d python format

** Cách định dạng ngày trong Python **

Ngày là một phần quan trọng của nhiều chương trình và điều quan trọng là có thể định dạng chúng một cách chính xác.Python cung cấp một số cách khác nhau để định dạng ngày và cách tốt nhất để làm điều đó sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách định dạng ngày trong Python bằng các phương pháp sau:

* Hàm `strftime ()`
* Mô -đun `DateTime`
* Mô -đun `dateUtil`

Chúng tôi cũng sẽ cung cấp một số ví dụ về cách sử dụng từng phương thức để định dạng ngày theo những cách khác nhau.

## Hàm `strftime ()`

Hàm `strftime ()` là một hàm tích hợp có thể được sử dụng để định dạng ngày và thời gian.Hàm lấy một chuỗi định dạng làm đối số đầu tiên và đối tượng ngày làm đối số thứ hai của nó.Chuỗi định dạng chỉ định cách thức ngày nên được định dạng.

Ví dụ: mã sau sử dụng hàm `strftime ()` để định dạng đối tượng ngày thành một chuỗi:

`` `Python
Nhập dữ liệu

Hôm nay = DateTime.DateTime.now ()

Định dạng_date = Today.strftime ("%y-%m-%d")

in (định dạng_date)
`` `

Mã này sẽ in đầu ra sau:

`` `
2023-03-08
`` `

Hàm `strftime ()` hỗ trợ nhiều chuỗi định dạng.Bạn có thể tìm thấy một danh sách đầy đủ các chuỗi định dạng trong [Tài liệu Python] (https://docs.python.org/3/l Library/datetime.html#strftime-and-strptime-behavior).

## Sử dụng mô -đun `DateTime`

Mô -đun `DateTime` cung cấp một số lớp có thể được sử dụng để làm việc với ngày và thời gian.Lớp `DateTime` đại diện cho một ngày và giờ cụ thể.Bạn có thể sử dụng lớp `dateTime` để định dạng ngày bằng phương thức` strftime () `.

Ví dụ: mã sau sử dụng lớp `datetime` để định dạng đối tượng ngày thành chuỗi:

`` `Python
Nhập dữ liệu

Hôm nay = DateTime.DateTime.now ()

Định dạng_date = Today.strftime ("%y-%m-%d")

in (định dạng_date)
`` `

Mã này sẽ in cùng đầu ra như ví dụ trước.

## Sử dụng mô -đun `dateUtil`

Mô -đun `DateUtil` cung cấp một số chức năng bổ sung có thể được sử dụng để làm việc với ngày và thời gian.Có thể sử dụng hàm `dateUtil.parser.parse ()` để phân tích chuỗi ngày vào đối tượng ngày.Sau đó, bạn có thể sử dụng hàm `dateUtil.format.format ()` để định dạng đối tượng ngày thành một chuỗi.

Ví dụ: mã sau sử dụng mô -đun `dateUtil` để định dạng chuỗi ngày thành chuỗi:

`` `Python
nhập ngàyTil.parser
Nhập ngàytil.format

Date_String = "2023-03-08"

date_object = dateUtil.parser.parse (date_string)

Định dạng_date = dateUtil.format.format (date_object, "%y-%m-%d"))

in (định dạng_date)
`` `

Mã này sẽ in cùng đầu ra như các ví dụ trước.

## ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ bổ sung về cách định dạng ngày trong Python:

* Để định dạng một ngày ở định dạng ISO 8601, hãy sử dụng chuỗi định dạng sau: `%y-%m-%dt%h:%m:%S.%fz`
* Để định dạng một ngày ở định dạng Hoa Kỳ, hãy sử dụng chuỗi định dạng sau: `%m/%d/%y`
* Để định dạng một ngày ở định dạng châu Âu, hãy sử dụng chuỗi định dạng sau: `%d.%M.%Y`
* Để định dạng một ngày trong thời gian quân sự, hãy sử dụng chuỗi định dạng sau: `%h:%m`

## Phần kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã chỉ cho bạn cách định dạng ngày trong Python bằng các phương pháp sau:

* Hàm `strftime ()`
* Mô -đun `DateTime`
* Mô -đun `dateUtil`

Chúng tôi cũng cung cấp
=======================================
**How to Format Dates in Python**

Dates are an important part of many programs, and it's important to be able to format them correctly. Python provides a number of different ways to format dates, and the best way to do it will depend on your specific needs.

In this article, we'll show you how to format dates in Python using the following methods:

* The `strftime()` function
* The `datetime` module
* The `dateutil` module

We'll also provide some examples of how to use each method to format dates in different ways.

## Using the `strftime()` Function

The `strftime()` function is a built-in function that can be used to format dates and times. The function takes a format string as its first argument, and a date object as its second argument. The format string specifies how the date should be formatted.

For example, the following code uses the `strftime()` function to format a date object into a string:

```python
import datetime

today = datetime.datetime.now()

formatted_date = today.strftime("%Y-%m-%d")

print(formatted_date)
```

This code will print the following output:

```
2023-03-08
```

The `strftime()` function supports a wide variety of format strings. You can find a complete list of the format strings in the [Python documentation](https://docs.python.org/3/library/datetime.html#strftime-and-strptime-behavior).

## Using the `datetime` Module

The `datetime` module provides a number of classes that can be used to work with dates and times. The `datetime` class represents a specific date and time. You can use the `datetime` class to format dates using the `strftime()` method.

For example, the following code uses the `datetime` class to format a date object into a string:

```python
import datetime

today = datetime.datetime.now()

formatted_date = today.strftime("%Y-%m-%d")

print(formatted_date)
```

This code will print the same output as the previous example.

## Using the `dateutil` Module

The `dateutil` module provides a number of additional functions that can be used to work with dates and times. The `dateutil.parser.parse()` function can be used to parse a date string into a date object. You can then use the `dateutil.format.format()` function to format the date object into a string.

For example, the following code uses the `dateutil` module to format a date string into a string:

```python
import dateutil.parser
import dateutil.format

date_string = "2023-03-08"

date_object = dateutil.parser.parse(date_string)

formatted_date = dateutil.format.format(date_object, "%Y-%m-%d")

print(formatted_date)
```

This code will print the same output as the previous examples.

## Examples

Here are some additional examples of how to format dates in Python:

* To format a date in ISO 8601 format, use the following format string: `%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ`
* To format a date in US format, use the following format string: `%m/%d/%Y`
* To format a date in European format, use the following format string: `%d.%m.%Y`
* To format a date in military time, use the following format string: `%H:%M`

## Conclusion

In this article, we showed you how to format dates in Python using the following methods:

* The `strftime()` function
* The `datetime` module
* The `dateutil` module

We also provided
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top