f python print

### Cách in trong Python

In ấn là một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất trong Python.Bạn có thể sử dụng hàm `print ()` để xuất văn bản vào bảng điều khiển.Cú pháp cho hàm `print ()` là:

`` `
in (giá trị)
`` `

Trong đó `value` là đối tượng bạn muốn in.Ví dụ: mã sau in chuỗi "Xin chào, thế giới!"đến bảng điều khiển:

`` `
In ("Xin chào, Thế giới!")
`` `

Bạn cũng có thể in nhiều giá trị trên cùng một dòng bằng cách tách chúng bằng dấu phẩy:

`` `
In ("Xin chào, Thế giới!", "Chào mừng bạn đến với Python!")
`` `

Hàm `print ()` cũng có thể được sử dụng để in văn bản được định dạng.Để làm điều này, bạn có thể sử dụng phương thức `định dạng ()`.Phương thức `định dạng ()` lấy một chuỗi làm đối số đầu tiên của nó và sau đó bất kỳ số lượng đối số bổ sung nào được sử dụng để thay thế các trình giữ chỗ trong chuỗi.Ví dụ: mã sau in chuỗi "Xin chào, {name}!", Trong đó `name` được thay thế bằng giá trị của biến` name`:

`` `
Tên = "John"
print ("Xin chào, {}". Định dạng (tên))
`` `

Để biết thêm thông tin về hàm `print ()`, hãy xem [Tài liệu Python] (https://docs.python.org/3/l Library/funces.html#print).

### hashtags

* #Python
* #Programming
* #Tutorial
* #in
* #console
=======================================
### How to Print in Python

Printing is one of the most basic tasks in Python. You can use the `print()` function to output text to the console. The syntax for the `print()` function is:

```
print(value)
```

where `value` is the object you want to print. For example, the following code prints the string "Hello, world!" to the console:

```
print("Hello, world!")
```

You can also print multiple values on the same line by separating them with commas:

```
print("Hello, world!", "Welcome to Python!")
```

The `print()` function can also be used to print formatted text. To do this, you can use the `format()` method. The `format()` method takes a string as its first argument, and then any number of additional arguments that are used to replace the placeholders in the string. For example, the following code prints the string "Hello, {name}!", where `name` is replaced with the value of the variable `name`:

```
name = "John"
print("Hello, {}".format(name))
```

For more information on the `print()` function, see the [Python documentation](https://docs.python.org/3/library/functions.html#print).

### Hashtags

* #Python
* #Programming
* #Tutorial
* #print
* #console
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top