d python regex

redwolf123

New member
Credits
302
** #Python #Tiểu thức #REGEX #data Khoa học #Lập trình **

** Cách sử dụng các biểu thức thông thường trong Python **

Biểu thức chính quy là một công cụ mạnh mẽ để khớp mẫu trong văn bản.Chúng có thể được sử dụng để tìm chuỗi các ký tự cụ thể, thay thế văn bản và trích xuất thông tin từ các chuỗi.Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng các biểu thức thông thường trong Python.

## 1. Biểu thức chính quy cơ bản

Biểu thức chính quy cơ bản nhất là một chuỗi các ký tự đơn giản.Ví dụ: biểu thức chính quy `" ABC "` sẽ khớp với chuỗi `" ABC "`.Bạn có thể sử dụng hàm `re.search ()` để tìm kiếm biểu thức chính quy trong một chuỗi.Ví dụ: mã sau sẽ tìm kiếm chuỗi `" ABC "` trong chuỗi `" defabchi "`:

`` `Python
Nhập RE

Match = Re.Search ("ABC", "Defabchi

Nếu khớp:
in ("Kết hợp tìm thấy!")
khác:
In ("Không tìm thấy trận đấu.")
`` `

Hàm `re.Search ()` trả về đối tượng `match` nếu tìm thấy một trận đấu hoặc` không 'nếu không tìm thấy trận đấu nào.Đối tượng `match` có một số thuộc tính mà bạn có thể sử dụng để truy cập thông tin về trận đấu.Ví dụ: phương thức `.group ()` trả về văn bản phù hợp với biểu thức chính quy.

## 2. Các ký tự đặc biệt

Biểu thức chính quy cũng hỗ trợ một số ký tự đặc biệt cho phép bạn phù hợp với các mẫu phức tạp hơn.Ví dụ: biểu thức chính quy sau đây sẽ khớp với bất kỳ chuỗi nào bắt đầu bằng chữ cái `" A "` và kết thúc bằng chữ cái `" z "`:

`` `Python
"^A.*Z $"
`` `

Ký tự `^` khớp với đầu chuỗi và ký tự `$` khớp với phần cuối của chuỗi.Ký tự `.` phù hợp với bất kỳ ký tự nào ngoại trừ một ký tự mới.

## 3. Metacharacters

Biểu thức thông thường cũng hỗ trợ một số Metacharacters cho phép bạn khớp với các loại ký tự cụ thể.Ví dụ: biểu thức chính quy sau sẽ khớp với bất kỳ chữ số nào:

`` `Python
"\ d"
`` `

`\ D` metacharacter phù hợp với bất kỳ ký tự nào là một chữ số (0-9).Biểu thức chính quy sau đây sẽ khớp với bất kỳ ký tự nào không phải là một chữ số:

`` `Python
"\ D"
`` `

`\ D` metacharacter phù hợp với bất kỳ ký tự nào không phải là một chữ số.

## 4. HOA HỒNG

Biểu thức thông thường cũng hỗ trợ một số ký tự đại diện cho phép bạn khớp nhiều ký tự.Ví dụ: biểu thức chính quy sau sẽ khớp với bất kỳ chuỗi nào chứa chữ cái `" A "` theo sau là bất kỳ số lượng ký tự nào:

`` `Python
"Một*"
`` `

`*` WildCard phù hợp với bất kỳ số lượng ký tự nào, bao gồm cả các ký tự bằng không.Biểu thức chính quy sau đây sẽ khớp với bất kỳ chuỗi nào chứa chữ cái `" A "` theo sau là một hoặc nhiều ký tự:

`` `Python
"A+"
`` `

`+` WildCard khớp với một hoặc nhiều ký tự.

