e python numpy

dongnghiphamnhu

New member
** Cách sử dụng Numpy trong Python **

Numpy là một thư viện Python cung cấp một đối tượng mảng đa chiều và một tập hợp các chức năng toán học để thao tác các mảng.Đây là thư viện phổ biến nhất để điện toán khoa học ở Python.

## Numpy là gì?

Numpy là một thư viện cung cấp một đối tượng mảng đa chiều và tập hợp các chức năng toán học để thao tác các mảng.Đây là thư viện phổ biến nhất để điện toán khoa học ở Python.

## Tại sao sử dụng Numpy?

Có một số lý do tại sao bạn có thể muốn sử dụng Numpy:

*** Tốc độ: ** mảng numpy nhanh hơn nhiều so với danh sách Python cho các hoạt động toán học.Điều này là do các mảng numpy được lưu trữ trong bộ nhớ trong một khối liền kề, trong khi các danh sách Python được lưu trữ trong bộ nhớ trong một danh sách được liên kết.
*** Hiệu quả bộ nhớ: ** mảng numpy hiệu quả hơn so với danh sách Python.Điều này là do các mảng numpy chỉ lưu trữ dữ liệu thực sự được sử dụng, trong khi Python liệt kê lưu trữ tất cả các dữ liệu, ngay cả khi nó không được sử dụng.
*** Dễ sử dụng: ** Mảng numpy dễ sử dụng hơn danh sách Python cho các hoạt động toán học.Điều này là do Numpy cung cấp một số chức năng tích hợp để thực hiện các hoạt động toán học phổ biến trên các mảng.

## Cách sử dụng Numpy

Để sử dụng Numpy, trước tiên bạn cần nhập mô -đun `Numpy` vào tập lệnh Python của bạn.Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng mã sau:

`` `Python
nhập khẩu NUMPY dưới dạng NP
`` `

Khi bạn đã nhập mô -đun `numpy`, bạn có thể tạo một mảng numpy bằng cách sử dụng hàm` mảng () `.Hàm `mảng ()` lấy một danh sách các giá trị làm đối số của nó và trả về một mảng numpy.Ví dụ: mã sau tạo một mảng numpy với các giá trị 1, 2, 3 và 4:

`` `Python
a = np.array ([1, 2, 3, 4])
`` `

Bạn có thể truy cập các phần tử của một mảng Numpy bằng cách sử dụng cùng một cú pháp như bạn sẽ sử dụng để truy cập các phần tử của danh sách Python.Ví dụ: mã sau in phần tử đầu tiên của mảng `A`:

`` `Python
In (A [0])
`` `

Bạn cũng có thể thực hiện các hoạt động toán học trên các mảng numpy.Ví dụ: mã sau đây thêm 1 vào mỗi phần tử của mảng `A`:

`` `Python
A = A + 1
`` `

## Tài nguyên

* [Tài liệu Numpy] (https://numpy.org/doc/stable/)
* [Hướng dẫn Numpy] (https://numpy.org/doc/stable/user/quickstart.html)
* [Ví dụ Numpy] (https://numpy.org/doc/stable/user/examples.html)

## hashtags

* #Python
* #Numpy
* #arrays
* #Tính toán khoa học
* #Học máy
=======================================
**How to Use NumPy in Python**

NumPy is a Python library that provides a multidimensional array object and a collection of mathematical functions for manipulating arrays. It is the most popular library for scientific computing in Python.

## What is NumPy?

NumPy is a library that provides a multidimensional array object and a collection of mathematical functions for manipulating arrays. It is the most popular library for scientific computing in Python.

## Why Use NumPy?

There are several reasons why you might want to use NumPy:

* **Speed:** NumPy arrays are much faster than Python lists for mathematical operations. This is because NumPy arrays are stored in memory in a contiguous block, while Python lists are stored in memory in a linked list.
* **Memory efficiency:** NumPy arrays are more memory efficient than Python lists. This is because NumPy arrays only store the data that is actually used, while Python lists store all of the data, even if it is not being used.
* **Ease of use:** NumPy arrays are easier to use than Python lists for mathematical operations. This is because NumPy provides a number of built-in functions for performing common mathematical operations on arrays.

## How to Use NumPy

To use NumPy, you first need to import the `numpy` module into your Python script. You can do this by using the following code:

```python
import numpy as np
```

Once you have imported the `numpy` module, you can create a NumPy array by using the `array()` function. The `array()` function takes a list of values as its argument and returns a NumPy array. For example, the following code creates a NumPy array with the values 1, 2, 3, and 4:

```python
a = np.array([1, 2, 3, 4])
```

You can access the elements of a NumPy array using the same syntax as you would use to access the elements of a Python list. For example, the following code prints the first element of the array `a`:

```python
print(a[0])
```

You can also perform mathematical operations on NumPy arrays. For example, the following code adds 1 to each element of the array `a`:

```python
a = a + 1
```

## Resources

* [NumPy Documentation](https://numpy.org/doc/stable/)
* [NumPy Tutorial](https://numpy.org/doc/stable/user/quickstart.html)
* [NumPy Examples](https://numpy.org/doc/stable/user/examples.html)

## Hashtags

* #Python
* #Numpy
* #arrays
* #scientific-computing
* #machine-learning
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top