

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách định cấu hình máy chủ proxy trên Centos, Ubuntu và Debian.Chúng tôi đã sử dụng máy chủ proxy Squid, một máy chủ proxy nguồn mở và miễn phí có sẵn cho nhiều nền tảng khác nhau.

### hashtags

* #Ủy quyền
* #mực ống
* #Caching
* #NetWorking
* #bảo vệ
=======================================
## How to Configure a Proxy Server on CentOS, Ubuntu, and Debian

A proxy server is a server that acts as an intermediary between a client and a server. When a client requests a resource from a server, the proxy server forwards the request to the remote server and then returns the response to the client. This can be used to improve performance, security, and/or privacy.

In this tutorial, we will show you how to configure a proxy server on CentOS, Ubuntu, and Debian. We will be using the Squid proxy server, which is a free and open-source proxy server that is available for a variety of platforms.

### Prerequisites

To follow this tutorial, you will need the following:

* A server running CentOS, Ubuntu, or Debian
* A user account with sudo privileges
* The Squid proxy server package

### Installing Squid

To install Squid, run the following command:

```
sudo yum install squid -y
```

or

```
sudo apt-get install squid -y
```

### Configuring Squid

The Squid configuration file is located at `/etc/squid/squid.conf`. You can edit this file using your favorite text editor.

The following are the most important settings in the Squid configuration file:

* `http_port`: This setting specifies the port number that Squid will listen on for HTTP requests.
* `cache_dir`: This setting specifies the directory where Squid will store cached content.
* `acl_whitelist`: This setting specifies a list of IP addresses or domains that are allowed to bypass the proxy server.
* `acl_blacklist`: This setting specifies a list of IP addresses or domains that are not allowed to bypass the proxy server.

For more information on configuring Squid, please refer to the Squid documentation.

### Starting Squid

Once you have configured Squid, you can start the service by running the following command:

```
sudo systemctl start squid
```

### Testing Squid

You can test Squid by opening a web browser and navigating to `http://localhost:3128`. You should see the Squid welcome page.

You can also use the following command to test Squid:

```
curl -I http://www.google.com
```

The output of this command should show the HTTP headers for the Google homepage.

### Troubleshooting

If you are having trouble configuring Squid, please refer to the Squid documentation or the Squid mailing list for help.

### Conclusion

In this tutorial, we showed you how to configure a proxy server on CentOS, Ubuntu, and Debian. We used the Squid proxy server, which is a free and open-source proxy server that is available for a variety of platforms.

### Hashtags

* #Proxy
* #squid
* #Caching
* #NetWorking
* #security
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top