Chặn quảng cáo và theo dõi với Pi-hole sử dụng làm DNS proxy

### Chặn quảng cáo và giám sát với PI-HOLE được sử dụng làm proxy DNS

** Pi-Hole là gì? **

PI-Hole là một phần mềm miễn phí và nguồn mở hoạt động như một hố chìm DNS.Nó có thể được cài đặt trên Raspberry Pi hoặc bất kỳ thiết bị Linux nào khác.PI-HOLE chặn quảng cáo bằng cách lọc các yêu cầu DNS và chuyển hướng chúng đến một lỗ đen.Điều này ngăn quảng cáo tải trong trình duyệt của bạn và các ứng dụng khác.

** Cách thiết lập Pi-Hole **

Thiết lập PI-Hole tương đối đơn giản.Bạn có thể làm theo các hướng dẫn trên trang web PI-Hole.Khi lỗ PI được cài đặt, bạn sẽ cần định cấu hình bộ định tuyến của mình để sử dụng PI-Hole làm máy chủ DNS.Điều này sẽ đảm bảo rằng tất cả các thiết bị trên mạng của bạn đang sử dụng lỗ PI để chặn quảng cáo.

** Cách sử dụng Pi-Hole **

Khi PI-HOLE được thiết lập, bạn có thể bắt đầu chặn quảng cáo.Bạn có thể xem danh sách tất cả các quảng cáo mà PI-Hole đã chặn trong giao diện web PI-Hole.Bạn cũng có thể sử dụng giao diện web PI-Hole để bật hoặc vô hiệu hóa các bộ lọc quảng cáo cụ thể.

** Lợi ích của việc sử dụng lỗ pi **

Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng PI-Hole.Một số lợi ích bao gồm:

*** Giảm sử dụng băng thông: ** PI-PI có thể giảm sử dụng băng thông bằng cách chặn quảng cáo.Điều này là do quảng cáo thường là các tệp lớn có thể chiếm nhiều băng thông.
*** Hiệu suất cải thiện: ** PI-HOLE có thể cải thiện hiệu suất bằng cách chặn quảng cáo.Điều này là do quảng cáo có thể làm chậm các trang web và các ứng dụng khác.
*** Bảo mật nâng cao: ** PI-PI có thể tăng cường bảo mật bằng cách chặn quảng cáo.Điều này là do quảng cáo thường có thể chứa phần mềm độc hại và nội dung độc hại khác.

** Hạn chế của việc sử dụng lỗ pi **

Có một vài nhược điểm khi sử dụng lỗ PI.Một số nhược điểm bao gồm:

*** Một số trang web có thể không hoạt động đúng: ** Pi-Hole có thể chặn một số trang web hoạt động đúng.Điều này là do một số trang web dựa vào quảng cáo cho doanh thu.
*** PI-HOLE có thể khó thiết lập: ** PI-Hole có thể khó thiết lập cho một số người dùng.Điều này là bởi vì nó đòi hỏi một số kiến thức kỹ thuật.

**Phần kết luận**

PI-Hole là một công cụ mạnh mẽ có thể được sử dụng để chặn quảng cáo và cải thiện hiệu suất của mạng của bạn.Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận thức được những hạn chế của việc sử dụng lỗ PI trước khi bạn quyết định cài đặt nó.

### hashtags

* #Pihole
* #Adblock
* #dns
* #NetWorking
* #bảo vệ
=======================================
### Block ads and monitor with Pi-hole used as DNS proxy

**What is Pi-hole?**

Pi-hole is a free and open-source software that acts as a DNS sinkhole. It can be installed on a Raspberry Pi or any other Linux device. Pi-hole blocks ads by filtering DNS requests and redirecting them to a black hole. This prevents ads from loading in your browser and other applications.

**How to set up Pi-hole**

Setting up Pi-hole is relatively simple. You can follow the instructions on the Pi-hole website. Once Pi-hole is installed, you will need to configure your router to use Pi-hole as the DNS server. This will ensure that all devices on your network are using Pi-hole to block ads.

**How to use Pi-hole**

Once Pi-hole is set up, you can start blocking ads. You can view a list of all the ads that Pi-hole has blocked in the Pi-hole web interface. You can also use the Pi-hole web interface to enable or disable specific ad filters.

**Benefits of using Pi-hole**

There are many benefits to using Pi-hole. Some of the benefits include:

* **Reduced bandwidth usage:** Pi-hole can reduce bandwidth usage by blocking ads. This is because ads are often large files that can take up a lot of bandwidth.
* **Improved performance:** Pi-hole can improve performance by blocking ads. This is because ads can slow down websites and other applications.
* **Enhanced security:** Pi-hole can enhance security by blocking ads. This is because ads can often contain malware and other malicious content.

**Drawbacks of using Pi-hole**

There are a few drawbacks to using Pi-hole. Some of the drawbacks include:

* **Some websites may not work properly:** Pi-hole can block some websites from working properly. This is because some websites rely on ads for revenue.
* **Pi-hole can be difficult to set up:** Pi-hole can be difficult to set up for some users. This is because it requires some technical knowledge.

**Conclusion**

Pi-hole is a powerful tool that can be used to block ads and improve the performance of your network. However, it is important to be aware of the drawbacks of using Pi-hole before you decide to install it.

### Hashtags

* #Pihole
* #Adblock
* #dns
* #NetWorking
* #security
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock