Domain Google App Full Cp & Lấy Lại Acc Google App, Domainsbyproxy, Đổi Pass Godaddy

vantranglediep

New member
Credits
608
## Ứng dụng Google Ứng dụng đầy đủ CP & RECTAIN ACC Google Ứng dụng

#domainsbyproxy
#Change GoDaddy Pass

** Cách lấy lại quyền truy cập vào tài khoản Google của bạn với khôi phục tài khoản đầy đủ **

Nếu bạn bị khóa trong tài khoản Google của mình, bạn có thể lấy lại quyền truy cập bằng cách làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang Phục hồi tài khoản ** Google ** và nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại của bạn.
2. Nếu bạn được nhắc nhập mật khẩu của mình, nhấp vào ** thử một cách khác **.
3. Chọn tùy chọn mô tả đúng nhất cách bạn có thể xác minh danh tính của mình.
4. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để xác minh danh tính của bạn.
5. Sau khi bạn đã xác minh danh tính của mình, bạn sẽ có thể đặt lại mật khẩu và lấy lại quyền truy cập vào tài khoản Google của mình.

** Cách thay đổi mật khẩu tài khoản Google của bạn **

Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu tài khoản Google của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang ** Cài đặt tài khoản Google **.
2. Nhấp vào ** Bảo mật **.
3. Dưới ** Mật khẩu **, nhấp vào ** Thay đổi mật khẩu **.
4. Nhập mật khẩu hiện tại của bạn và sau đó nhập mật khẩu mới của bạn hai lần.
5. Nhấp vào ** Thay đổi mật khẩu **.

** Cách thay đổi địa chỉ email khôi phục tài khoản Google của bạn hoặc số điện thoại **

Nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ email khôi phục tài khoản Google hoặc số điện thoại, bạn có thể làm như vậy bằng cách làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang ** Cài đặt tài khoản Google **.
2. Nhấp vào ** Bảo mật **.
3. Trong ** Email khôi phục ** hoặc ** Số điện thoại khôi phục **, nhấp vào ** Chỉnh sửa **.
4. Nhập địa chỉ email phục hồi mới của bạn hoặc số điện thoại.
5. Nhấp vào ** Lưu **.

** Mẹo giữ bảo mật tài khoản Google của bạn **

Dưới đây là một vài mẹo để giữ an toàn cho tài khoản Google của bạn:

* Sử dụng mật khẩu mạnh mà bạn không sử dụng cho bất kỳ tài khoản nào khác.
* Bật xác thực hai yếu tố.
* Hãy cẩn thận về những thông tin bạn chia sẻ trực tuyến.
* Giữ cho phần mềm của bạn cập nhật.
* Nhận thức về lừa đảo lừa đảo.

** Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi lấy lại quyền truy cập vào tài khoản Google của mình, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ của Google để được giúp đỡ. **
=======================================
## Domain Google App Full CP & regain Acc Google App

#domainsbyproxy
#Change Godaddy pass

**How to regain access to your Google Account with full account recovery**

If you're locked out of your Google Account, you can regain access by following these steps:

1. Go to the **Google Account recovery page** and enter your email address or phone number.
2. If you're prompted to enter your password, click **Try another way**.
3. Select the option that best describes how you can verify your identity.
4. Follow the instructions on the screen to verify your identity.
5. Once you've verified your identity, you'll be able to reset your password and regain access to your Google Account.

**How to change your Google Account password**

If you want to change your Google Account password, you can do so by following these steps:

1. Go to the **Google Account settings** page.
2. Click **Security**.
3. Under **Password**, click **Change password**.
4. Enter your current password and then enter your new password twice.
5. Click **Change password**.

**How to change your Google Account recovery email address or phone number**

If you want to change your Google Account recovery email address or phone number, you can do so by following these steps:

1. Go to the **Google Account settings** page.
2. Click **Security**.
3. Under **Recovery email** or **Recovery phone number**, click **Edit**.
4. Enter your new recovery email address or phone number.
5. Click **Save**.

**Tips for keeping your Google Account secure**

Here are a few tips for keeping your Google Account secure:

* Use a strong password that you don't use for any other accounts.
* Enable two-factor authentication.
* Be careful about what information you share online.
* Keep your software up to date.
* Be aware of phishing scams.

**If you're still having trouble regaining access to your Google Account, you can contact Google support for help.**
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top