## 5. Nhóm

Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc đơn để nhóm các phần của biểu thức chính quy.Điều này có thể hữu ích để phù hợp với các mẫu phức tạp hơn.Ví dụ: biểu thức chính quy sau đây sẽ khớp với bất kỳ chuỗi nào chứa từ `" "` theo sau là một từ bắt đầu bằng chữ cái `" f "`:

`` `Python
"The (f.*)"
`` `

Nhóm dấu ngoặc đơn cùng một phần của biểu thức thông thường phù hợp với từ bắt đầu bằng chữ cái `" f "`.Bạn có thể sử dụng phương thức `.group ()` để truy cập các nhóm riêng lẻ trong một trận đấu.Ví dụ: mã sau sẽ in từ bắt đầu bằng chữ cái `" f "` trong chuỗi `" chiếc xe nhanh nhất "`:

`` `Python
Match = re.Search ("The (f.*)", "chiếc xe nhanh nhất")

in (match.group (1))
`` `

## 6. Thay thế

Bạn có thể sử dụng hàm `re.sub ()` để thay thế tất cả các lần xuất hiện của biểu thức chính quy bằng một chuỗi mới.Ví dụ: mã sau sẽ thay thế tất cả các lần xuất hiện của chữ cái `" A "` trong chuỗi `" chuối "` bằng chữ `" B "`:

`` `Python
Nhập RE

mới_
=======================================
**#Python #Regular Expression #REGEX #data Science #Programming**

**How to Use Regular Expressions in Python**

Regular expressions are a powerful tool for pattern matching in text. They can be used to find specific strings of characters, replace text, and extract information from strings. In this tutorial, we will show you how to use regular expressions in Python.

## 1. Basic Regular Expressions

The most basic regular expression is a simple string of characters. For example, the regular expression `"abc"` will match the string `"abc"`. You can use the `re.search()` function to search for a regular expression in a string. For example, the following code will search for the string `"abc"` in the string `"defabcghi"`:

```python
import re

match = re.search("abc", "defabcghi")

if match:
print("Match found!")
else:
print("No match found.")
```

The `re.search()` function returns a `Match` object if a match is found, or `None` if no match is found. The `Match` object has a number of properties that you can use to access the information about the match. For example, the `.group()` method returns the text that matched the regular expression.

## 2. Special Characters

Regular expressions also support a number of special characters that allow you to match more complex patterns. For example, the following regular expression will match any string that starts with the letter `"a"` and ends with the letter `"z"`:

```python
"^a.*z$"
```

The `^` character matches the beginning of the string, and the `$` character matches the end of the string. The `.` character matches any character except a newline character.

## 3. Metacharacters

Regular expressions also support a number of metacharacters that allow you to match specific types of characters. For example, the following regular expression will match any digit:

```python
"\d"
```

The `\d` metacharacter matches any character that is a digit (0-9). The following regular expression will match any character that is not a digit:

```python
"\D"
```

The `\D` metacharacter matches any character that is not a digit.

## 4. Wildcards

Regular expressions also support a number of wildcards that allow you to match multiple characters. For example, the following regular expression will match any string that contains the letter `"a"` followed by any number of characters:

```python
"a*"
```

The `*` wildcard matches any number of characters, including zero characters. The following regular expression will match any string that contains the letter `"a"` followed by one or more characters:

```python
"a+"
```

The `+` wildcard matches one or more characters.

## 5. Groups

You can use parentheses to group together parts of a regular expression. This can be useful for matching more complex patterns. For example, the following regular expression will match any string that contains the word `"the"` followed by a word that starts with the letter `"f"`:

```python
"the (f.*)"
```

The parentheses group together the part of the regular expression that matches the word that starts with the letter `"f"`. You can use the `.group()` method to access the individual groups in a match. For example, the following code will print the word that starts with the letter `"f"` in the string `"the fastest car"`:

```python
match = re.search("the (f.*)", "the fastest car")

print(match.group(1))
```

## 6. Substitutions

You can use the `re.sub()` function to replace all occurrences of a regular expression with a new string. For example, the following code will replace all occurrences of the letter `"a"` in the string `"banana"` with the letter `"b"`:

```python
import re

new_
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top