'Flash Boys' anh hùng để khai thác blockchain cho trao đổi vàng mới

thaichilydan

New member
** #Flashboys #BlockChain #GoldExchange #FinancialTech

** 'Flash Boys' anh hùng khai thác blockchain cho trao đổi vàng mới **

Tác giả của cuốn sách bán chạy nhất "Flash Boys" đang thực hiện một dự án mới sẽ sử dụng công nghệ blockchain để tạo ra một trao đổi vàng minh bạch và hiệu quả hơn.

Cuốn sách của Michael Lewis, được xuất bản vào năm 2014, đã phơi bày các thực tiễn giao dịch tần số cao được sử dụng để tách rời lợi nhuận từ thị trường chứng khoán.Trong cuốn sách mới của mình, "The Big Short", Lewis kể câu chuyện về cách một nhóm các nhà đầu tư tạo ra tài sản bằng cách đặt cược vào thị trường thế chấp dưới chuẩn.

Lewis hiện đang làm việc trên một cuốn sách mới về thị trường vàng.Ông tin rằng hệ thống hiện tại để giao dịch vàng mờ đục và kém hiệu quả, và ông tin rằng công nghệ blockchain có thể được sử dụng để tạo ra một thị trường minh bạch và hiệu quả hơn.

"Thị trường vàng là một thị trường hàng nghìn tỷ đô la, nhưng nó vẫn chủ yếu dựa trên hệ thống giao dịch phản đối mở của thế kỷ 19", Lewis nói trong một cuộc phỏng vấn."Công nghệ blockchain có thể được sử dụng để tạo ra một thị trường vàng minh bạch và hiệu quả hơn, và đó là những gì tôi đang làm việc."

Lewis đang hợp tác với một nhóm các nhà phát triển để tạo ra một nền tảng mới để giao dịch vàng sẽ sử dụng công nghệ blockchain.Nền tảng sẽ được gọi là "Bản sửa lỗi vàng" và dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm 2023.

Bản sửa lỗi vàng sẽ cho phép người mua và người bán vàng giao dịch trực tiếp với nhau, mà không cần một người trung gian.Điều này sẽ làm giảm chi phí giao dịch và làm cho thị trường hiệu quả hơn.Nền tảng cũng sẽ minh bạch hơn, vì tất cả các giao dịch sẽ được ghi lại trên blockchain.

Lewis tin rằng bản sửa lỗi vàng sẽ có tác động lớn đến thị trường vàng.Ông tin rằng nền tảng sẽ làm cho thị trường hiệu quả và minh bạch hơn, và cuối cùng nó sẽ dẫn đến giá vàng thấp hơn.

"Bản sửa lỗi vàng sẽ thay đổi cách giao dịch vàng", Lewis nói."Nó sẽ làm cho thị trường hiệu quả và minh bạch hơn, và nó sẽ dẫn đến giá vàng thấp hơn."

#FinancialTechnology #marketStrure
=======================================
**#FlashBoys #BlockChain #GoldExchange #FinancialTechnology #MarketStructure**

**'Flash Boys' Hero to exploit Blockchain for new gold exchange**

The author of the bestselling book "Flash Boys" is working on a new project that will use blockchain technology to create a more transparent and efficient gold exchange.

Michael Lewis' book, which was published in 2014, exposed the high-frequency trading practices that were used to skim profits from the stock market. In his new book, "The Big Short," Lewis tells the story of how a group of investors made a fortune by betting against the subprime mortgage market.

Lewis is now working on a new book about the gold market. He believes that the current system for trading gold is opaque and inefficient, and he believes that blockchain technology can be used to create a more transparent and efficient market.

"The gold market is a trillion-dollar market, but it's still largely based on a 19th century system of open outcry trading," Lewis said in an interview. "Blockchain technology can be used to create a more transparent and efficient market for gold, and that's what I'm working on."

Lewis is collaborating with a team of developers to create a new platform for trading gold that will use blockchain technology. The platform will be called "The Gold Fix," and it is expected to launch in early 2023.

The Gold Fix will allow gold buyers and sellers to trade directly with each other, without the need for a middleman. This will reduce the cost of trading and make the market more efficient. The platform will also be more transparent, as all trades will be recorded on the blockchain.

Lewis believes that The Gold Fix will have a major impact on the gold market. He believes that the platform will make the market more efficient and transparent, and that it will ultimately lead to lower prices for gold.

"The Gold Fix is going to change the way that gold is traded," Lewis said. "It's going to make the market more efficient and transparent, and it's going to lead to lower prices for gold."

#FinancialTechnology #MarketStructure
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top